Mali hizmet uzmanları imza kampanyası başlattı

Mali hizmet uzmanları, internette imza kampanya başlattı. Kampanyada Hukümetin 2016 Yılı Eylem Planında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, 21.12.2016 tarihine kadar güncellenme öngördüğünden bahisle, bu güncelleme esnasında, mali hizmetler uzmanlarının sorunlarının da çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Change.org adındaki sitede başlatılan imza kampanyasında, mali hizmetler uzmanları,  Sn. Cumhurbaşkanı, Sn. Başbakan ve Sn. Maliye Bakanına çağrıda bulunularak aşağıdaki metni kaleme aldılar:

“2006 yılından bugüne Mali Hizmetler Uzman/Yrd. mesleği bir kariyer meslek olarak merkez teşkilatlarında istihdam imkanı bulmuş ve hala bulmaktadır. Yaklaşık 10 yıldır bu meslek icra edilmesine rağmen  nmeslekteki bir çok sıkıntıdan dolayı atanan arkadaşlarımız mesleği bırakmak zorunda kalmıştır. Aşağıda bahse konu sıkıntıların neler olduğu ve neler yapılması gerektiği kısaca özetlenecektir.

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaçalıştığımız birimlerin üst yöneticiye bağlı teşkilatlanması gerektiği yazılı olmasına rağmen (Maliye Bakanlığının ilgili görüşü de bu yönde-http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/9236,mali-yonetim-ve-kontrol-dairesi-sss.pdf?0 maalesef Bakanlıklar dışındaki kamu kurumlarında (özellikle de Üniversiteler ve Mahalli İdarelerde) üst yöneticiye bağlı kurulmamıştır.Bu durum çalışan uzman/yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesinin önünü almaktadır.Çünkü Maliye Bakanlığının kabul ettiği özlük hakkı mağduriyetimizin giderildiği takdirde yine Maliye tarafından  amirlerimizden fazla maaş alacağımız ve çalışma barışını bozacağı ifade edilmektedir.

2-666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (2011) ile aynı sınava giren, aynı yeterlilik süreci ve  aynı atama sürecinden geçen uzman/yardımcılarının 2011 yılına kadar tüm kurumlarda aynı maaşı almasına rağmen (ki merkez teşkilatı uzmanlıklarına göre en düşük maaşı alan merkez uzmanlık idi ve hala da öyle) hem kendi aralarında hem de bakanlıklardaki diğer merkez uzmanlıklar arasında maaş farklılığı oluşturulmuş, sıkıntının giderilmesine bir nebze ilaç olunduysa bile daha fazla sıkıntılara yol açılmıştır.2011 yılından beri bu sıkıntı devam etmektedir.

MİSAL:AYNI SINAVLA AYNI YETİŞTİRİLME VE ATAMA SÜRECİNDEN GEÇİYORSUN VE ANKARADA YARGITAYDA YA DA GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLIYORSUN. ALDIĞIN MAAŞ, BAKANLIKTA ÇALIŞAN AYNI MESLEKTAŞINLA FARKLI VE DÜŞÜK. DAHA DA ÜZÜCÜ NOKTA İSE BAKANLIKTA ÇALIŞAN AYNI MESLEKTAŞIM DA BAKANLIK DİĞER MERKEZ UZMAN PERSONELİNDEN FARKLI VE DÜŞÜK MAAŞ ALIYOR OLMASI.

3-Nakil: Kısaca şöyle ; 6 yıl çakılı çalışma zorunluluğu olan tek uzmanlık unvanına sahiptir.Ayrıca aile, sağlık vb. gibi mazeretler mesleğin yanından bile geçmemiş, özellikle aile birliği konusunda meslektaşlarımız büyük sorunlar yaşamış ve hala da yaşamaktadır.

4-Yabancı Dil Şartı: 666 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa getirilen Ek Madde 41’ de:Merkez teşkilatlarında istihdam edilecek uzman yardımcıları yeterlilik şartları arasına YDS (Yabancı Dil Sınavı)’den en az (C-70 puan) seviyesinde başarılı olmak şartı getirilmiştir.

‘‘Uzman istihdamında yukarıdaki şartın getirilmesi kalite kapsamında normal karşılansa da Bilim adamı yetiştiren Üniversitelerde dahi Doçentlik kriterlerinde YDS şartının 65 puan (Yrd.Doçentlikte 60 puan) olduğu düşünüldüğünde, şartın gerçekliğinin sorgulanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.’’

‘‘Merkez Teşkilatlarında istihdam edildiğimizin bir kanıtı olan yukarıdaki şartın makul bir seviyeye indirilerek genelde tüm Merkez Uzman Yardımcılarının özel de Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının, yardımcılık sürecinde gerek mevzuat gerek de uygulama alanında yetiştirilmelerinin önünde engel teşkil eden bu durumun hafifletilmesi gerekmektedir.’’  Yapılacak bir düzenleme, hem gerçek durumu yansıtacak hem de uzman istihdamının kalitesini artıracaktır.

Mali Hizmetler Uzmanlarının mevzuatta merkez kariyer uzmanlık olduğu düşünüldüğünde çözüm önerilerimiz;

1-Kamu kurumlarında uzmanların çalıştığı birimlerin Bakanlıklarda olduğu gibi Strateji Geliştirme Başkanlığı adında yeniden yapılandırılması şeklinde,

2-Strateji Geliştirme Başkanlıklarının aynı zamanda danışma birimi de oldukları dikkate alınarak kurumların üst yöneticisine (mevcut durumda Bakanlıkların çoğu bu şekilde teşkilatlanmıştır. Diğer kurumlarda ilgili mevzuatın yanlış uygulanması dolayısıyla birim, üst yöneticiye bağlı teşkilatlanmamıştır.) bağlı teşkilatlanması şeklinde mevzuata açık ifadelerin eklenmesi,

3- Mevzuatta merkez uzmanlık olmasına rağmen uygulamada mali hizmetler uzmanlığının, merkez uzmanlık özlük haklarından mahrum bırakılması nedeniyle kurum ayrımı yapılmadan tüm mali hizmetler uzmanlarının maaşlarının merkez uzmanlıklarla eşitlenecek şekilde,

4-Merkez uzmanlıkların tamamına verilen 3.600 ek göstergepuanının (ki 2.200 puan olan tek merkez uzmanlık mali hizmetler uzmanlığı)  mali hizmetler uzmanlığına da verilmesi yönünde,

5-Mali hizmetler uzmanlarının başka bir kuruma nakli hususunda 6 yıllık çalışma zorunluluğunun makul bir süreye (öneri: 3 yıl/tamamen kaldırılması) düşürülmesi, eş ve sağlık durumugibi sebeplerde ise bu sürenin dikkate alınmaması yönünde,

6-Tüm merkez uzmanlıklarda, yeterlilik sürecinde uzman yardımcılarının YABANCI DİL SINAVINDAN 70 puan alma şartının esnetilerek makul bir puana düşürülmesi (öneri: 50/60 puan)yönünde düzenlemeler yapılmasıdır.

SONUÇ OLARAK:

Hükümet Eylem Planında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21.12.2016 tarihine kadar güncellenmesi öngörülmektedir. İlgili kanun maddelerinde yapılacak değişiklik ve eklenecek geçici maddelerle, bu çağrıda belirtilen tüm adaletsizliklerin giderilmesi mümkündür.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir