Polisin izin genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personelin izinlerine ilişkin olarak eski genelgeyi bütünüyle yürülükten kaldırılmış ve yeni bir genelge yayımlanmıştır. Yıllık, mazaret ve aylıksız iznin kullanımına ilişkin hususların düzenlendiği 2009/89 sayılı yeni İçişleri Bakanlığı genelgesini aşağıda bulabilirsiniz.

T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.71.03.03 E.G.M. Genelge No : 2009/81 31.12.2009

Konu : İzinler

Bakanlık Genelge No:2009/89

İlgi : 07/01/1993 tarih ve B.05.1.EGM.0.71.03.03- 9 sayılı Bakanlık Genelgesi

Emniyet Teşkilatı Personelinin yıllık izinleri ile mazeret izinlerine ilişkin Bakanlık Makamınca yayınlanan ilgi genelge, değişen mevzuat çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, kırtasiyeciliği önlemek, zaman ve işgücü tasarrufu ile birimler arasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla mevcut olan uygulama aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1-Yıllık İzinler :

Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.”

103. maddesinde; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

a-) Bir yıllık hizmetini doldurmayan aday memurların yıllık izin hakkı bulunmadığından talep etmeleri halinde en fazla 10(on) gün mazeret izni verilebileceğini, bir yıl hizmetini dolduran aday memurlara asalet tasdiki olup olmadığına bakılmaksızın 20 gün yıllık izin verilmesini, yıllık iznin hesaplanmasında fiilen göreve başlama tarihinin esas alınmasını,

b-) Personelin 30 günlük yıllık izin hakediş süresinin hesaplanmasında mesleğe girmeden önce kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetler ile askerlik hizmetinde (borçlanmasa dahi) geçen sürelerin dikkate alınmasını,

c-) Yıllık izin kullanacak personel sayısında herhangi bir sınırlama (%5,%10,%20 kotası gibi) bulunmadığını,

ç-) Yıllık izinlerin kullanılma süresi hususunda herhangi bir gün sınırlaması bulunmamakta olup yıllık izni vermeye yetkili amirin onayı ile personelin talep ettiği gün süresi kadar yıllık izin verilebileceğini,

d-) Yıllık izinlerini çalıştığı il dışında kullanacak personele en az 10 (on) gün yıllık izne ayrılması şartı ile gidiş için en az 1(bir) en fazla 2 ( iki) ve dönüş için en az 1(bir) en fazla 2 (iki) gün yol izni verilmesini, yol izninde gidilecek yerin 600 km’ye kadar (1) gün, 600 km’den sonra (2) gün olarak hesaplanmasını,

e-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda geçici görevlendirme ile asli kadrosu dışında geçici görevli olarak çalışan personelin yıllık izinlerinin ve mazeret izinlerinin hangi birim tarafından verileceği düzenlenmemiş olup, bu durumdaki personeli yıllık veya mazeret iznine ayırma konusunun geçici olarak çalıştığı yer birim amiri tarafından değerlendirilerek personelin yıllık izinleri ile tüm mazeret izinlerinin geçici görevli oldukları birim tarafından verilmesini ve asli kadrolarına bildirilmesini,

f-) Merkez ve taşra teşkilatında görevli olup, alınan geçici görevlendirme onayına istinaden çalıştığı il dışında görevlendirilen personele gidiş için en az 1 (bir) en fazla 2 ( iki) ve dönüş için en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) gün yol izni verilmesini, yol izninde gidilecek yerin 600 km’ye kadar (1) gün, 600 km’den sonra (2) gün olarak hesaplanmasını,

g-) Her mali yıl başında personelin o yılın kullanılabilir yıllık izinleri, bir önceki yıl ile cari yıla ait yıllık izinlerin birleştirilmesini, yıllık izinlerin yurt dışında kullanılması ile memuriyette 10 hizmet yılının tamamlanması halinde verilen 10 günlük ek yıllık izinler için herhangi bir onay alınmasına gerek olmadığını,

ğ-) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun raporunun bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden önce ise yıllık izninin bitiminde göreve başlamasını, raporunun bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonra ise rapor bitimi görevine başlamasını, her iki durumda da raporlu olduğu sürelerde kullanamadığı yıllık izninin daha sonra kullandırılmasını,

h-) Personelin yıllık izin taleplerinin engeç talep edilen günden önceki mesai bitimine kadar değerlendirilerek uygun görülmesi halinde yıllık izin belgelerinin onaylanıp personele verilmesini,

ı-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20. maddesinin son fıkrasında; “Devlet memurları ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilir” hükmü yer almakta olup, Devlet Personel Başkanlığının 17/03/2005 tarih ve 3988 sayılı görüş yazısında; “… söz konusu hükümde belirtilen tatillerin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile düzenlendiği, 657 sayılı Kanunun Ek 20.maddesinin tatiller hakkında uygulanabileceği yıllık izin, mazeret izni veya aylıksız izinde iken il sınırları dışına çıkan personele uygulanamayacağı…” belirtildiğinden yıllık izin, mazeret izni ve aylıksız izinde olan personelin ikamet ettikleri il dışına yetkili amirden izin almadan çıkabileceklerini,

i-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62.maddesinde;

“İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir…”şeklinde belirtildiğinden,

Başka yerdeki görevlere atananlara 15 günlük mehil iznine ilaveten yol izni verilmesi kanuni bir zorunluluk olduğundan atandığı yer dikkate alınarak ilişiği kesen birim tarafından en az 1(bir) en fazla 2 (iki) gün yol izni verilmesini ve yol izni bitimini takip eden ilk iş günü göreve başlamasını, yol izninde gidilecek yerin 600 km’ye kadar (1) gün, 600 km’den sonra (2) gün olarak hesaplanmasını,

j-) Devlet Personel Başkanlığının 17/11/2003 tarih ve 20786 sayılı görüş yazısında; “…657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince ücretsiz izne ayrılan personelin aylıksız izin süresinin takvim yılının tamamını kapsaması halinde aylıksız izinli personele görevi başında bulunmadığı o yıl için yıllık izin verilmesi imkanı bulunmadığı, cari yıl ile bir önceki yıl içinde ilgili personelin aylıksız izin öncesi ve sonrası dönemde çalışmış olması kaydıyla kendisine çalışılan yıllar için yıllık izin verilebileceği…” belirtildiğinden aylıksız izne ayrılan personelin ayılıksız izin süresi takvim

yılının tamamını kapsaması halinde o yıl için yıllık izin kullanamayacağını, bir takvim yılı içinde bir gün dahi çalışmış olması kaydıyla yıllık izin kullanabileceğini,

2-Mazeret İzinleri :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinde;

A) “Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

C) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Ç) Yukarıda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.” denilmektedir.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde;

a-) Personelin 8 haftalık doğum öncesi izninden doktor raporuyla doğum sonrasına aktarabileceği 5 haftalık iznini doğum sonrasında kullanabilmesi için personelin bu 5 haftayı fiilen işyerinde çalışması, bu 5 hafta içinde kullanılan doktor raporlu, yıllık izinli veya mazeret izinli geçen sürelerin doğum sonrası iznine aktarılamayacağı, çoğul gebeliklerde doğum öncesi kanuni izne eklenen 2 haftalık sürenin de doğum öncesi fiilen çalışılması şartıyla doğum sonrası kanuni izne aynı şekilde eklenmesini,

b-) Başbakanlık tarafından yayınlanan 02/06/2005 tarih ve 2005/14 sayılı Genelge doğrultusunda bayan memurlara hamileliklerinin 26. haftasından itibaren ve doğumdan sonra bir yıl süresince gece nöbeti ve gece görevi verilmemesini,

c-) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5. maddesinin (r) bendi gereğince; üniformalı olarak görev yapan bayan amir ve memurların hamileliğini doktor raporu ile belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabileceğini,

ç-) 20 haftayı geçen gebelikler sonrasında meydana gelen doğumlar normal doğum olarak nitelendirildiğinden belirtilen haftadan sonra gerçekleşen ölü doğumlarda personele 8 haftalık doğum sonrası iznin kullandırılmasını, ancak doğum sebebiyle ayrıca ücretsiz izin verilmemesini,

d-) Doğumdan itibaren 1 yıl süreyle verilen süt izninde personelin saat seçim hakkının bulunduğunu ve çoğul doğumlarda süt izni saatinin değişmeyeceğini,

e-) Yıllık izin ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (Ç) bendinde belirtilen mazeret izni birbirinden ayrı kavramlar olduğundan, personelin yıllık izni olup olmadığına bakılmaksızın mazeret belirtmesi durumunda atamaya yetkili amirin takdiri ile Kanunda belirtilen yıllık 10 günlük mazeret iznini parça parça veya tüm olarak kullanabileceğini,

f-) Yıllık izinlerin ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin A,B,C fıkralarında belirtilen verilmesi zorunlu mazeret izinlerinin İl Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Emniyet Amirine Mülki Amirlerince, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personele İl Emniyet Müdürünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İlçe Emniyet Amirliğinde görevli personele İlçe Emniyet Müdürü veya İlçe Emniyet Amirince, merkez teşkilatında görevli personele birim amirince (Daire Başkanı, Okul Müdürü gibi) verilmesini, izin vermeye yetkili amirin bu yetkisini devredebileceğini,

3-Aylıksız İzin :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. maddesi doğrultusunda;

a-) Devlet memurunun ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla hizmet yılına bakılmaksızın istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebileceğini, aynı şartlarla bu sürenin bir katına kadar uzatılabileceğini,

b-) Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebileceğini, ancak kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmünün uygulanamayacağını,

c-) Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebileceğini, bu sebeple ücretsiz izne ayrılan personelin eşinin ilişik kesme tarihinden itibaren ilişiğinin kesilebileceğini,

ç-) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorunda olup, mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılacağından, ücretsiz izinli personelin eşinin görev süresinin bitim tarihinin ertesi günü göreve başlamasını,

d-) Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin 9.maddesinde 20/10/2009 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda; personelin almış olduğu sağlık raporlarının yıllık izni vermeye yetkili amir tarafından hastalık iznine çevrilmesini, memurların hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebileceklerini,

Yukarıda belirtilen hususların tüm personele tebliğ edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini,

Rica ederim.

Osman GÜNEŞ

Vali

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine,

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir