Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı ve Giriş Şartları

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı, 49 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11.Maddesine göre istihdam edilmektedir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesine göre Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı istihdam edilebileceği;

-Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılarının mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk olacağı

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği, 01 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Çıkarılan yönetmelikle, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığına giriş esasları ile görev ve sorumlulukları belirlendi.

Buna göre, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığına giriş, yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak yapılmaktadır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar, mesleğe Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. En az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışanlar, hazırladıkları tezin kabul edilmesi, yeterlik sınavında başarılı olmaları ve yabancı dilden (YDS’den ya da denkliği kabul edilen diğer uluslararası sınavlardan) en az (C) düzeyinde puan almak şartıyla uzmanlığa geçiş yaparlar.

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığına Başvuru Şartları:

Yönetmelikte Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılma şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) İdarelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının mimarlık, mühendislik, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, coğrafya, fizik, istatistik ve matematik bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Yazılı Sınav Konuları:

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yazılı sınav konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama,

b) Veritabanı yönetim sistemleri,

c) Bilgi güvenliği,

ç) Harita ve kartoğrafya bilgisi,

d) 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili hükümleri,

e) 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

f) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili diğer mevzuat,

Yazılı sınav, her biri eşit puan değerinde 100 sorudan oluşur ve çoktan seçmeli soruları içeren test usulüne göre yapılır. Sınav sorularının, % 50’si coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamadan, % 20’si veri tabanı yönetim sistemlerinden, % 15’i harita ve kartoğrafya bilgisinden, % 10’u bilgi güvenliğinden, % 5’i ise yukarıda sayılan (d), (e) ve (f) başlıklı mevzuatlardan oluşur.

Sözlü sınav:

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği’nde sözlü sınav ile ilgili konular aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 Sözlü sınav aşamasında adaylar;

a) Sınav konulanna ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayn ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.

Adaylar, yukarıdaki (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayı ayı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

 Adayların, yukarıdaki (a) bendinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi bilgisayar ortamında, sınav kurulu tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında uygulamalı olarak ölçülür. Adaylara, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veritabanı yazılımı ve bilgisayar destekli tasarım alanlarındaki bilgilerini ölçmek üzere her biri eşit puan değerinde toplamı elli (50) puan olan beş soru yöneltilir. Bu sorular, sınav kurulunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri ve/veya diğer kamu personeli tarafından hazırlanıp sınav kuruluna sunulur. Sorular ve bu sorulara ilişkin cevaplama süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Süre bitiminde her adayın uygulama verileri ve bilgisayar ortamında vermiş olduğu cevaplar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre açılmış klasörlerde taşınabilir belleğe kaydedilir ve sınav kurulunca muhafaza altına alınır. Taşınabilir belleğe kaydedilen cevaplar sınav kurulunca görevlendirilen personel tarafından değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sınav kuruluna bildirilir.

Sınavlar sonucu başarı sıralamasının oluşturulması:

(1) Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlannın aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yanşma sınavı başan listeleri hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başan puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(2) Sınav ilanında atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının fakülte ve/veya öğrenim dallan ile idareler itibanyla ayn ayn belirlenmesi durumunda, sınav başan listeleri de buna göre ayn ayn belirlenir.

(3) Başan puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asıl, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yansını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

(4) Başan sıralamasına göre hazırlanan listeler, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içerisinde Bakanlık merkez hizmet binasındaki ilan tahtasına asılmak ve Bakanlık ile talepte bulunan idarelerin internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yanşma sınavı kesin sonucuna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün içerisinde sonuçlandınlır. İtirazlann sonucuna göre hazırlanan kesin başan listesi Bakanlık ile talep eden idarelerin internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(5) Yanşma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Yeterlik Sınavı:

Yeterlik sınav konuları, uzman yardımcılarına yeterlik sınav tarihinden en az iki ay öncesinden bildirilir ve yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan yapılır:

a) 7221 sayılı Kanunun coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili hükümleri.

b) 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

c) Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili yönetmelik, yönerge, tebliğ ve kararlar.

ç) Coğrafi bilgi sistemlerine dair konular.

Yeterlik sınavı, yeterlik smav komisyonu tarafından belirlenen takvime göre klasik veya çoktan seçmeli test usulünde yapılır.

Yeterlik sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır. Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanların isim listesi, Bakanlığın internet sayfasında duyurulur. Söz konusu liste, idarelere ayrıca yazı ile bildirilir.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme:

 Verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıktan tezleri kabul edilmeyenler, ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, süresi içerisinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanlar durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapanlar ise durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara idare tarafından atanırlar.

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları:

Uzman yardımcılarının belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili ulusal düzeyde hazırlanmış strateji ve eylem planlan kapsamında idarelere verilmiş otan görevleri yürütmek ve idarelerce yürütülen çalışmalann gerektirdiği hizmetlerini yapmak.

b) 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer atan Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında belirtilen görevleri yapmak.

c) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak.

ç) Uzmanlann araştırma, inceleme ve diğer çalışmalan için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmalan yürütmek.

d) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayımlan takip etmek.

e) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlanna katılmak.

f) Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek.

Uzmanların görev ve yetkileri:

Uzmanlann görev ve yetkileri şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili ulusal düzeyde hazırlanmış strateji ve eylem planları kapsamında idarelere verilmiş otan görevleri yürütmek ve idarelerce yürütülen çalışmalann gerektirdiği hizmetleri yapmak.

b) 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer atan Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında belirtilen görevleri yapmak.

c) İdarelerin görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek.

ç) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve idare içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

e) Mesleki konularda gelişmeleri ve yayımlan takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmak.

f) Uzman yardımcılanmn bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

g) Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmak.

Uzmanlar, idarelerce uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimler ve idarelerce hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden faydalandınlabilir.

Uzmanlar, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak üzere, her üç yılda bir, Bakanlık tarafından 30 saatten az olmamak üzere düzenlenecek programlar dahilinde eğitime tabi tutulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir