Gelir İdaresi, Özel Yarışma Sınavıyla Kurum İçinde 1500 Kişiye Gelir Uzmanlığı Kadrosu Verecek

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), 23 Ocak 2021 tarihinde yapacağı özel yarışma sınavıyla, şartları taşıyan çalışanlarından 1.500 kişiye gelir uzmanlığı kadrosu verecek.

Gelir İdaresi merkez ve taşra teşkilatı çalışanları arasında uzun zamandan beri yapılması beklenen özel gelir uzmanlığı sınavının yapılacağı, GİB’in internet sitesinden bugün yapılan duyuru ile ilan edildi.

Gelir Uzmanlığı özel sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.

Başvurular, 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında duyurunun ekinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında ve defterdarlıklarda olanlar için personel müdürlüklerine gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, GİB’in internet sitesinden duyurulacak.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

GİB tarafından yayınlanan ilanda gelir uzmanlığı özel sınavına başvuru şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından
  mezun olmak,
 • Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak,
 • Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
 • Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

SINAV KONULARI

Test usulüne göre yapılacak yazılı sınavın konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

a) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin
hükümleri
b) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri
c) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
ç) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
e) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
f) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
g) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
ğ) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
h) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
ı) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
i) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
k) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
I) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
m) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
n) Genel Muhasebe
o) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
ö) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
p) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

Sözlü Sınav Konuları:
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

 • Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması
 • zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen
 • atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak ?kazanır.
 • Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
 • Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
  yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
 • Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)
  bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 75 puan olması şarttır.
 • Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır.
 • Sınav komisyonu, adayları en yüksek adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirler ve ilan eder.
 • Başarı puanı aynı olan adaylar arasından sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.
 • Başarı puanının 75 ve üzerinde olması sıralamaya giremeyen adaylar için sınavlarda
  müktesep hak teşkil etmez.

İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Personel Daire
Başkanlığında olacak şekilde yazılı veya elektronik ortamda itiraz edilebilir. Sürenin
bitiminden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yapılan itirazlar sınav
komisyonu tarafından beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ..

Başvuru formuna(EK-1) ulaşmak için TIKLAYINIZ..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir