Askerlik borçlanmasının memura faydası

Askerliğini muvazzaf olarak yapan Devlet memurlarının askerlik süreleri, memuriyet ve emekliliğe ilişkin haklarını etkileyebilmektedir.

Devlet memurlarının muvazzaf askerlikte geçirdikleri süreler, memuriyete ilişkin haklarını doğrudan etkilerken, emeklilik haklarını ise bu sürelerin borçlanılmış olması halinde etkilemektedir.

Askerde geçen sürenin memuriyete ilişkin etkileri

Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak geçirilen muvazzaf askerlik süreleri;

**Memurun kazanılmış hak aylık kademesinin/derecesinin belirlenmesinde kullanılan sürelere dahil edilmektedir.

**Memurun kıdem yılı hesabına dahil edilmektedir.

**Memurun yıllık izin süresinin belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

**Memurun 5 hizmet yılını tamamladığında 1 yıl süreyle aylıksız izin kullanabilmesinde esas alınan 5 yıllık hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

**Memurun 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında atanmasında (torba kadroya atanma) aranan hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

Öte yandan, askerlik süresinin memuriyete olan bu etkileri, askerlik süresinin borçlanılmış olup olmamasıyla ilişkili değildir.

Askerde geçen sürenin emekliliğe ilişkin etkileri

Askerlik borçlanmasının emeklilik haklarına etkisi konusunda, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hükümler yer almıştır. Bu yazımızda, haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan Devlet memurlarının askerlik borçlanmasına değinilecektir.

Kanunda yer alan düzenlemelere göre, memurun askerde geçirmiş olduğu sürelerin, emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesi hesabına ilişkin hizmet sürelerine dahil edilmesi, ancak askerlik süresinin borçlanılmasıyla mümkün olabilmektedir.

Borçlanılan askerlik süreleri, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabına esas hizmet sürelerine dahil edilmekte olup,  bu durum ise emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarının daha fazla olması sonucunu doğurabilmektedir.

Ancak emekli ikramiyesi tam yıl üzerinden hesaplandığından, tam yıla etki etmeyen askerlik borçlanma süreleri emekli ikramiyesini etkilememektedir. (Örneğin 28 yıl 2 ay hizmeti olan memur 8 ay süreli askerlik borçlanması yaptığında, emekli ikramiyesi miktarı etkilenmeyecek ve 28 yıl üzerinden emekli ikramiyesi hesaplanacaktır.)

Askerlik borçlanması ne zaman yapılırsa emeklilik haklarını etkiler?

Borçlanılan askerlik sürelerinin emeklilik haklarını etkileyebilmesi için; kendi isteği ile emekliye ayrılanların, emekli olmadan en az 6 ay önce borçlanma için müracaat etmiş olması gerekir. Borçlanma başvurusunun üzerinden 6 ay geçmeden emekliye ayrılma halinde ise borçlanılan süreler emeklilik haklarını etkilememektedir.

Ancak, isteklerine bakılmaksızın kurumlarınca re’sen (malullük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılanlar ile ölenlerin askerlik süresi, görevle ilişiklerinin kesilme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kendileri veya dul ve yetimleri tarafından borçlanma başvurusunda bulunulmuş olması şartıyla, emeklilik haklarını etkileyebilmektedir.

Öte yandan, borçlanma başvurusunun işleme alınmasından sonra borçlanma isteğinden vazgeçilememektedir.

Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır?

Askerlik süresini borçlanması;

-Memurun borçlanma isteğinde bulunduğu tarihte hakkında uygulanmakta olan emekli keseneğine esas derece/kademeye isabet eden kesenek ve karşılık tutarı esas alınarak yapılır.

-Re’sen emekli edilenler ile ölenlerin görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihte haklarında geçerli olan emekli keseneğine esas derece/kademeye isabet eden kesenek ve karşılık tutarı esas alınarak yapılır.

Çalışırken borçlanılan askerlik süresine ilişkin borç tutarı, müracaat tarihini takip eden aydan itibaren emekli kesenekleri oranında kurumları tarafından tahsil edilerek SGK’ya gönderilir. Memurlar, isterlerse borcun tamamını toptan ödeyebilecekleri gibi aylıklarından daha fazla miktarda kesinti yapılmak suretiyle borcun ödenmesini de tercih edebilirler.

Ayrıca, borçlanılan tutarın tamamı ödemeden emekli aylığı, adi veya vazife malullüğü aylığı bağlananların kalan borcu, aylıklarından emeklilik keseneği oranında tahsil edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir