Basit Usul Mükellefler Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeyecek

Resmi Gazetede yayınlanan kanun değişikliği ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş, bu kapsamda bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü de kaldırılmıştır.

26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bir madde (Mükerrer Madde 20/A) eklenerek basit usul mükelleflerin basit usul sınırları dahilindeki kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Basit Usulde Ticari Kazanç Sahipleri Beyanname Verecek mi?

Basit usulde ticari kazanç sahiplerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Gelir Vergisi Kaununda değişiklikler yapan söz konusu Kanun ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar,” ibaresi madde metninden çıkarılarak, basit usul mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Ancak, işçi çalıştıran basit usul mükellefler, aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeye devam edecektir.

Basit Usul Mükelleflerin Alış ve Satışlarında Belge Düzeni

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun fatura düzenleme mecburiyetini düzenleyen 232.maddesinde ve perakende satış fişi düzenleme mecburiyetini düzenleyen 233.maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için basit usulde ticari kazanç mükellefleri isteyen müşterilerine perakende satış fişi veya fatura düzenlemeye devam edecekleri gibi gün içinde belge düzenlemedikleri satışları için, günün sonunda topluca fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Ayrıca kazancı basit usulde tespit edilenler, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar (gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın aldıkları mallar hariç) için işi yapana veya malı satana imza ettirecekleri gider pusulasını azami 7 gün içinde düzenlemek zorundadır.

Kazancı basit usulde tesbit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdur.

Ücret karşılığında eşya nakleden  basit usul mükellefler, naklettikleri eşya için taşıma irsaliyesi düzenlemek zorundadır.

Uygulamada yeri az olsa da şehirler arası yolcu taşıyan basit usul mükellefler yolcu listesi düzenlemek zorundadır.

Önceden olduğu gibi basit usul mükelleflerin düzenledikleri belgeleri 3’er aylık dönemler halinde defter-beyan sistemine girme zorunluluğu devam edecektir.

Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu

Basit usul mükelleflerin vergi levhası bulundurma zorunluluğu devam etmektedir.

Defter Tutma Zorunluluğu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 173.maddesinin 2 numaralı bendine göre basit usul mükelleflerin defter tutma zorunluluğu yoktur.

KDV ve Yeni Nesil Yazarkasa Pos Kullanma

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları KDV’den istisna edilmiştir.

Ancak isteyen mükellefler, KDV istisna hakkından vazgeçip yeni nesil yazarkasa pos kullanabilecekleridir. Bu mükellefler 3 yıl geçmeden KDV mükellefiyetlerini kapattıramayacaklarını bilmeleri gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir