Kamu Kurumlarına İşçi Alımında Kimler Öncelik Hakkına Sahiptir?

Kamu kurumlarına işçi alımlarında, bazı adaylara öncelik tanınmakta ve bu öncelikli adaylardan KPSS veya EKPSS şartı aranmamaktadır.

Kura ile işçi alımlarında da öncelikli adaylara öncelik hakkı tanınmaktadır.

PEKİ, KİMLERDİR BU ÖNCELİKLİ ADAYLAR?

İlgili Yönetmelik(*) hükümlerine göre aşağıdaki işçi aday grupları İŞKUR tarafından işe göndermede öncelik hakkına sahiptir.

•Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

(Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir.)

•Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

(Gerek ikamet için kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar, gerekse istihsal araç ve kaynaklarının kaybı nedeniyle geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit edilir. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanma süresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilir.)

•3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

•Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

______

(*):1)“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir