KDV iadesinde özel esas uygulaması

ڪےÇalışanlar.Netڪے

KDV Uygulama Genel Tebliğinde, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge(SMİYB) kullanan mükellefler hakkında  özel esaslardan çıkmak için bazı haklar getirilmiştir.

Vergi dairesi, SMİYB kullandıkları raporla sabit olanlar ile SMİYB kullandıkları tespit edilenleri, özel esasa almadan önce bir yazı ile süre verip, SMİYB’yi KDV beyanlarından çıkarmalarını ya da SMİYB olduğu iddia edilen belgeler için ödeme belgesi isteyecektir. İstenen şartları yerine getiren mükellefler özel esaslara alınmayacaktır.

SMİYB düzenledikleri sabit olanlar yada tespit edilenler için yukarıdaki uygulama söz konusu deildir.

Çalışanlar.net takipçileri için konunun daha sistematik anlaşılması için aşağıdaki tabloyu hazırladık:

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler -Hakkında düzenlenen rapor ve sonucunda mükellefiyet kaydının terkin edilmesi,

-Mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibarıyla özel esaslar kapsamına alınırlar.

-Yargı kararı

-Özel esaslar kapsamına alındıkları dönemi takip eden takvim yılı başından itibaren yedi yıl sonra re’sen.

-Münhasıran vergi inceleme raporuna göre
Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere İştirak Eden Meslek Mensupları (Muhasebeciler)

Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis etme fiile iştirak ettiğine dair vergi inceleme raporu

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar Haklarında rapor veya tespit bulunması.

(Mükelleflerin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmesi için haklarında Tebliğin (IV/E/3.4), (IV/E/3.5), (IV/E/4.2) ve (IV/E/4.3), bölümlerinde belirtildiği şekilde bir rapor veya tespit bulunması gerekir. )

Bu durumda bulunan mükellefler hakkında ise ilgili bölüme göre işlem yapılır. Bu durumda bulunan mükellefler hakkında ise ilgili bölüme göre işlem yapılır.
Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Düzenledikleri Raporla Sabit Olanlar -Sahte belge düzenleme olumsuz raporu -Yargı kararları

-Rapora dayanılarak yapılan tarhiyatların ödenmesi, ya da teminat gösterilmesi ve düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren beş yıl geçmesi.

Raporun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil, bu tarihten sonraki iade talepleri, 5 kat teminat Ya da münhasıran vergi inceleme raporuna göre,

-tüm teminatlar vergi inceleme raporuna göre çözülür.

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Düzenledikleri Tespit Edilenler -Olumsuzluğun diğer mükellefler hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında ortaya çıkması

-Yetkili makamların yazıyla veya elektronik ortamda bildirmesi

-Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti

üzerine;

-Olumsuzluğun 15 gün içinde en az 2 kişiyle yapılan yoklama ile tutanağa bağlanması

-En az iki kişiden oluşan bir grup tarafından olumsuzluk 15 gün içerisinde tutanağa bağlanır. Olumsuzluk tespit edilememesi veya bu yoklamanın 15 gün içerisinde yapılamaması durumunda mükellef özel esaslar kapsamından çıkarılır.

-belgedüzenleme tespitinin ilgili olduğu döneme ilişkin yapılacak inceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması,

-sonraki dönemlerdeiade talebinde bulunmayan mükellefler için, talepleri üzerine daha sonra yapılan inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

-yargı kararı

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren 4 yıl geçmesi

-iade talepleri dört kat teminat karşılığında ya da münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre

-tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Kullandıkları Raporla Sabit Olanlar -Sahte belge kullanma olumsuz raporu -Sahte belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi inceleme raporu ile veya mükellefin düzeltme beyanları ile indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda mükellef özel esaslara tabi tutulmaz.

-Söz konusu belgeleri indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri,

-raporlar üzerine yapılan tarhiyatın yargı kararıyla terkin edilmesi,

-raporda öngörülen tarhiyatı ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi,

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren 4 yıl geçmesi

Raporun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil, bu tarihten sonraki iade talepleri, 4 kat teminat Ya da münhasıran vergi inceleme raporuna göre,

-tüm teminatlar vergi inceleme raporuna göre çözülür.

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Sahte Belge Kullandıkları Tespit Edilenler -Sahte olduğu tespit edilen belgede yer alan KDV tutarının indirim konusu yapılmış olması

-Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerden alım yapılması ve belgelerde yer alan KDV tutarının indirilecek KDV olarak dikkate alınması

üzerine;

-Kendilerine tanınan 15 günlük süre içerisinde olumsuzluğun giderilememiş olması

(tespitin yapıldığı tarih itibarıyla özel esaslar kapsamına alınırlar.)

-Verilen süre(15 gün) içerisinde işlemin gerçekliğinin bu Tebliğin (IV/E/5) bölümüne göre ispat edilmesi veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarının indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanın düzeltilmesi.

-Olumsuz tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarlarının 3 katı teminat gösterilmesi,

-düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

-yargı kararı

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren 3 yıl geçmesi.

-iade talepleri, kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.

-Belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmemekle birlikte, söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkaran veya bu kısma üç kat teminat gösteren mükelleflerin geri kalan iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır.

-Teminat gösterilmemesi veya bu alışlara isabet eden kısmın indirim ve iade talebinden çıkarılmaması durumunda ise, iade talepleri vergi inceleme raporuna göre yapılır.

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Raporla Sabit Olanlar -Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz raporu -Yargı kararları

-Rapora dayanılarak yapılan tarhiyatların ödenmesi, ya da teminat gösterilmesi ve düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren dört yıl geçmesi.

Raporun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil, bu tarihten sonraki iade talepleri, 4 kat teminat; Ya da münhasıran vergi inceleme raporuna göre,

-tüm teminatlar vergi inceleme raporuna göre çözülür.

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenledikleri Tespit Edilenler -Olumsuzluğun diğer mükellefler hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında ortaya çıkması

-Yetkili makamların yazıyla veya elektronik ortamda bildirmesi

-Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti

üzerine;

-Olumsuzluğun 15 gün içinde en az 2 kişiyle yapılan yoklama ile tutanağa bağlanması

-En az iki kişiden oluşan bir grup tarafından olumsuzluk 15 gün içerisinde tutanağa bağlanır. Olumsuzluk tespit edilememesi veya bu yoklamanın 15 gün içerisinde yapılamaması durumunda mükellef özel esaslar kapsamından çıkarılır.

-belgedüzenleme tespitinin ilgili olduğu döneme ilişkin yapılacak inceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması,

-sonraki dönemlerdeiade talebinde bulunmayan mükellefler için, talepleri üzerine daha sonra yapılan inceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

-yargı kararı

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren 3 yıl geçmesi

-iade talepleri üç kat teminat karşılığında ya da münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre

-tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandıkları Raporla Sabit Olanlar -Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi inceleme raporu ile veya mükellefin düzeltme beyanları ile indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda mükellef özel esaslara tabi tutulmaz.

–Sahte belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi inceleme raporu ile veya mükellefin düzeltme beyanları ile indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda mükellef özel esaslara tabi tutulmaz.

-Söz konusu belgeleri indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanlarını düzeltmeleri,

-raporlar üzerine yapılan tarhiyatın yargı kararıyla terkin edilmesi,

-raporda öngörülen tarhiyatı ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi,

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren 3 yıl geçmesi

Raporun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri dahil, bu tarihten sonraki iade talepleri, 3 kat teminat Ya da münhasıran vergi inceleme raporuna göre,

-tüm teminatlar vergi inceleme raporuna göre çözülür.

Özel Esas Nedenleri Genel Esasa Dönüş KDV İade Şartları
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandıkları Tespit Edilenler -Olumsuzluğun diğer mükellefler hakkında yapılmakta olan araştırma ve incelemeler sırasında ortaya çıkması

-Yetkili makamların(Maliye Bakanlığı ilgili Birimleri Dahil) yazıyla bildirmesi

-Belgenin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğunun, sonrasında ise mükellefin bu belgede yer alan KDV’yi indirim konusu yaptığının net olarak tespit edilmesi

üzerine,

Kendilerine tanınan 15 günlük süre içerisinde olumsuzluğun giderilememiş olması

-Verilen süre(15 gün) içerisinde işlemin gerçekliğinin bu Tebliğin (IV/E/5) bölümüne göre ispat edilmesi veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarının indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanın düzeltilmesi.

-Olumsuz tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarlarının iki katı teminat gösterilmesi,

-düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,

-yargı kararı

-Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren iki yıl geçmesi.

-iade talepleri, kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin (IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.

-Belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmemekle birlikte, söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkaran veya bu kısma iki kat teminat gösteren mükelleflerin geri kalan iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır.

-Teminat gösterilmemesi veya bu alışlara isabet eden kısmın indirim ve iade talebinden çıkarılmaması durumunda ise, iade talepleri vergi inceleme raporuna göre yapılır.

Adresinde Bulunamayanlar Bilinen adresinde bulunmadığı yoklama ile tespit edilen mükellefler, 30 gün içinde yapılan ikinci yoklamada da adresinde bulunamamaları halinde ikinci yoklama tarihi itibarıyla özel esaslara alınırlar. İkinci yoklamanın en az iki personel tarafından yapılarak tutanağa bağlanması gerekir. sadece işi bırakma bildiriminde bulunulmamış olması olumsuz tespit sayılmaz. Mükellef, adresinin tespiti veya kendi başvurusuna istinaden yapılan yoklamada adresinde veya yeni bildirdiği adreste bulunması durumunda, adreste bulunma tarihi itibarıyla genel esaslara alınır sonuçlandırılmamış olanlar da dâhil bütün iade talepleri, tespitin yapılmasından itibaren münhasıran iki kat teminat karşılığında veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.
Defter ve Belge İbraz Etmeyenler Vergi incelemesine yetkili olanlarca veya takdir komisyonlarınca ibrazı istenen, varlığı noter kayıtları veya sair surette sabit olan defterlerin ve ilgili dönem kayıtlarına esas belgelerin mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle KDV mükellefleri tarafından ibraz edilmemesi durumunda, mükellef özel esaslar kapsamına alınır.

– Faaliyetini sona erdirenlerin kullanılmayan belgelerini iptal edilmek üzere ibraz etmemesi de bu kapsamdadır.

Defter ve belgelerini daha sonra idareye ibraz eden mükellefin genel esaslara dönüşü sağlanır -tespitin ilgili olduğu döneme ait iade talepleri defter ve belgeleri ibraz etmedikleri sürece yerine getirilmez.

-Henüz sonuçlanmayanlar dâhil diğer dönemlere ait iade talepleri ise iki kat teminat karşılığında veya münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Beyanname Vermeyenler

Birden fazla döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesini (süresinden sonra verilenler hariç) vermeyen mükellefler özel esaslara tabi tutulur.

Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak verilmesi durumunda, mükellef genel esaslara döner -Beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin iade talebinde bulunulması mümkün değildir.

-beyanname verdikleri dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler

İade talebinde bulunan mükellefler hakkında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanması halinde, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haczi istenen KDV tutarı kadar teminat gösterilmesi şartıyla bu mükelleflerin diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. Aksi halde iade talepleri, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilir.

Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerle ilgili olarak Tebliğin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu ve tespiti bölümlerinde yer alan düzenlemeler;

– Bu mükelleflerin raporun ait olduğu vergilendirme dönemindeki ortakları ve kanuni temsilcileri,

– Kendileri ve bunların kurdukları veya ortağı oldukları mükellefler,

– Kendileri veya bunların kanuni temsilcisi oldukları mükellefler

hakkında da uygulanır.

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü, bunların kanuni temsilcilerinin, ortaklarının, ortağı oldukları mükelleflerin, kendileri ve bunların kurduğu ve ortağı olduğu veya kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin de genel esaslara dönüşünü sağlar.

11. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir