Vergi Cezalarında İndirim Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.

Vergi cezalarında yargı yoluna başvurulmadan tahsilatı arttırmayı amaçlayan vergi cezalarında indirim uygulamasının kapsamı 7194 sayılı Kanun ile genişletildi. Yeni durumda, usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarının yarısı indirim konusu yapılabilirken, uzlaşma sonucu kesilen vergi ziyaı cezalarında ise %25’lik kısmı indirim konusu yapılabilecek.

Konuyla ilgli düzenleme, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26.Maddesinde yapılmıştır.

MADDE 26 – 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mükellef veya vergi sorumlusu;

 1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
  cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde
  veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini
  bildirirse kesilen cezanın yarısı,
 2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının
  %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse
  üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,
  indirilir.”

Cezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?
Vergi cezalarında indirim uygulamasından;
• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurularak tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,
• Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının %75’inin Kanunda belirtilen ödeme süreleri içinde ödenmesi,
• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması,

şartıyla yararlanılabilir

Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?
• Tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının; vadesinde veya teminat gösterilmesi durumunda vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir.
• Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.
Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?
Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz.
İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir.
Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir