En son haliyle devlet memurlarının izin hakları

657 Sayılı yasaya bağlı çalışan kamu çalışanlarının izin haklarında çok önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Bu iyileştirmelerden bir çok kamu çalışanının haberinin olmadığı, sitemize gelen maillerden anlaşılmaktadır.

Çalışanlar.Net olarak yapılan son değişiklikleri göz önünde bulundurarak 657 sayılı yasaya göre çalışanların izin haklarını topluca görebilecekleri bir tablo hazırladık.

Tablonun birinci sütununda izin türü, ikinci sütununda izinin süresi ve 3.sütununda iznin kullanım şartları ile özellikli bazı durunlar yer almaktadır.

Bu tablo ile bir çalışan hangi izin tütü hakkında bilgi edinmek istiyorsa 1.sütundan ilgli izin türüne, süresine ve şartlarına bakması yeterli olacaktır.

En son şunu da hatırlatmak isteriz ki ölüm ve babalık izninde olduğu gibi bazı izin türlerinde kamu çalışanı bu izni kullanmayı talep ederse izin hakkı doğmaktadır. Talep etmezse izin hakkı belli süre sonra ölmektedir.

Sitemizi takip edin haklarınızı öğrenin.

Memurların İzin Hakları Tablosu:

İzin TürüSüresiKullanım Şartları
Yıllık izin20 Gün
 ( Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar-On yıl dahil- olanlar için)

30 Gün (Hizmeti on yıldan fazla olanlar için)

4 güne kadar ek süre (Yol İzni)
1-Amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılır

 

2-Toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

3-Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

4-Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

5-Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar, ayrıca yıllık izin kullanamazlar

6-Zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş için 2 ve dönüş için 2 olmak üzere toplam en fazla 4 gün ek yol süresi verilebilir.

7-Yol izin süresi, gidilecek yer 600 km’ye kadar ise (1) gün, 600 km’den sonra ise (2) gün olarak hesaplanır.(2009/89 Nolu Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi)

Sağlık Riski İzniYıllık İzin+30 GünHizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Mazeret İzinleri

Analık İzni16 Hafta

 

(Tek çocuklu gebeliklerde)

18 Hafta (Çoklu gebeliklerde)
1-Analık izninin 8 haftası doğumdan önce 8 haftası doğumdan sonra kullanılır.

 

2-Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

3-Doktor raporuyla belgelemek şartıyla, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Doğum öncesi kullanmadığı izin hakkını doğum sonrasında kullanır

4-Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

5-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Evlat Edinme İzni8 Hafta Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
İlave Analık İzni2 Ay

 (İlk doğumda)

4 Ay (2.Doğum da)
6 Ay (2’nciden sonraki doğumlarda)
12 Ay (Çocuğunun engelli Olması durumunda)
  1-Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

 

2-Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.

3-Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

4-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

 Babalık İzni10 Gün1- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde verilir.

 

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Ölüm İzni7 Gün1-Eşinin, çocuğunun, kendi ana, baba ve kardeşinin ölümü ile eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde yedi gün izin verilir.

 

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Evlilik İzni7 Gün1-Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanabilir

 

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Engelli Çocuk İzni10 GünMemurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
İlave Mazeret İzni20 Gün (10+10)1-Analık, babalık, Ölüm ve Evlilik izni haricinde, mazeretleri sebebiyle memura bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, on gün izin verilebilir.

 

2-Bu izin, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile verilir.

3-Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Süt İzniGünde 3 Saat

 

(analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı aylık süre için)

Günde 1,5 Saat
(analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı aylık süre için)
1-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

 

2-Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Hastalık İzni36 Aya kadar(18+18)

(Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli hastalıklarda)

24 Aya kadar(12+12)

(Diğer hastalık hâllerinde)
1-Verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

 

2-İznin gerekliliği raporda yazmalıdır.

3-Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

3-Memur iyileştiğinde işe başlayabilmesi için ayrıca rapor alması gerekir.

4-İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

5-Hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esaslar 29/10/2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ile düzenlenmiştir.

Meslek Hastalığı İzniİyileşinceye KadarGörevi sırasında veya görevinden dolayı bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Kaza İzniİyileşinceye KadarGörevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Refakat İzni6 Aya Kadar (3+3)1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

 

2-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

3-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.

Aylıksız İzinler
Aylıksız Refakat İzni18 Aya Kadar1-Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin(3 aya kadar-gerekirse 1 kat uzatılabilen- refakat izni) bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Aylıksız Analık-Babalık İzni24 Aya KadarDoğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
Aylıksız Evlatlık Alma İzni24 Aya Kadar1-Evlatlık edinilen çocuğun üç yaşını doldurmamış olması gerekir

 

2-Evlat edinme münferiden olabileceği gibi eşle birlikte de olabilir.

3-104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

4-Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Yarı Zamanlı Çalışma HakkıHaftalık Normal Çalışma Süresinin Yarısı kadarDoğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

 

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Eşleri Yurtdışı Görevinde ya da Eğitiminde Olanlara Verilen Aylıksız İzinEşlerinin Görevi SüresinceÖzel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin(Yabancı bir memleket ya da uluslar arası bir kuruluşta görev alması nedeniyle memura verilen aylıksız izin) memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
Memurun Hayat Boyu 1 Yıllık Aylıksız İzin Hakkı1 Yıla Kadar1-Bu izin yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış memurlara verilir.

 

2-Bu izin memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere verilir

3- Sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde belirtilen “Yer değiştirme suretiyle atama” gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar için bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkı kullandırılmaz.

Askerlik İzniAskerlik Hizmeti Süresince1-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

 

2-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

3-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında görev alanlara verilen aylıksız izin10 Yıla KadarYabancı memleketlerin resmî kurumlarında, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) on yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Uluslararası kuruluşlarda görev alanlara verilen aylıksız izin21 Yıla KadarUluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Yurtdışına Yetiştirilmek Üzere Gönderilen Kamu Çalışanının İzin Hakkı4 Yıla Kadar (2+2)1-Bu izni kullanacakların asli memur olmaları şarttır.

 

2-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarıyla gönderilmeleri gerekir.

3- Dış burslara dayanılarak gönderilmeleri gerekir.

4-Öncelikle 2 yıl izin verilir, gerek görülmesi halinde 2 yıl daha süre verilebilir.

5-bu tür izin kullanan memurların izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmeleri icap eder.

6- Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında, 1/2/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir