Emniyete sivil çalışan alım usulünde değişiklik

Emniyet Teşkilatına kadrolu veya sözleşmeli statüde alınacak sivil personelin seçimine ilişkin usul ve esasları da düzenleyen “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”nde değişiklik yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe konulan değişiklik Yönetmeliğine göre;

**Merkezi sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenirken, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilecek. Daha önce yedek liste belirlenmiyordu.

**Adayların yerleştirme sonuçları, sözlü  ve/veya uygulamalı  sınavın bitimini takip eden 10 iş  günü  içinde Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek. Daha önce 3 iş günü içinde ilan edilmesi gerekiyordu.

**Yapılan bu değişiklikler, 13 Ocak 2017 tarihinden önce yapılmış olup kesin başarı listesi yayınlanmamış olan sınavlarda da uygulanacak.

EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA GÖREVLİ KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Kesin başarı listesi, merkezi sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenir. Ayrıca, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve kesin başarı listesi yayınlanmayan sınavlarda da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir