Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli çalıştırma esasları

Adalet Bakanlığı’nda yerli ve yabancı sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilmesine dair Yönetmelik, 26 Mart 2019 Tarihli ve 30726 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, işe almada aranacak şartlar aşağıdaki şekilde olacak.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak.
 • İstihdam edilecekleri pozisyon ile ilgili konularda, en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının;

-Adli Bilişim Mühendisliği,

-Bilgisayar Mühendisliği,

-Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

-Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği,

-Elektrik Mühendisliği,

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

-Elektronik Mühendisliği,

-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

-Endüstri Mühendisliği,

-Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

-Enerji Mühendisliği,

-Enerji Sistemleri Mühendisliği,

-Makine Mühendisliği,

-Yazılım Mühendisliği,

-Mekatronik Mühendisliği,

-Bilgisayar Bilimleri,

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

-Bilgisayar-Enformatik,

-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,

-Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

-Yönetim Bilişim Sistemleri

bölümlerinden mezun olmak.

 • Hizmet gereklerine göre Bakanlıkça belirlenecek diğer nitelik ve şartları taşımak.
 • Yabancı uyruklular yönünden 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.
 • Bu kapsamda çalıştırılabilecek toplam pozisyon sayısının yüzde altısını geçmemek kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek özel nitelik ve şartları taşıyanlar yönünden birinci fıkranın (b) bendinde öngörülen şart aranmayabilir.

Mülakat

 • Sözleşmeli bilişim personeli adayı, Mülakat Kurulu tarafından bu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde mülakata tabi tutulur.
 • Başvuruların incelenmesi, mülakat sonuçlarının tespiti gibi işlemler Mülakat Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
 • Değerlendirmede, istihdam edilecek pozisyona ilişkin sözleşmeli bilişim personeli adayının;

a) Genel alan bilgisi,

b) Özel bilgi düzeyi,

c) Tecrübe düzeyi,

ç) Bilgi güvenliği algı düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

ölçülür.

Mülakat Kurulu, aday hakkında bu kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. Aday, her kriteriçin yirmi puan ve toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı değerlendirme tutanağına geçirilir. Bunun dışında değerlendirme ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

 • Değerlendirme sonucunda başarılı sayılmak için Mülakat Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sözleşme ve deneme süresi 

 • Sözleşme süresi bir yıl olup mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmenin aynı veya farklı şartlarla yenilenmesi Genel Müdürlüğün talebine bağlıdır.
 • Bakanlık tarafından deneme süreli sözleşme yapılabilir. Deneme süreli sözleşmenin süresi iki ay olup bu sözleşme süresi içerisinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminat ödenmeksizin sözleşmeli bilişim personelinin sözleşmesi feshedilebilir.
 • Deneme süresi sonunda Genel Müdürlüğün talebi üzerine Personel Genel Müdürlüğünce sözleşmeli bilişim personeli ile mali yıl sonuna kadar yeni bir hizmet sözleşmesi imzalanır.

Ödenecek ücret

 • Sözleşmeli bilişim personeline verilecek her türlü ödemeler dahil ücretler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre tespit edilir. Bu şekilde belirlenen ücret tavanına göre sözleşmeli bilişim personelinin hangi ücret katı üzerinden istihdam edileceğine Mülakat Kurulu karar verir.
 • Sözleşmeli bilişim personelinin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın onbeşinci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın onbeşinci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.
 • Sözleşmeli bilişim personeline birinci fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
 • Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli bilişim personeline ödenecek gündelik ve yol gideri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununca saptanan süreyi ve birinci dereceden aylık alan Devlet memurlarına ödenecek harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmede belirtilir.

Görev yeri ve çalışma saatleri

 • Sözleşmeli bilişim personeli, Genel Müdürlükte çalıştırılır. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanı kapsamında, görev yeri dışında da geçici olarak çalıştırılabilir.
 • 657 sayılı Kanunun 99 uncu ve 100 üncü maddeleri çerçevesinde Devlet memurları için tespit olunan çalışma gün ve süreleri ile işe başlama ve işi bırakma saatleri sözleşmeli bilişim personeli hakkında da uygulanır. Ancak Genel Müdürlükçe çalışma saatlerinde farklı düzenlemeye gidilebilir.

 • Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda sözleşmeli bilişim personeli, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatil olan günlerde de çalıştırılabilir.

İzinler

 • 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların izinlere ilişkin hükümleri (hastalık izinleri hariç), bu Yönetmeliğe göre istihdam edilen sözleşmeli bilişim personeli hakkında da uygulanır.
 • Yıllık izin, iş durumu ve sözleşmeli bilişim personelinin talebi göz önüne alınarak izin vermeye yetkili amirler tarafından toptan veya bölümler halinde verilebilir.
 • Yıllık iznini kullananlar, zaruri hallerde izin veren makamca çağrıldıklarında, göreve gelmek zorundadırlar. Bu durumdakiler, yıllık izninden kalan kısmı sözleşme dönemi içerisinde daha sonraki bir zamanda kullanabilir.
 • Sözleşmeli bilişim personelinin hastalık izinleri, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre verilir.

Bilişim personelinin görev ve sorumlulukları

 • Sözleşmeli bilişim personeli, mevzuatta ve sözleşmesinde belirtilen görevler ile sözleşmesi gereği istihdam edildikleri yerde verilecek olan diğer görevleri yapar.
 • Sözleşmeli bilişim personeli, hizmet verdiği süre içinde programlanan ve kendisine bildirilen eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.
 • Sözleşmeli bilişim personeli, yukarıda belirtilen görevlerin dışında, sözleşme çerçevesinde kalmak kaydıyla amirlerince verilecek olan diğer görevleri de yapar.
 • Sözleşmeli bilişim personeli görevi gereği elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı özel olarak korumak ve gizli tutmak zorundadır. Gizlilik derecesi olan bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğün yazılı izni olmaksızın, görevinden ayrılmış olsa bile, Genel Müdürlükçe gösterilen çalışma yerinin dışına çıkaramaz, ifşa edemez veya yayınlayamaz.
 • Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.
 • Sözleşmeli bilişim personeli, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak gizlilik sözleşmesini imzalar.
 • Sözleşmeli bilişim personeli, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek ya da diğer kazanç getirici herhangi bir faaliyette bulunamaz.
 • Görevinden ayrılan sözleşmeli bilişim personeli, zimmetinde bulunan veya görevi gereği kendisine verilen personel kartlarını, görevi sırasında kullandığı her türlü araç, gereç, cihazlar ile görev gereği üretilen her türlü belge ve dokümanları devir teslim tutanağı ile devretmek zorundadır.

Sözleşmeli bilişim personelinin iş akdinin feshi

 • Sözleşmeli bilişim personelinin;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlardan birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlardan birini sonradan kaybetmesi,

c) Mazereti olmaksızın, sözleşme dönemi içinde kesintisiz üç iş günü veya toplam on iş günü göreve gelmemesi,

ç) Görev yaptığı süre zarfında (c) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin Genel Müdürlükçe tespit edilmesi,

d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

e) Sözleşmeli personel pozisyonunun iptali nedeniyle sözleşmeli bilişim personelinin hizmetine ihtiyaç kalmaması,

f) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin altmış günü geçmesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Bakanlıkça sözleşme tek taraflı feshedilir.

 • Sözleşmeli bilişim personelinin, askerlik görevinin başlamasından veya ücretli doğum izninin bitiminden en az onbeş gün önce başvurması halinde Bakanlık sözleşmeyi tek taraflı fesheder.
 • Sözleşmeli bilişim personeli sözleşme dönemi içerisinde en az üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayrılmak istemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması ve ölüm hallerinde sözleşme sona erer.
 • Sözleşmeli bilişim personelinin, taksirli eylemleri veya elinde olmayan nedenlerden dolayı oluşacak durumlar hariç olmak üzere  yukarıda sayılan (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi halleri nedeniyle Bakanlık tarafından; en az üç ay önceden bildirimde bulunarak ayrılma halinde ise öngörülen süreye riayet etmeksizin kendisi tarafından sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan sürenin (kıst ay, tam ay sayılır) aylık sözleşme ücretiyle çarpımı sonucu bulunacak tutar, sözleşmeli bilişim personeli tarafından tazminat olarak ödenir. Bu tazminat, aylık sözleşme ücretinin üç katından az olamaz.
 • Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli bilişim personelinin pozisyonu yazılı başvurmaları halinde saklı tutulabilir ve istekleri halinde yeniden hizmete alınırlar. Ancak yeniden hizmete alınacakların;

  a) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl,

  b) Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün,

  içinde yeniden istihdam edilmek üzere Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. İlgililer müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde göreve başlatılır. Buna göre yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

İş sonu tazminatı

 • Bu Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlük bünyesinde istihdam edilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli bilişim personelinden;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b)*Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

*Sözleşmeli personel pozisyonunun iptali nedeniyle sözleşmeli bilişim personelinin hizmetine ihtiyaç kalmaması,

 durumları nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi,

c) Sözleşmeli bilişim personelinin ölümü,

hallerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle sözleşmesi sona erenlerin, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibarıyla, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

 • Ölüm halinde yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, sözleşmeli bilişim personelinin kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlara iş sonu tazminatı ödenmez.
 • Sözleşmeli bilişim personelinin 21 inci maddede belirtilen durumlarda sözleşmesinin feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir