Değişik İllerdeki Açık Pozisyonlar İçin 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı Alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda sınavla 1000 (bin) kişilik gelir uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacak.

Yazılı sınav, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak iken, sözlü sınavın ne zaman ve nerede yapılacağı, daha sonra www.gib.gov.tr’den ilan edileceği duyuruldu.

Sınav sonuçları, www.gib.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

SINAVA NASIL BAŞVURU YAPILACAK

 • Adaylar, sınav başvurularını, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”nde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak yapabilecekler.
 • Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınav duyurusunda Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuru şartları aşağıdaki gibi sayılmıştır.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
  şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
  bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
  fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
 • ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV KONULARI

Sınav, test usulüyle yapılacak olup sınav konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

SINAVI DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

 • Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde
  yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan
  üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
 • Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
  puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak
  suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.
 • Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar
  yedek aday belirlenir.
 • Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
  oluşturulacaktır.
 • Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
 • halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A)
 • P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 • Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
  kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
  etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması
  yapılan yedek adayların hakları sona erer.
 • Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
  giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

ATANILAN YERDE BEŞ YIL ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ZORUNLULUK

Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla,
bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez
birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman
yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir