Askeri Yüksek İdare Mahkemesi FETÖ’den ihraç edilen askeri çalışana ne cevap verdi?

Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 7 Ekim 2016 tarihli ve  154 nolu kararıyla;  Hakim Albay Cemil ÇELİK’in FETO/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Askeri Yüksek idare Mahkemesi üyeliği görevine devam imkanının bulunmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine, FETÖ/PDY terör örgütüne irtibatlı olduğu gerekçesiyle Askeri Yüksek idare Mahkemesi üyeliğinden çıkarılan Hakim Albay tarafından yapılan itiraz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Bu karara yönelik olarak ilgili kişi tarafından yapılan itiraz, Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 1 Kasım 2016 tarihli ve 155 nolu kararıyla cevaplandırıldı.

İtiraza ilişkin olarak AYİM Başkanlar Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede sonuç olarak;

“meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına” ilişkin karara karşı usul ve esas yönünden yapılan itirazlar tüm dosya münderecatıyla yeniden incelendiğinde; kurulun oluşumu, savunma hakkının tanınmış olması, kararın alınma sürecinde izlenen yol ve yöntemler yönünden; gerek 1602 sayılı Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kanununa, gerekse 667 sayılı KHK’ye uyarlı olduğu sonuç ve kanaatine varılarak, itirazın reddine Oy Birliği ile karar verildi.

İtirazın reddine dair karar

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığından:

ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI

Esas No. : 2016/9             01 Kasım 2016

Karar No. : 155

Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulu; Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanının daveti üzerine 1602 sayılı Kanunun 27’nci maddesine göre 01 Kasım 2016 günü saat 09:30’da Genel Kurul salonunda gündemindeki konuyu görüşmek üzere; Başkan Hâk.Tümg. Abdullah ARSLAN, AYİM Başsavcısı Hak.Alb. Celâl IŞIKLAR, Üyeler 3’üncü Daire Başkanı Hak.Alb.Gürbüz GÜMÜŞAY, 2’nci Daire Başkanı Hak.Alb.Coşkun GÜNGÖR ve 1 ‘inci Daire Başkanı Hak.Alb.Mehmet Aydan AL’dan müteşekkil olarak toplandı.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

Cemil ÇELİK’in Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 07.10.2016 tarih ve 154 nolu kararıyla, hakkında tesis edilen “meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına” İlişkin işleme yönelik itiraz talebinin görüşülmesi.

DEĞERLENDİRME:

Başkan gündemi özetledi; Bu kapsamda; Cemil ÇELİK’in 12.10,2016 tarihli ve her sayfası imzalı 19 sayfalı dilekçesinin Sincan T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Müdürlüğünün 14.10,2016 tarihli yazısı ekinde gönderilen ve aynı tarihte Askeri Yüksek idare Mahkemesi kaydına giren dilekçesi incelendi:

1.Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 07.10.2016 tarih ve E:2016/8 ve K:154 nolu kararıyla, Cemil ÇELİK hakkında “meslekte kalmasının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılması” şeklinde işlem tesis edildiği,

2.667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin ‘Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3’üncü maddesine 673 sayılı KHK’nın 10’uncu maddesiyle eklenen Ek Cümlede ” … Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır…” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

3.Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun; kuruluşu, görevleri ile karar verme usulü, 1602 sayılı AYİM Kanunu’nun 17 ve 27’nci maddelerinde düzenlenmiş olup, bu düzenlemelerde, AYİM Başkanlar Kurulu’nun kararlarına karşı herhangi bir itiraz yoluna yer verilmediğinin görüldüğü,

4.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 07.10.2016 tarih ve E:2016/8 ve K:154 nolu kararının, idari davaya konu olma bakımından icrailik ve kesin olma özelliği taşıdığı, bununla birlikte müracaat sahibinin karara İtirazının; gerek 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 35/1-A maddesinde düzenlenen ihtiyari müracaat kapsamında, gerekse 667 sayılı KHK’nin 3’üncü maddesine eklenen cümle çerçevesinde yeniden gözden geçirilerek kaldırılmasına yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

KARAR

Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 07.10,2016 tarih ve E:2016/8 ve K;154 nolu kararına karşı usul ve esas yönünden yapılan itirazlar tüm dosya münderecatıyla yeniden incelendiğinde; kurulun oluşumu, savunma hakkının tanınmış olması, kararın alınma sürecinde izlenen yol ve yöntemler yönünden; gerek 1602 sayılı Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kanununa, gerekse 667 sayılı KHK’ye uyarlı olduğu sonuç ve kanaatine varılarak, Cemil ÇELİK’in 12.10.2016 tarihli dilekçesiyle AYİ M Başkanlar Kurulu’nun 07.10.2016 tarih ve E:2016/8 ve K:154 nolu kararına yaptığı itirazi müracaatının reddine OY BİRLİĞİ ile karar verildi. 01 Kasım 2016

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir