6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

ڪےÇalışanlar.Netڪے

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Ceza tutarları her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranınca arttırılmaktadır.

Güncel Yeniden Değerleme Oranını görmek için tıklayınız… 

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
İşlenen Fiil Ceza ile ilgili ek bilgi Ceza Miktarı(TL)
2009 2010 2011 2012 2013
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. her yükümlülük için       2.000 2.156
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. her yükümlülük için       2.000 2.156
İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.         5.000 5.390
İşyeri hekimi çalıştırmamak.         5.000 5.390
Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.         2.500 2.695
İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.         1.500 1.617
İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.         1.500 1.617
Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.         1.000 1.078
Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.         1.500 1.617
İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.         1.500 1.617
İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.         1.500 1.617
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.         3.000 3.234
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak konusunda aykırılığın devam etmesi halinde.         4.500 4.851
Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.         1.500 1.617
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. her ay (Aykırılığın devamı halinde)       1.000 1.078
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. her yükümlülük için       1.000 1.078
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.         1.000 1.078
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. Aykırılığın devamı halinde her ay       1.000 1.078
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. her yükümlülük için       1.500 1.617
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.         2.000 2.156
Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.         2.000 2.156
Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. her çalışan için       1.000 1.078
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. her çalışan için       1.000 1.078
Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak. her çalışan için       1.000 1.078
Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. her çalışan için       1.000 1.078
Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak. her aykırılık için       1.000 1.078
İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.         1.000 1.078
İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.         1.500 1.617
Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. hakları kısıtlanan her birey için       1.000 1.078
İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. her aykırılık için       2.000 2.156
Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.         5.000 5.390
Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.         5.000 5.390
İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.         10.000 10.780
İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. ihlale uğrayan her çalışan için ve aykırılığın devamı halinde her ay       1.000 1.078
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.         50.000 53.900
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.         80.000 86.240
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.         80.000 86.240
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.         80.000 86.240
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. Her hüküm için ve aykırılığın devamı halinde her ay       1.000 1.078

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir