Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Sağlık çalışanlarına döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü(12.08.2022) sayısında yayınlandı.

Yeni Yönetmeliğin esasları, başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

Ek Ödeme Yönetmeliği Hükümlerinden Kimler Yararlanacak?

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerinden, il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri, ulusal referans laboratuvarları ile sağlık tesislerinde görev yapan memurlar, sözleşmeli personel (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilen üniversite personeli, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personeli ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personeli yararlanacak.

Fiili Çalışma Şartı:

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilecek. Resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri, çalışılmış gün olarak kabul edilecek.

Tabip İşlemleri İncelemeye Tabi Olacak:

Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her bir sağlık tesisinde “İnceleme Heyeti” oluşturulacak.

İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığını, Tıbbi İşlem Listelerindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceleyecek, işlemleri yerindelik, ilgili mevzuata uygunluk, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirecek.

Her ek ödeme dönemi için ilgili personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütecek.

Tıbbi işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceleyip karara bağlayacak.

İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin, Tıbbi İşlemler Listesi açıklamalar kısmında yer alan hükümler ile ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemler heyet tarafından iptal edilebilecek.

Bazı Sağlık Çalışanlarına Ek Puan:

Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla bağlı bulunduğu ilgili yöneticinin gerekçeli teklifinin yazılı olarak belgelenmesi ve başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilecek.

Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde 6 ayı geçemeyecek.

Kadın doğum uzmanları ve asistanları ile ebelere normal doğumu teşvik amacıyla, sağlık tesisi puan ortalamasına kadar normal doğum teşvik ek puanı verilebilir.

Normal doğum teşvikine yönelik çalışmaların usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Görevlendirme Yapılan Çalışanın Ek Ödemesi:

Sağlık tesisleri arasında görevlendirilen personele, geçici görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılacak.

Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinin döner sermayesinden ek ödeme yapılacak.

Sağlık tesislerinden, Bakanlığın taşra teşkilatına görevlendirilen personele görevlendirildiği yerden ek ödeme yapılacak.

Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personelin sağlık tesislerine görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı sağlık tesisinden ek ödeme yapılacak. (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden sağlık tesislerine görevlendirilenlere görevlendirildiği sağlık tesisinden ek ödeme yapılmaz.)

Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından ihtiyaç planlaması yapılan yerlere resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine görevlendirildikleri sağlık tesisinden yapılacak ek ödemenin yanında asıl kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden, sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak.

Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personelden, Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile ulusal referans laboratuvarlarına geçici veya resen görevlendirilenlerin ek ödemesi, görevlendirildiği yerden yapılacak.

Bakanlık merkez teşkilatı ile TİTCK kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarlarına en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı il sağlık müdürlüğünün/merkez laboratuvarlarının döner sermayesinden ek ödeme yapılacak (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan personelden il sağlık müdürlüğü ve birimlerine görevlendirilenlere bu birimlerden ek ödeme yapılmaz.)

Bakanlık taşra teşkilatı ile sağlık tesisi kadrolarında bulunan personel ile analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personelin ulusal referans laboratuvarlarına geçici görevle görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı ulusal referans laboratuvarları tarafından ek ödeme yapılacak.

Sağlık tesislerinde görev yapan personelin il sağlık müdürlükleri ve birimleri ile ulusal referans laboratuvarına görevlendirilmesi halinde personele, geçici olarak görev yaptığı birimden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlükleri ile ulusal referans laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelden 2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen personel ile 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kalem müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu birim esas alınarak ek ödeme yapılacak.

Vekaleten Atamalarda Ek Ödeme:

Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları,kaydıyla, vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Kanuna tâbi Bakanlık ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinden 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça İlçe Entegre hastanesi başhekimi ve hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için ek ödeme yapılır.

Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yönetmelik kapsamındaki Sağlık Tesislerine Belirli Süreli Sağlık Personeline Yapılacak Ek Ödeme:

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık tesislerine belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği sağlık tesisinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır:

a) En az bir ay süreyle sağlık tesislerine görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarlarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Çalışılan süre, vaka veya iş için sağlık tesisine geliş ve ayrılış saatleri Başhekimliklerce kayıt altına alınır.

Sağlık tesisi puan ortalamaları ve klinik hizmet puan ortalamaları hesaplamasında tıbbi işlemler puanı bulunan personelin puanları ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılır.

Bu şekilde görevlendirilen personelin ham puanı hesaplamasında ilgisine göre 7 nci veya 8 inci maddede belirtilen esaslar uygulanır.

c) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği sağlık tesisi tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı, söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Sendika Görevlisi Personelin Ek Ödemesi:

İlgili mevzuat uyarınca, haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ile aynı maddenin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcilerinin izinli sayıldığı bu sürelerde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirme yapılacak.

Ek Ödemenin Üst Sınırı:

Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Semt Poliklinikleri Gibi Alt Birim Çalışanlarının Ek Ödemesi:

Semt poliklinikleri bağlı oldukları sağlık tesisi ile birlikte değerlendirilir.

Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı semt poliklinikleri ilgili kliniklerle ilişkilendirilir ve personel o klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilecek.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar hizmetlerini yürüten eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin ham puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalamaları yerine sağlık tesisi puan ortalamaları esas alınacaktır.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır.

Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Atanan Eğitim Görevlilerine Yapılacak Ek Ödeme:

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 265’i oranında, herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır.

Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak temel ek ödeme tutarından mahsup edilir.

209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı:

Temel ek ödeme tutarı; Sabit ödeme ve taban ödeme tutarlarının toplamından oluşur.

Personele ait mesai içi net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu teşvik ek ödemesi tutarı bulunur.

Teşvik ek ödemesi tutarı ile temel ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Mesai dışı ödenecek ek ödeme tutarı ise mesai dışı net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur.

Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanının, teşvik ek ödemesi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur.

Özellikli tıbbi işlemler ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez.

Ek ödeme zamanı:

Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır.

Ek Ödemeden Kesilecek Vergiler:

Ek ödemeden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ’NE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir