Gelir uzmanlarının maaşlarını arttırma teklifi

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan ve belirli süreli yetiştirilme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda kariyer kadrolara atandığı halde, diğer kariyer meslek personelinden daha düşük mali haklar ile yetinmek durumunda kalan personelin özlük haklarının düzeltilmesi için Kanun Teklifi verildi.

Kanun Teklifi; Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile bunların yardımcılarının özel hizmet tazminatı oranının yükseltilmesini (üst sınır %120’den %130’a yükseliyor), ayrıca Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları hakkında uygulanan ek göstergelerin de yükseltilmesini öngörüyor. Teklifin yasalaşması durumunda, bu unvanlı kadroların 1. Derecelerinde olanların ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkmış olacak.

Ankara milletvekili Levent GÖK tarafından veriilen Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kamu kaynaklarının israf edilmemesi düşüncesiyle 02.11.2011 tarihinde 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi amacıyla bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair KHK ile kamuda kariyer uzman maaşları eşitlenerek kurumlar arası geçişlerin önüne geçilmek istenmiştir.

Ancak merkez ve taşra teşkilatı kariyer meslek mensupları arasında kariyer ve ücret konularında var olan makas daha da açılmıştır. Başta Gelir idaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapan Gelir Uzman Yardımcıları olmak üzere kapsam dışı kalan taşra teşkilatında görevli diğer kariyer meslek mensuplarının kurumlar arası geçişleri devam etmiştir.

666 sayılı KHK’nın 5’inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin özel hizmetler tazminatı kısmına (ğ) bendi eklenmiş, 375 sayılı KHK’ye eklenen III sayılı cetvel ile de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152’nci maddesinin II Tazminatlar kısmı A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlara farklı maaş uygulaması sağlanmıştır.

666 sayılı KHK’nın 5’inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle sadece merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarına 2000 makam tazminatı öngörülmüştür.

666 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle taşra teşkilatında görev yapan uzmanlıklar arasında da ek gösterge yönünden farklılıklar oluşturulmuş, hem merkez hem de taşrada kadroları bulunan uzmanlıkların merkezde istihdam edilenleri 3600 ek gösterge alabilirken taşradaki gelir uzmanları ve diğer kariyer meslek grupları bu haktan faydalanamamaktadırlar. Aynı olumsuzluk kurumlarında özel yeterlik sınavı sonunda uzman kadrosuna atanıp, Özelleştirme Kanunu gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan uzmanlarca da yaşanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesi Ortak Hükümler A-ll kısmında kamudaki kariyer meslekler sıralanmış, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak herhangi bir ayrıma gidilmeden mesleğe özel yarışma sınavıyla girme, yetiştirilme dönemi ve yeterlik sınavları sonrası ilgili kadrolara atanma üzerinde durulmuştur. Kanun teklifiyle mesleğe özel yarışma sınavıyla alınan ve belirli süreli yetiştirilme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda ilgili kadrolara atanan, bu açıdan merkez teşkilatında çalışan uzman unvanlı kadrolardan hiçbir farkı bulunmayan, kariyer mesleklerin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesi Ortak Hükümler A-ll kısmında sayılan Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcıları ve Yeterliğe tabi diğer kariyer meslek grupları ile kurumlarında özel yeterlik sınavı sonunda uzman kadrosuna atanıp Özelleştirme Kanunu gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan uzmanlar da Merkez Teşkilatında çalışan uzman unvanlı kadrolara sağlanan haklardan yararlandırılmalıdır.”

Kanun teklifinin metni:

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 -14/7/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152 nci maddesinin II Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (i) bendi kaldırılmış ve (h) bendine “Ürün Denetmenleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmet Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Kurumlarında Özel yeterlik sınavı, sonunda uzman kadrosuna atanıp, Özelleştirme Kanunu gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan uzmanlar” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli I sayılı Ek Gösterge cetvelinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

UNVANI

Derece

1/1/1995’den İtibaren

Uygulanacak Ek Göstergeler

h) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl istihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanlan. En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı veya uzman yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kurumlarında özel yeterlik sınavı sonunda uzman kadrosuna atanıp, Özelleştirme Kanunu gereği diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrosuna atanmış olanlar.

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1300

1200

1100

900

800

MADDE 3- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir