Geri kazanım katılım paylarının beyan ve ödeme süresi belli oldu

22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı kanunun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek 11 nci maddesine eklemeler yapılarak ilgili mükelleflerin  “geri kazanım katılım paylarını” nasıl beyan edip ödeyeceği hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre,

“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Beyan ve Ödeme Süresi

2872 sayılı Kanuna geçici 4. madde eklenerek söz konusu kanunun Ek 11 nci maddesine göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilmesi gerektiği ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir