BTK İdari Uzmanlığı ve Mesleğe Giriş Şartları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde bilişim başuzmanları, bilişim uzman ve yardımcıları, teknik uzman ve yardımcıları ile idari uzman ve yardımcıları istihdam etmektedir.

BTK’da yaptıkları görev ve çalıştıkları hizmet birimlerinin farklı olması nedeniyle, uzman yardımcılıklarının isimleri birbirinden farklı belirlenmiştir.

BTK idari uzman yardımcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğine göre, “Meslek Personeli” sayılmaktadırlar. Bu Kurumda görev alan diğer meslek personeli olan; bilişim uzman yardımcıları, iletişim uzman yardımcıları, teknik uzman yardımcıları ile aynı düzeydedirler.

BTK’da istihdam edilen kariyer meslek çalışanları (bilişim uzman yardımcıları, teknik uzman yardımcıları, idari uzman yardımcıları) aynı ücreti almaktadırlar.

BTK idari uzmanlığı mesleğine uzman yardımcısı olarak giriş yapılmaktadır.

BTK İdari Uzman Yardımcılığına Giriş

Kurumda istihdam edilecek uzman yardımcıları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada ya da sadece sözlü olarak tek aşamada giriş sınavları ile alınırlar.

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar ilgisine göre arşiv araştırmasının veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması kaydıyla sınav başvurularına göre bilişim, teknik veya idari uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile kendi Yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.

Uygulamalı eğitim, adaylık eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının birimlerin çalışmalarında görev alarak uygulamayı öğrenmelerini ve Kurumun faaliyet alanıyla ilgili program ve etkinliklere katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını sağlamayı amaçlar. Uygulamalı eğitim çalışmaları uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür.

Uzman yardımcıları, uzmanlığa atanabilmek için Kurumun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmelerle ilgili bir konuda tez hazırlamaları ve bu tezlerini başarılı bir şekilde savunmaları gerekir.

Tez savunması kabul edilmeyen ya da tez savunmasına girmeyen uzman yardımcılarına, yeni tezini hazırlaması için altı ay ek süre verilir.

Tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcıları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak uzmanlık yeterlik sınavına alınırlar.

Yeterlik sınavında başarısız olanlar ile geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ikinci defa yeterlik sınavına tabi tutulur.

Tezi kabul edilen ve yeterlik sınavından başarılı olan uzman yardımcıları, ayrıca, yabancı dilden( YDS’den ya da denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan) en az 70 puan almak şartıyla uzmanlığa atanırlar.

BTK İdari Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile uzman yardımcılığı dönemi içinde YDS’den en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğeri belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BTK İdari Uzmanların Görevleri  

Uzman kadrolarına atananlar;

-Kurum tarafından yerine getirilen görevlere ilişkin olarak uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.

-Verilen yetki çerçevesinde denetleme çalışmalarını yürütmek.

-Uluslararası sözleşmelerde ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin olarak yer alan hususların uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek.

gibi görevleri yerine getirirler.

Çalışma birimleri

İdari uzman ve uzman yardımcılarının danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde çalıştırılmaları esastır.

Bilişim Uzmanlığına atanma

İdari uzman kadrolarına atananlar; son 2 yılda uyarma ve kınama cezası almamış olmaları ve memuriyetleri süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları, 2813 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmaları ve YDS’den 70 ve üzeri puan almaları halinde bilişim uzmanı kadrolarına atanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir