Olağanüstü Halin Kamu Görevlisi Memurlara Etkileri

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ilan edilen Olağanüstü Hal(OHAL)’in kamu çalışanlarına yüklediği bazı sorumluluklar bulunmaktadır.

OHAL kapsamında kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmeyen kamu çalışanlarına bazı cezalar uygulanabilecektir.

Görevlendirme :

Mevcut OHAL ‘de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanları, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilmektedir.

Yapılan bu geçici görevlendirmelerde, öncelik gönüllülere verilmektedir. Ancak resen de görevlendirmeler yapılabilecektir.

Bunun yanında, adli ve idari yargı ile askeri teşkilatta çalışan personel hariç olmak üzere, bölge valisi, il valisi ve kaymakamın uygun göreceği kamu görevlileri, olağanüstü hal süresince bölge olağanüstü hal kurulu ile il ve ilçe olağanüstü hal bürolarında kendi kadroları ile çalıştırılabilirler.

Çalışma Süresi ve İzinler:

Gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir.

Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Öğle Dinlenmesi Kanunu, hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.

Olağanüstü Hal Kanununda, kamu çalışanının mazeret izinleri konusunda herhangi bir sınırlamadan bahsedilmemiştir.

Ancak, “izin verilebilir” şeklindeki mazeret izini türlerinde idareci izni uygun görmeyip iptal edebilir.

Ceza hükümleri:

Bölge valisi veya il valisi tarafından, Olağanüstü Hal Kanununu veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Disiplin cezası uygulanması:

Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları halinde il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren bütün personele Olağanüstü Hal Kanununu uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidirler.

Bölge ve il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile diğer görevliler hakkında da yukarıda belirtilen eylemlerinden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 – 1/8 arasında belirleyeceği miktarda ücret kesme cezası uygulayabilirler.

Fazla çalışma ücreti:

Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen kamu hizmetlerine, görev alanların kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi gözetilmeden, olayın özelliği ile görevin mahiyeti nazara alınarak, normal çalışma saatini geçen her saat için fazla çalışma ücreti ödenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir