Sağlık Çalışanları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik

26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği‘nde bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre yapılan yeni düzenlemeler aşağıya sıralanmıştır.

Hizmet puanı hesaplamasında değişiklik

İlçe puanı sıralaması belirlenirken, sadece 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren kurum veya kuruluşlardaki fiilen çalışılan süreler dikkate alınacak ve bunun dışında kalan 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşlardaki çalışmalar dikkate alınmayacak.

İsteğe bağlı yer değiştirme kurallarında değişiklik

İller arası atamalar Ocak, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak. Atamalarda, hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresine, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılacak.

Personelin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlere bağlı olmaksızın; eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere atanmayı sadece 1 defa isteyebilmesine ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme kurallarında değişiklik

Eşlerin ikisinin de Sağlık Bakanlığında kamu personeli olması hâlinde; çalışma süresine bağlı yer değişikliği kapsamında atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde de D veya C hizmet grubu şartı aranmayacak.

Kamu görevlisi olmayan eşin sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı hesaplanırken; askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılacak.

Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanacak.

Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması kuralı stratejik personel için uygulanmayacak.

Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atama kurallarında değişiklik

Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanların daha önce görev yaptıkları hizmet grubu illere atanması zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni açılan tesislere yapılacak atama kurallarında değişiklik

Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanacak. İhtiyacın il içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilecek.

Atamalara ilişkin diğer hususlarda değişiklik

Çalışma süresine bağlı yer değişikliği suretiyle atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacak.

—————————

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının sonuna “Bu fıkranın (a) bendinde bulunanlar bir defaya mahsus atama kısıtlamasına tabi değildir.” cümlesi eklenmiştir.

“İller arası atama dönemleri Ocak, Haziran ve Eylül ayıdır.”

“Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve 24 üncü” ibaresi “, 24 ve 31/A” şeklinde; ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının sonuna “Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

“Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci cümlesi stratejik personel için uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “daha önce görev yaptıkları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanır. İhtiyacın il içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 26 ncı maddelere” ibaresi “, 26 ve 31/A maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “hizmet bölgesinde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir