Kamu hastane birliklerinde sözleşmeli olarak çalışmanın şartları nelerdir?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamu Hastane Birliklerini(KHB) yönetecek personel ve aranan şartlar:

KHB’lerdeki en üst yönetici Genel Sekreter’dir. Genel Sekreter olabilmek için, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve kamu veya özel sektörde 8 yıl iş tecrübesine sahip olma şartı aranacaktır. Ayrıca sektör tecrübeleri, geçmiş yönetim deneyimleri, başarılar vb. özellikler de dikkate alınacaktır. Genel Sekreterler KHB’lerin kurulmasını müteakip belirlenecek ve sözleşmeleri yapılacaktır.

Başkanlar ve hastane yöneticileri Genel Sekretere bağlıdır. İdarî hizmetler ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi ve müdür olabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olma şartı aranacaktır.

Tıbbî hizmetler başkanı olabilmek için tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olma şartı aranacaktır.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim olabilmek için eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip olma şartı aranacaktır.

Diğer hastanelerde başhekim olabilmek için uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olma şartı aranacaktır.

Yüz yatağın altındaki hastanelerde başhekim olabilmek için tabip olma şartı aranacaktır.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olma şartı aranacaktır.

KHB’lerde kimler sözleşmeli çalışacak? Bütün personel sözleşmeye mi geçecek?

KHB’lerde genel sekreterler, başkanlar, uzmanlar, büro görevlileri; hastanelerde ise hastane yöneticileri, başhekim ve başhekim yardımcıları ile müdürler ve müdür yardımcıları sözleşmeli statüde çalışacaktır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı, genel sekreterle doğrudan; başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapacaktır. Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözleşme yapılacaktır.

Şu an hastanelerde hizmet veren diğer personel mevcut statüsünde çalışmaya devam edecektir. Mevcut kadrolu çalışanların sözleşmeye geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak mevcut personel, yukarıda sayılan pozisyonlara kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli statüde görevlendirilebilecektir. Sözleşmesi sona erenler eski kadrosuna dönebileceklerdir.

KHB’lerde sözleşmeli personelin maaş durumu ne olacak?

Sözleşmeli personel ayrı bir ücretlendirme modeline tabi tutulacaktır. Bunlara sözleşme ücretlerine ilaveten performansa dayalı ek ödeme verilecektir. Ek ödemeye ilişkin Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup Maliye Bakanlığı ve Sayıştay görüşlerinin alınmasını müteakiben yayımlanacaktır.

Mevcut kadrosunu bırakıp KHB’lerde sözleşmeli olarak çalışanlar, sözleşme bitince eski kadrolarına dönebilir mi?

Evet, dönebileceklerdir. Mevcut kadrosunu bırakıp KHB’lerdesözleşmeli statüye geçen çalışanlar aylıksız izinli sayılacaklardır. Sözleşmeleri sona erdiğinde 1 ay içerisinde müracaatları halinde eski kadrolarına atamaları yapılacaktır.

KHB’lerdeki sözleşmeli personelin sözleşmeleri hangi hallerde son erer?

Sözleşmeli statüdeki personelle yapılacak sözleşmelerde, kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde bireysel performans kriterleri ve hedefleri yer alacaktır. Sözleşme süresi 2 yıldan 4 yıla kadar olabilecektir. Sözleşme ekindeki performans hedeflerinin gerçekleşmemesi durumunda, sözleşmeler süresinden önce de sona erdirilebilecektir. Sözleşmelerde performans hedefleri ile başarısızlığa bağlı sözleşme fesih halleri ve süresinden önce yapılacak fesihlere yönelik diğer durumlar belirtilecektir.

KHB’ler kurulduktan sonra asistanların kadroları ne olacak? Mevcut asistanlar yerinde mi kalacak?

KHB’ler kurulduktan sonra mevcut asistanların durumunda bir değişiklik öngörülmemektedir.

KHB’ler kurulduktan sonra hastane bütçelerinin yönetimi nasıl olacak?

KHB’nin bütçesinin Genel Sekreter tarafından yönetilmesi planlanmaktadır.

KHB’ler kurulduktan sonra ek ödemeler her hastanenin kendi bütçesinden mi yapılacak?

KHB’lerin kurulmasıyla birlikte ek ödemelerde Birlik tahakkukunun da etkili olabileceği bir sisteme geçilecektir.


kaynak:Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir