Subay Meslek Programları Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. İşte detaylar..

 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile subayların mesleki yönden gelişimine yönelik bazı kurallarda değişiklikler yapıldı.

Buna göre Subay Meslek Programları Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır.

  • Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b. Sınıf/Branş Gelişme Planı: Subay Eğitim ve Gelişme Programının uygulanmasını sağlamak için sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre, Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir.(Örneği ve hazırlama esasları Ek-B’dedir.)

c. Şahsi Gelişme Kartı: Subayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren, atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve subayın, Kuvvet Komutanlıkları ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir.(Örneği Ek-C’dedir.)”

“e. Kıt’a Görevi (Kıt’a Hizmeti): Kuvvet ve hizmet özelliklerine göre, her sınıf ve rütbedeki personelin, mesleki gelişimlerini temin için gerektiğinde Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayından geçirilmek suretiyle belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan yönergede belirtilen, genel anlamda; muharip, muhabere destek ve muhabere hizmet destek birlikleri ile karargâh ve kurumlarda tespit edilen görevlerdir.”

  • Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Meslek programları genel olarak 4 mesleki gelişme devresine ayrılır:

a) Temel Mesleki Gelişim Devresi:

Subaylığa nasıptan kıdemli yüzbaşılığa kadar devam eder. Bu devrenin gayesi; subayları, üst rütbelere ait asli sınıfının esas görevlerini yapacak şekilde yetiştirmek ve gerektiğinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikinci bir ihtisas dalında gelişmeye başlatmaktır.

Bu maksatla subaylar, sınıflarında temel askeri bilgi, tecrübe ve ameli ehliyet kazandırılacak şekilde temel ve diğer lüzumlu kurslara tabi tutulur. Seçilenler Kuvvet Harp Enstitülerine gönderilir. Harp Okullarına öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere lisansüstü eğitime tabi tutulacaklar ile asli ihtisasına ilave olarak ikinci bir ihtisasta da gelişmeye başlaması uygun görülenler, çeşitli yurt içi ve yurt dışı, askeri ve sivil eğitim kurumlarında öğrenim ve eğitim görürler. Subaylar, bütün meslek hayatına tesir edecek vasıfları, davranışları, görev anlayışını ve önderlik yapmayı bu devrede kazanmaya başlar ve geliştirirler. Bu devrede subaylar, rütbesine göre, Takım ve Bölük seviyesinde (Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde eşiti) birlik yönetecek şekilde kıt’alara, kıt’a karargâhlarına; rütbesine ait kıt’a görev yerleri bulunmayan veya yeterli olmayan subaylar, sınıflarının esas görevlerine atanırlar.

b) İleri Meslekî Gelişme Devresi:

Kıdemli yüzbaşı ve binbaşı rütbelerini kapsayan bu devrenin gayesi; subayları, belirlenmiş ihtisaslarında meslekî gelişim hedeflerini elde etmesi için geliştirmeye devam etmek ve geliştirilmeye çalışılan yeteneklerine uygulama imkânı vererek daha fazla sorumluluk taşıyan görevlere hazırlamaktır.

Bu maksatla subaylar, meslekî gelişmelerine devam etmelerini sağlayacak tekâmül kurslarına gönderilir ve özel kanunlara göre uygun eğitim müesseselerinde öğrenimleri sürdürülür. Seçilen subayların Kuvvet Harp Enstitülerine gönderilmeleri tamamlanır. Kurmay subaylar “Müşterek Harp Enstitülerine” gönderilirler. Ayrıca, kurmay subay ve sınıf subaylarının arasından seçilen subayların, dost yabancı silahlı kuvvetlerde meslekî bilgi, görgü ve tecrübeleri arttırılır.

Bu devrede subaylar tabur ve eşiti seviyeden daha yüksek karargâhlarda, karargâh subaylığı görevlerine ve rütbesine göre, bölük ve tabur seviyesindeki (Deniz Kuvvetlerinde ve Hava Kuvvetlerinde eşiti) birlikleri yönetecek görevlere atanırlar.

c) Nihaî Meslekî Gelişme Devresi:

Yarbay rütbesini kapsayan bu devrenin gayesi; subayların belirlenmiş ihtisaslarında gelişmelerini tamamlamak, albaylık rütbesine ait komutanlık görevleri ile karargâh görevlerine, sınıfının yönetim sorumluluğunu taşıyan daha yüksek sorumlulukları haiz görevlere getirilecek subayları tespit etmektir.

Bu maksatla, kurmay subayların “Müşterek Harp Enstitüleri” öğrenimine gönderilmelerine devam edilir. Seçilen kurmay subaylar, dost yabancı ordu akademi/enstitülerine gönderilir. Dost yabancı ülke akademi/enstitülerine gönderilecek yeterli miktarda kurmay subay bulunamaması durumunda sınıf subayı da gönderilebilir. Seçilen kurmay ve sınıf subayları “Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne” gönderilebilir. Bu devrede subaylar, tabur ve eşiti seviyedeki birlik komutanlığına veya tugay ve eşiti seviyesinden daha yüksek karargâhlarda, karargâh subaylığına atanır. Gelecekte büyük sorumluluk taşıyan makamlara getirilmek için tespit edilenlerin dışında kalanlara atanmada plânlı değişim uygulanmaz.

d) İleri Komutanlık ve Yöneticilik Devresi:

Albay rütbesini kapsayan bu devrenin gayesi; subayların sahip oldukları ihtisaslarda bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azamî ölçüde yararlanmak ve sınıfının yüksek kademedeki yönetim sorumluluğunu taşıyacak makamlara getirilecekler ile stratejik seviye yönetimi için seçimlere hazırlık yaptırmaktır. Bu maksatla, subaylar “Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsüne” gönderilir. Dost yabancı ülke akademi/enstitülerine gönderilecek yeterli miktarda kurmay subay bulunamaması durumunda sınıf subayı da gönderilebilir. Ayrıca kurmay subayların “Müşterek Harp Enstitüleri” öğreniminden geçirilmeleri tamamlanır.

Bu devrede subaylar; bilgilerinden, komuta ve yönetim yeteneklerinden azamî ölçüde yararlanabilecek alay ve eşiti seviyedeki birlik komutanlıklarına, üst seviyedeki karargâhlarda, karargâh subaylığına atanırlar.

e) Dost yabancı ülke akademilerinde alınan komuta/kurmay eğitimlerinden dolayı eğitim alan personele kurmay unvanı verilmez.”

  • Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“b. Kıt’a hizmeti: Teğmenler için iki yıl, üsteğmen ve yüzbaşılar için toplam olarak en az 6 yıldır. Ancak savaşta normal bekleme süresinden indirilen süreler ile, savaş takdirnamesi alanlara, üstün başarılı personele, kurmay subaylığı onananlara, karargâh subaylığı öğrenimi ve lisansüstü öğrenim yapmış olanlara verilen kıdem süreleri, bu sürelerden düşülür.”

  • Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Ancak Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emir subayları hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.”

  • Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Harp Okullarından mezun olan subaylar; Teğmen ila Üsteğmen rütbelerinden birinde veya hizmet gerekiyorsa her ikisinde; ihtisas kurslarına, Deniz Kuvvetlerinde de buna benzer temel ve görev başı kurslarına,”

“i. Her yıl açılacak kursların yeri, zamanı, süresi, konusu, kontenjanı ve katılacak subaylarda aranacak nitelikler, Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanacak kurslar planında gösterilir.”

  • Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Harp Enstitülerinde öğrenim ve kurslar

Subayların harp enstitülerinde öğrenim ve kurslara katılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili yönetmelikler ile belirlenir.”

  • Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Kuvvet Komutanlıklarının lüzum görmesi halinde, mesleki bilgilerini artırmak veya ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek üzere, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre seçilen subaylar, yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullara öğrenime gönderilirler.”

  • Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Yukarıdaki fıkra bentlerinde belirtilen süreler sonunda eğitim-öğretim, kura stajlarını başarı ile bitirenler, ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri Kuvvet Komutanlıklarına ibraz ederler. Silahlı Kuvvetlere ait kurumlarda okuyanların belgeleri bu kurumlarca Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için Kuvvet Komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavların nasıl, nerede ve kimlere yapılabileceği Kuvvet Komutanlıkları meslek programları yönergelerinde gösterilir.”

  • Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Meslek programlarının maksada uygun bir şekilde tatbikinden subayın bizzat kendisi, ilk ve müteakip amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları sorumludur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir