Kamu Çalışanlarının Uyması Gereken Yasaklar

657 Sayılı Yasanın 4.Bölümünde devlet memurlarının uyması gereken yasaklar sayılmıştır.

Ancak devlet memurlarının uyması gereken yasaklar bunlarla sınırlı değildir. Yasanın diğer bazı kısımlarında da bazı yasaklardan bahsedilmiştir.

Bu içeriğimizde, başlıklar halinde bu yasaklara değinmeye çalışacağız.

Siyasi Partilere Girme Yasağı:

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

•Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı:

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev Yasağı:

Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı:

Devlet memurları ticari ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Bu nedenle devlet memurlarının aynı zamanda tacir veya esnaf olmaları mümkün değildir.

Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı:

Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı:

Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

•Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı:

Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı:

Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler.

Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

•Konusu Suç Teşkil Eden Emir Yasağı:

Devlet memurları, amirinin verdiği konusu suç teşkil eden emri, hiçbir suretle yerine getiremez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

•Amirin Kanunlara Aykırı Emir Vermeme Yasağı:

657 sayılı Yasanın 10.Maddesinde, amirin, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremeyeceği hüküm altına alınmıştır.

•Amirin Maiyetindeki Memurlardan Menfaat Sağlama ve Borç Para Alma Yasağı:

657 sayılı Yasanın 10.Maddesinde, amirin, maiyetindeki memurlardan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamayacağı, hediyesini kabul edemeyeceği ve borç alamayacağı hüküm altına alınmıştır.

•Devlet İtibarını veya Görev Haysiyetini Zedeleyici Fiil ve Davranış Yasağı:

657 sayılı Yasanın 9.Maddesinde, devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanların, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

•Bir Zümrenin Yararını veya Zararını Hedef Tutan Davranış Yasağı:

657 sayılı Yasanın 7.Maddesinde, devlet memurlarının, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacakları; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamayacakları hüküm altına alınmıştır.

•Siyasi ve İdeolojik Amaçlı Beyanda ve Eylemde Bulunma Yasağı:

657 sayılı Yasanın 7.Maddesinde, devlet memurlarının, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamayacakları ve bu tür eylemlere katılamamayacakları hüküm altına alınmıştır.

•Devletin Aleyhinde Faaliyet Yasağı:

657 sayılı Yasanın 7.Maddesinde, devlet memurlarının her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetinde olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamayacakları, bunlara yardım edemeyecekleri vurgulanmıştır.

Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı:

2531 sayılı Kanuna göre; görevinden herhangi bir nedenle ayrılan bir memur, ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu kuruma karşı, ayrıldığı tarihten itibaren başlayarak üç yıl süre ile, kurumdaki görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda, doğrudan doğ­ruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamaz, taahhüde giremez, komisyonculuk veya temsilcilik yapamaz.

İkinci görev yasağı:

657 sayılı Yasa, memurlara ikinci görevi, ilke olarak yasaklamıştır.

Ancak bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir.

Örneğin Üniversite öğretim üyeleri, kurumlarından izin almak koşuluyla KİT yönetim kurulu üyesi; belediyelerdeki yönetici personel, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyesi veya başkanı olabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir