İkinci üniversite bitirmek kamu çalışanına herhangi bir hak kazandırır mı?

Son yıllarda kamu çalışanları, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültelerinden değişik alanlarda 2.üniversiteyi(lisans ya da önlisans) bitirmektedirler.

İkinci üniversiteyi bitiren kamu çalışanları, bitirdikleri 2.lisans ya da önlisans programının kademe/derece ilerlemesine, aldıkları maaşa, alan değiştirme ya da görevde yükselmeye etki edip etmeyeceğini merak etmektedir.

Çalışanlar.Net olarak takipçilerimiz için konuyu araştırdık, bir haber dosyası haline getirdik. İşte detaylar..

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) kategorisinde, sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir.

Söz konusu maddenin ,(A) bendinin 12 nolu fıkrasının (d) alt bendinde

“Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.denilmektedir.

Yine aynı maddenin (D) bendinde ise,

“Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.” ifadesi yer almaktadır.

Bahsi geçen kanun metninden anlaşılacağı üzere, devlet memurlarının intibak(memurun kademe ve dercesinin bitirdiği okulla uyumlaştırılması) şartı olarak, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst derecedeki bir öğrenimi bitirme şartı aranacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yani orta öğretimi bitirenler ancak ve ancak önlisans ya da lisans, önlisans mezunu kamu çalışanları lisans, lisans mezunları ise yüksek lisana ya da doktora derecesini alırlarsa intibak hakkını elde ederler.

Kanun maddesinde kamu çalışanının bitirdiği seviyedeki başka bir önlisans ya da lisans programından mezun olması durumunda intibak yapılacağına dair açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca da ikinci bir üniversiteyi bitiren kamu çalışanları için intibak yapılması mümkün görünmemektedir.

İkinci üniversiteyi bitiren kamu çalışanlarının intibak hakkı elde edebilmesi için kanuni düzenleme gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ikinci bir üniversiteyi bitiren kamu çalışanlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değişiklik olmayacağı için, maaşında da herhangi bir artış olmayacaktır.

Bunun dışında, ikinci üniversite diploması, kamu çalışanına,  2.üniversite diploması ile atanılabilecek görevlere atanma hakkı kazandırabilir yada görevde yükselme sınavlarında bazı unvanlara müracaat etme hakkı kazandırabilir.

Aycıca, çalıştığı kurum amirinin muvafakatini almak şartıyla, 2.üniversite diplomasıyla çalışabileceği başka kurumlara naklen tayin olma hakkını kazandırabilir.

İkinci üniversite bitirmek kamu çalışanına herhangi bir hak kazandırır mı?” için 2 yorum

  1. 2 tane Farklı önlisans mezunu engelli öğrencilere 4 yıllık Yüksek okul Diploması verilsin (2 yıllık İşletme Yönetimi önlisans ve 2 yıllık ilahiyat önlisans)

  2. 2 tane önlisans mezunu engelli öğrencilere 4 Yıllık Yüksekokulu diplomasi eşdeğer diploma verilmesini istiyoruz (2 Yıllık işletme Yönetimi önlisans ve 2 Yıllık İlahiyat önlisans)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir