İzindeyken Rapor Alan Memurun Hastalık İzninin Değerlendirilmesi

Devlet memurlarına hastalık izni verilmesine ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş ve hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceğine ve raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslara ise “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer verilmiştir.

Kamu çalışanı, izin kullanırken hastalanır rapor alırsa, hastalık izni, kullanmakta olduğu izninden düşülecek mi?

Sorunun Cevabı yukarıda bahsedilen Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Yıllık izinde hastalık raporu alınması

Bu konuda, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8.Maddesinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre,

•Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

•Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

•Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

•Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.

Aylıksız izinde hastalık raporu alınması

Memur hakkındaki hastalık raporunun, aylıksız izin süresinin biteceği tarihi aşacak şekilde düzenlenmiş olması ya da aylıksız iznin bitim tarihinde düzenlenmiş olması durumunda, aylıksız izin süresini aşan rapor süreleri hastalık iznine çevrilebilir.

Ancak, hastalık raporunun aylıksız izin süresine denk gelen kısımları ise hastalık iznine çevrilmez.

Raporun hastalık iznine çevrilen sürelerinde memurun aylık ve özlük hakları korunacaktır.

Kamu çalışanının aylıksız izin bitiş tarihinden sonra raporun suretini ya da aslını çalıştığı kuruma iletme yükümlülüğü devam eder.

Mazeret izninde hastalık raporu alınması

Aylıksız izinde uygulanan kurallar burada da geçerlidir. Zira mazeret izni kamu çalışanına mazeretine bağlı verilen bir izin türüdür. Mazeretine bağlı izin süresi de biter, izin ileri tarihlere ertelenemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir