Öğretmene uzmanlık sistemi yolu açılıyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Milli Eğitim Bakanlığı, 750 bin öğretmene uzmanlık yolunu açıyor. ‘Uzmanlık’ sisteminin öğretmenlere uygulanması için çalışma başlatıldı. Göreve uzman yardımcısı olarak başlanacak, 3 yıl sonra uzman öğretmen olunacak.

Halihazırdaki uygulamada öğretmenlik, adaylık döneminden sonra “öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır.

Öğretmenlikte kariyer, öğretmenlikten uzman öğretmenliğe, uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe gerekli yeterlikler kazanılarak ilerlemeyi ifade etmektedir.

Mesleğinde belirli yıl çalışmış olan öğretmenlerin  uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için ya alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olması ya da yeterlik sınavına girmiş olması gerekmektedir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları

Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10 olarak uygulanmaktadır.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar

Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar

Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.

Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Sınav konuları ve ağırlık katsayıları

Uzman öğretmenlik/Başöğretmenlik sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkçe (0,3),

b) Genel kültür (0,2),

c) Pedagojik formasyon (0,4),

d) Millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler (0,1).

Sorular,  aşağıda yer alan Sınav Konuları Çizelgesinde yer alan alt konu başlıkları arasından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.

SINAV KONULARI ÇİZELGESİ

UZMAN ÖĞRETMENLİK/ BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONULARI

Türkçe

Türkçenin Doğru ve Etkili Kullanımı (Anlama, sıralama, Sınıflama, İlişki Kurma, Eleştirme, Tahmin Etme, Analiz-Sentez Yapma ve Değerlendirme)

Eğitim Öğretim

Eğitim Psikolojisi

Zekâ Kuramları

Öğrenme Stilleri

Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir

Sosyal Beceri

Genel-Özel Yetenekler

Sağlık Problemleri ve Cinsel Eğitim

Gençlik Kültürü ve Davranışlar

Eğitim Felsefesi

Eğitimin Genel Amaçları

Demokrasi Eğitimi

Uluslararası Anlayış, İş Birliği ve Kardeşlik

Baskı Uygulanmayan Okul Ortamı

Yeni Öğretim Programların Felsefesi

Meslekî Etik

Eğitim Sosyolojisi

Kültürün Eğitime Etkisi

Kültürler Arası Etkileşim

Öğrenme Psikolojisi

Gestault

Sezgi

Öğrenme Modelleri

Gelişim Psikolojisi

Gelişimde Temel Kavramlar

Gelişim İlkeleri

Fiziksel Gelişim

Bilişsel Gelişim

Psiko Sosyal ve Duygusal Gelişim

Ahlak Gelişimi

Dil ve Kavram Gelişimi

Gelişimde Yaşa Bağlı Özellikler

Gelişimi Hızlandıran ve/veya Engelleyen  Yetişkin Davranışları

Eğitim Öğretim

Öğrenme Yaklaşımı, Stratejisi, Yöntem ve Teknikleri

Yeni Programların Temel Yaklaşımı

Gerçek Yaşamı Kullanarak Öğrenme

Yeni Programının Temel Becerileri (Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, İletişim, Araştırma ve Sorgulama, Problem Çözme, Bilgi Teknolojilerini Kullanma, Girişimcilik, Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma

Öğretme-Öğrenme Süreçleri

Yapılandırıcı Yaklaşım

Disiplinler Arası Yaklaşım

Kavram Öğrenme, Kavram Haritası, Kavram Yanılgısı

Buluş Yoluyla Öğretim

Araştırma ve İncelemeye Dayalı Öğretim

Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme

Çoklu Zeka Kuramı

İşbirliğine Dayalı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme

Probleme Dayalı Öğrenme

Beyin Temelli Öğrenme

Etkin Öğrenme

Dramatizasyon

Beyin Fırtınası

Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Normal Sınıflarda Eğitimi

Sınıf Yönetimi

Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara Karşı Geliştirilecek Önlemler

İletişim

Öğrenci Davranışını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler

Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi

Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama

Sınıf İçinde Zaman Kullanımı

Sınıf Organizasyonu

Motivasyon

Yeni Bir Döneme Başlangıç

Olumlu ve Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Yaratma

Program Geliştirme

Program Geliştirmede Temel Kavram, İlke ve Süreçleri (İhtiyaçların Belirlenmesi, Hedefler/Kazanımlar, İçerik, Eğitim Durumları, Değerlendirme)

Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Alanları

Eğitim Öğretim

Ölçme ve Değerlendirme

Yeni Program Yaklaşımına Göre Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Ölçme

Değerlendirme

Ölçüt

Bağıl ve Mutlak Değerlendirme

Standart Hata /Ölçme Hatası

Geçerlik- Güvenirlik

Sınav Türleri

Öğrenci Seçki Dosyası ve Rubrikler Gibi Yeni Değerlendirme Yaklaşımları

Performans Değerlendirme

Temel İstatistik Kavramlar

Merkezi Ölçüler ve Dağılım Ölçüleri

Korelasyon

Test Geliştirme Süreci

Başarının Ölçülmesi

Madde Analizi

Test İstatistiği

Psikolojik Danışma Rehberlik (PDR)

Rehberlik Hizmetlerinin Psikolojik Temelleri ve Yeni Yaklaşımlar

PDR’ de Hizmet Türleri

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları, İşlevleri ve Temel İlkeleri

Rehberlik Servisleri ve Bu Servislerin Görevleri

Bu Serviste Görev Alan Personelin Sorumlulukları

PDR Anlayışına Uygun Düşen Yönetici, Öğretmen ve Uzman Davranışları

Kişiler Arası İletişim

Akademik ve Mesleki Rehberlik Yöntemleri

Bireyin Uyum ve Gelişimini Artırıcı Faktörler

Öğrenciyi Tanıma Teknikleri

Psikolojik Yardımlar

Serbest Zamanları Değerlendirme

Ders Dışı Etkinliklerde Bulunma

Karakter Eğitimi

Eğitim Teknolojileri

Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme (İşletim Sistemi, Ofis Yazılımları, Kelime İşlemci, Elektronik Hesap Tablosu)

Bilgiye Erişim Kaynaklarını Kullanabilme(Kütüphane, İntranet, Internet ve Veri Tabanı Yönetimi vb.)

Uzaktan Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretim (Sunu Yazılımlarını Kullanabilme)

Görsel, İşitsel ve Üç Boyutlu Araçlar ve Kullanımı

Öğretme Kaynaklarını ve Öğretim Malzemelerini Değerlendirme ve Seçme

 

Genel Kültür

Türk İnkılâbını Hazırlayan Kurtuluş Savaşı Öncesi Olaylar ve Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1982 Anayasası ve Temel Yurttaşlık Bilgisi

Eğitimle İlgili Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlar

Coğrafya (Temel Kavram ve Bilgiler, Türkiye Coğrafyası)

Sosyal Konular ve Sorunlar

İnsan Hakları

Barış ve Güvenlik

Şiddete Karşı Olma

Güzel Sanatlar

Edebiyat

Tiyatro

Müzik

Millî Eğitim Mevzuatı

Eğitim Öğretim Sistemi

Türk Millî Eğitim Tarihinin Dönüm Noktaları

Millî Eğitim Temel Kanununun Eğitimdeki Önemi ve Yansımaları

Eğitim Plânlamasının Okul Düzeyinde Kullanımı

Eğitim Yönetiminin ve Denetiminin Eğitim ve Öğretim Ortamına Etkileri

Öğretmen Görev, Hak ve Sorumlulukları ile İlgili Mevzuat/Öğretmen

Hak ve Sorumluluklarının Yasal Sınırları

Türk Millî Eğitim Sistemi

Eğitim ve Öğretim Ortamında Ulusal Güvenlik

Avrupa ve Avrupa Okulları, AB Öğrenci Transferleri, AB Projeleri, Sokrates, Leonardo Da Vinci, Youth, Erasmus, TIMSS , PISA, PIRLS, Uluslararası Bakalorya gibi Uluslararası Eğitim, Denklik ve Karşılaştırma ile İlgili Temel Bilgiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir