Hekimler arası maaş adaletsizliği hastaları vuruyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Tür­ki­ye­’de dok­tor­lar ara­sın­da­ki ge­lir eşit­siz­li­ği şa­şır­tı­cı bo­yut­la­ra yük­sel­di. Mev­cut du­rum­da üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de ça­lı­şan pro­fe­sör, ye­ni me­zun pra­tis­yen ai­le he­ki­min­den or­ta­la­ma 3 bin li­ra­ya az ka­za­nı­yor. Oran­tı­sız ge­lir da­ğı­lı­mı has­ta­la­ra yan­sı­yor. Ki­mi ho­ca­lar ya ge­rek­siz tet­kik­le­r is­ti­yor ya da has­ta­sı­nı me­sa­i bi­ti­min­de ve­ri­len özel po­lik­li­nik hiz­me­ti­ne yön­len­di­ri­yor. Hal böy­le olun­ca me­sa­i sa­at­le­ri için­de ran­de­vu al­mak ne­re­dey­se im­kan­sız ha­le ge­li­yor. Has­ta Hak­la­rı Ak­ti­vist­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Or­han De­mir, “16.00’dan son­ra pro­fe­sör da­hi mu­aye­ne et­se faz­la 55 li­ra al­ma­sı ge­re­kir­ken ki­mi­le­ri 200-300 li­ra bi­le is­te­ye­bi­li­yo­r” di­yor.
AYIPLI HİZMET ÜRETİLİYOR
Eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­yan sağ­lık ça­lı­şa­nı­nın ayıp­lı hiz­met üret­ti­ği­ni ile­ri sü­ren De­mir, “A­yıp­lı hiz­met has­ta­la­rın teş­his ve te­da­vi­si­nin ge­cik­me­si­ne yol aça­rak ge­ri dö­nü­şü ol­ma­yan olum­suz­luk­la­ra ne­den olu­yor. Öte­den be­ri var olan ve gi­de­ril­me­yen bir so­run. Pro­fe­sö­rün ve he­kim­le­ri­nin ver­miş ol­du­ğu hiz­met çok fark­lı.
HAS­TA­ ME­SA­İ SON­RA­SI­NA YÖN­LEN­Dİ­Rİ­Lİ­YOR
Ai­le he­kim­le­ri re­çe­te yaz­mak­tan baş­ka bir şey yap­mı­yor. Öte yan­dan has­ta­ne­de ça­lı­şan ve az üc­ret alan bir pro­fe­sör mec­bu­ren fark­lı yol­lar de­ni­yor. Ya ge­rek­siz tet­kik­ler is­ti­yor ya da has­ta­yı 16.00’dan son­ra özel po­lik­li­ni­ğe yön­len­di­ri­yor. Bu baş­lı ba­şı­na bir ga­ra­be­t” di­ye ko­nuş­tu.
Muayene en fazla 55 lira ama…
De­mir, has­ta­la­rın me­sa­i son­ra­sı­na yön­len­di­ril­me­si­nin te­da­vi ma­li­ye­ti­ni cid­di an­lam­da yük­selt­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Dok­tor­lar, ön­ce­den me­sa­i sa­at­le­rin­de bak­ma­sı ge­re­ken ör­ne­ğin 40 has­ta­nın sa­de­ce 10-15’i­ne ba­kı­yor. Ge­ri ka­la­nı­nı me­sa­i son­ra­sı­na bı­ra­kı­yor ki faz­la üc­ret al­sın. Bu­ra­da mu­aye­ne ba­şı­na 55 li­ra üc­ret alı­yor.
La­kin mu­aye­ne eden pro­fe­sör da­hi ol­sa nor­mal­de en faz­la 55 li­ra al­ma­sı ge­re­kir­ken ki­mi­le­ri 200-300 li­ra bi­le is­te­ye­bi­li­yor. Üs­te­lik bu­nun için de has­ta­ya fa­tu­ra ve­ril­mi­yor. Ya­ta­rak hiz­met alan has­ta­dan da ay­rı­ca hiz­met be­de­li adı al­tın­da as­ga­ri üc­re­tin 2 ka­tı ka­dar üc­ret alı­nı­yor. Tet­kik­ler da­hil me­sa­i son­ra­sı ve­ri­len her hiz­met­ten ila­ve üc­ret alı­nı­yor. Her ha­lü­kâr­da dev­let ve he­kim ara­sın­da­ki uyuş­maz­lı­ğın fa­tu­ra­sı has­ta­ya çı­ka­rı­lı­yor. Bu ko­nu­da has­ta­lar­dan çok sa­yı­da şi­ka­yet­ler ge­li­yor” de­di.
BAŞ­BA­KAN SÖZ VER­MİŞ­Tİ
Tüm Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği (TÜ­MOD) Ge­nel Baş­ka­nı Prof. Dr. Re­cep Ak­dur da üc­ret­in yük­sek ol­ma­sı ai­le he­kim­li­ği­ne rağ­be­ti ar­tır­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Prof. Ak­dur şöy­le de­vam et­ti:
“Ben 20 yıl­lık pro­fe­sö­rüm. Be­nim bu yıl me­zun et­ti­ğim öğ­ren­ci şu ­an ben­den faz­la ka­za­nı­yor. Or­ta­da­ki eşit­siz­li­ğin her­kes far­kın­da. El­bet­te ki ai­le he­kim­le­ri­ne ne­den faz­la ve­ri­li­yor de­mi­yo­ruz. An­cak biz ne­den bu ka­dar dü­şük üc­re­te ta­bi tu­tu­lu­yo­ruz? Yak­la­şık 12 yıl­dır öğ­re­tim üye­le­ri­nin ma­aş­la­rın­da hiç­bir dü­zelt­me ya­pıl­ma­dı. Baş­ba­ka­n’­ın söz ver­me­sine rağ­men hiç­bir de­ği­şik­lik yok. Üni­ver­si­te­de ve ka­mu has­ta­ne­le­rin­de ça­lı­şan he­kim­le­rin ma­aş­la­rı ye­ni­den dü­zen­len­me­li.”
Kim ne kadar alıyor?
*Pra­tis­yen ai­le he­ki­mi (Po­lik­li­nik hiz­me­ti, ta­ra­ma, aşı­la­ma hiz­met­le­ri ve­ren, TU­S’­u ka­za­na­ma­mış ve­ya gir­mek is­te­me­miş he­kim): 6000-10000
*Pra­tis­yen acil he­ki­mi: 4500-7000
*Pra­tis­yen 112 he­ki­mi: 4500-6000
*Asis­tan he­kim: (tıp fa­kül­te­sin­den son­ra TU­S’­u ka­zan­mış, ay­da 5-10 nö­bet tu­tan he­kim gru­bu): 3000-4000
*Dev­let has­ta­ne­sin­de Uz­man Dok­tor: 6000-8000
*Üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de yar­dım­cı Doç.Dr.: 4000-6000
*Üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de Doç. Dr: 5500-7000
*Üni­ver­si­te has­ta­ne­sin­de Prof. Dr: 6500-8000


kaynak:NESRULLAH SONAY – BUGÜN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir