Üniversitenin (Süre Sınırı Olmaksızın) Görevlendirme İle Naklen Atama Amacına Danıştay Dur Dedi

Boğaziçi Üniversitesi’nin Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında, araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan çalışanın, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne süresiz görevlendirilmesini, Danıştay hukuka aykırı buldu. Böylelikle Rektörlüğün, kişinin rızası olmadan süresiz görevlendirmeyle, adeta naklen atama yapmasının önüne geçilmiş oldu.

Danıştay 8. Dairesi, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının süresi belirtilmeksizin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde kişinin rızası olmadan süresi belirsiz görevlendirilmesi işlemini iptal etti.

Kararın tam metni aşağıdadır:

T.C.DANIŞTAY 8. DAİRE

Esas Numarası: 2018/1365

Karar Numarası: 2022/310

Karar Tarihi: 27.01.2022

İstemin Özeti: . İdare Mahkemesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.Danıştay Tetkik Hakimi: .Düşüncesi: Hukuka aykırı olduğu anlaşılan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevlendirilmesine ilişkin Rektörlüğün . tarih ve . sayılı işlemi ile işlem ile bu işleme karşı yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan ve Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan davacının, 1340 adet yazma eser olmak üzere bir çok kitap ve yazılı eserin bulunduğu anlaşılan aynı üniversiteye bağlı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde kütüphane hizmetlerini gerçekleştirmek ve müze arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak üzere davacının da rızası dahilinde, görevlendirildiği anlaşıldığından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 maddesi ile rektöre verilen yetki çerçevesinde hizmetin gereği olarak ihtiyaç doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ”Rektör” başlığını taşıyan 13. maddesinin (b) bendinde, rektörün görev, yetki ve sorumluluklarına yer verilmiş olup, anılan bendin 4. fıkrasında; ”Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,” rektörün görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesiyle rektöre tanınan yetki; öğretim elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici olarak görevlendirilmelerini içeren bir yetkidir. Anılan düzenlemenin getiriliş amacına aykırı bir şekilde cezalandırma amacıyla kullanılamayacağı gibi bu yetki keyfi ve mutlak olmayıp kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun belirli sebeplere dayanılarak kullanılmak zorundadır.

Dosyanın incelenmesinden; Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında, araştırma görevlisi kadrosunda, bilgi ve belge uzmanı olarak görev yapan davacının, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde, kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve müze/arşiv çalışmalarına katkıda bulunmak üzere görevlendirilmesine ilişkin işlemin ve bu işleme karşı yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin, görevlendirme süresi belirtilmeksizin tesis edildiği, geçici ihtiyaç durumunun bulunmadığı, rızasının olmadığı, takdir yetkisinin yerinde kullanılmadığı, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemiyle bakılan dava açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmenin geçici nitelikte olması gerekirken, dava konusu işlemin, davacının naklen atanması sonucunu doğuracak şekilde belirli bir süre belirtilmeksizin tesis edildiği anlaşıldığından, hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; . İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmediğinden, kullanılmayan . TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 27.01.2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir