Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek ücretler, Adalet Bakanlığınca, her yıl yeniden belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

2023 yılında ödenecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

aUzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde;400-600 TL
bUzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
12-3 kişinin uzlaştırılması durumunda1.202-1.606 TL
2 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.606-2.006 TL
37-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.006-2.406 TL
4 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda2.406-2.808 TL
cUzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
12-3 kişinin taraf olması durumunda 600-800 TL
24-6 kişinin taraf olması durumunda 800-1.000 TL
3 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.000-1.202 TL
4 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.202-1.400 TL

Uzlaştırma ücretinin sınırları

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

Uzlaştırmacı giderleri

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, yukarıdaki Tablonun (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir