Vergide elektronik tebligat sistemi

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren, bazı mükellef grupları için fiziki tebligat kaldırılmış, yerine elektronik tebligat(e-tebliğ) zorunlu hale getirilmiştir.

Uygulanmakta olan e-Tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Hangi Mükellefler e-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?

• Kurumlar vergisi mükellefleri,

• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Sisteme Gönüllü Dahil Olmak Mümkün mü?

Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

Örneğin ücretli çalışan bir kişi, e-tebligat sistemine dahil olursa, sahip olduğu araç nedeniyle kendisine kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından elektronik ortamda haberdar olabilir.

E-Tebligat Sisteminden Çıkmak Mümkün mü?

Mevzuatında e-tebligattan çıkmaktan bahsedilmediğinden sisteme bir defa dahil olan mükellefin sistemden çıkışı mümkün değildir.

Ancak, gerçek kişiler için ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi, tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi (nev’i değişikliği ve birleşme halleri dâhil) durumlarında söz konusu mükelleflerin elektronik tebligat adresleri kullanıma kapatılacaktır.

e-Tebligat için Başvuru Nasıl Yapılır?

■ Tüzel Kişiler Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri, e-Tebligat başvurusunu;

◊ vergi dairelerinden veya

◊ www.gib.gov.tr adresinden

edinecekleri “EK-1:Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için)” ile kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilirler.

Yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdırlar.

■ Gerçek Kişiler Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri e-Tebligat başvurusunu; “EK- 2: Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için)”ni Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak yapabilecekleri gibi, söz konusu bildirimi www.gib.gov.tr adresinden edinerek kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermek suretiyle de yapabilirler.

Yeni mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesis tarihinde e-Tebligat başvurusunda bulunmalıdır.

■ İsteğe Bağlı Olarak Sistemi Kullanmak İsteyenler İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler Elektronik Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) ile ikametgâhlarının bulunduğu yer/ bağlı oldukları vergi dairesine giderek veya Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

e-Tebligat başvurusu bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince elektronik tebligat sistemine dâhil olma işlemi yapılacak, müracaat anında talep edilmesi halinde sistemden üretilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi de verilebilecektir.

İnternet Vergi Dairesini kullanarak elektronik bildirimde bulunan gelir vergisi mükellefleri halen sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-Tebligat sistemini kullanabilmektedirler.

e-Tebligattan Nasıl Haberdar Olunur?

Elektronik tebligat gönderimine ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla, mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine bildirim mesajları gönderilebilmektedir.

Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini ilgili mevzuat hükümlerine göre etkilememektedir.

Bu nedenle elektronik tebligat adresinin mükellef tarafından takibi önemlidir.

e-Tebligat Sisteminden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılır?

Mükellefler kullanıcı kodu ve şifre ile ulaşacakları İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) web sayfasında yer e-TEBLİGATLARIM bölümünden kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilir, belgenin tebliğ tarihini öğrenebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

E-Tebligat ile Gönderilen Evrak Hangi Tarihte Tebliğ Edilmiş Sayılır?

e-Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

e-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Bir Cezai Müeyyidesi Var Mıdır?

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olan mükelleflerimiz hakkında, süresinde bildirimde bulunulmaması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesine göre cezai müeyyide uygulanması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir