Orman muhafaza memurlarının işe giriş ve yer değiştirme usulünde değişiklik

11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile orman muhafaza memurlarının atanma ve yer değiştirme esaslarında bazı değişikliklere gidildi. 

İşe girişte uygulanan sınav usulünde değişiklik

Orman muhafaza memuru alımında uygulama sınavı yerine giriş sınavı yapılacak.

Giriş sınav duyurusunda aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP93 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulacak. Son aday ile eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte giriş sınavına girmeye hak kazanacak.

Giriş sınavı; giriş sınavının sözlü bölümü için on, uygulamalı bölümü için doksan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecek. Giriş sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak.

Kadrolu orman muhafaza memurları hakkında uygulanan giriş sınavı usulü, sözleşmeli orman muhafaza memurları hakkında da geçerli olacak.

Giriş sınavı konuları yeniden belirlendi

Giriş sınavına katılan adaylar, sınav komisyonu tarafından;

a) Genel kültürü,

b) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

c) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

ç) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

d) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

e) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,

esas alınarak giriş sınavına tabi tutulacak.

Yazılı ve sözlü sınav ağırlık dağılımı ve başarılı olma şartı

Giriş sınavı; giriş sınavının sözlü bölümü için on, uygulamalı bölümü için doksan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilip üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilecek.

Giriş sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak.

Yer değiştirmede 10 yıl şartı esnetildi

Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi halinde tayin dönemi beklenmeksizin ilgili, idarenin uygun göreceği yere resen tayin edilir.

Orman muhafaza memurları; sağlık, aile birliği ve can güvenliği ile engel durumu mazeretleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

İsteğe bağlı yer değiştirme

İsteğe bağlı yer değiştirmeler Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Şubat ve Eylül aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılacak. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, Mart dönemi yer değiştirmeler için Şubat, Ekim dönemi yer değiştirmeler için Eylül ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderecek. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılacak. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilecek.

Mazeret durumuna dayalı yer değişikliği

Yönetmelik değişikliğinde bu başlık aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“(1)Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeret halini oluşturur. İlgililerin talebi ile birlikte bu mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir. Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

(2) Genel Müdürlük, mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.

(3) Sağlık durumu nedeniyle mazeret haline dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının,  görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin veya yer değiştirmesinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu mazeret haline dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları sağlık kurum ve kuruluşlarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

(4) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Genel Müdürlük bünyesinde çalışıyor olması halinde, Genel Müdürlüğün daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(5) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirmelerde;

a) Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi halinde can güvenliği mazeretine dayalı olarak yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumda memur aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

(6) Mazeret durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalardan sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olanlar, atama dönemine tabi değildir. Aile birliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar ise hizmet aksamasına mahal vermeyecek şekilde, bulunulan yerin hizmet özelliği, ilgili bölge ve birimlerin personel ihtiyacı, kurumsal personel planlaması ve diğer hususlar ile ilgili birimlerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye göre atama döneminde veya atama dönemine tabi olmaksızın yapılabilir.”

Hizmet gereği atama

Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak tayin dönemi gözetilmeksizin yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

————

Yönetmelik değişikliğinin tam metni aşağıdadır.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başarı listesi: KPSSP93 ile Genel Müdürlükçe yapılan giriş sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan listeyi,

b) Bölge Müdürü: Orman Bölge Müdürünü,

c) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

e) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

f) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan birimleri,

g) Hizmet bölgesi: 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen ve hizmet birimleri itibarıyla oluşturulan grubu,

ğ) Hizmet puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

h) Giriş sınavı: Orman Muhafaza Memuru kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) grubu sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puan alan adaylar arasından yapılan sözlü ve uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,

ı) Koruma ekibi: Ormanların korunması ile ilgili olarak kuruluş, çalışma, usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ve orman muhafaza memurlarından oluşan; toplu koruma ve hassas alanlar koruma ekipleri adı altında, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevi yapan ekibi,

i) KPSSP93: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 93’ü,

j) Müdürlük: Orman işletme müdürlüğünü,

k) Personel Dairesi Başkanlığı: Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığını,

l) Sınav Komisyonu: Orman muhafaza memuru alımı giriş sınavını yapan komisyon veya komisyonları,

m) Sınav Kurulu: Orman muhafaza memuru alımı sınav kurulunu,

n) Standart kadro: Genel Müdürlük tarafından belirlenen kadro sayısını,

o) Şeflik: Orman işletme şefliğini,

ö) Yer Değiştirme Kurulu: Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 2 üye olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eden kurulu,

p) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri ve hizmet birimlerinde azami çalışılabilecek süreler

MADDE 7 – (1) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresi beş yıldır.

(2) Orman muhafaza memurları toplamda aynı şeflik bünyesinde beş yıldan fazla görev yapamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Zorunlu çalışma süresinin doldurulması

MADDE 7/A – (1) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi halinde tayin dönemi beklenmeksizin ilgili, idarenin uygun göreceği yere resen tayin edilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 7/B – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret izinlerinin tamamı ve 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Görevin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) Aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin tamamı.

Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 7/C – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir veya talep etmesi halinde görev yaptığı hizmet biriminde kalabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından” ibareleri “sağlık kurum ve kuruluşlarından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyeler olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler Sınav Kuruluna katılır.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu; giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 7 –  Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınav Komisyonu ve görevleri

MADDE 10/A – (1) Sınav Komisyon veya Komisyonları Genel Müdürün onayı ile Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav Komisyonunu teşkil eden üyeler, giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun belirlemiş olduğu esaslara göre giriş sınavını yapar ve sonuçlandırır.

(5) Atamaya yetkili amire sunulmak üzere sonuçları Sınav Kuruluna bildirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı duyurusu

MADDE 11 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP93 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, il bazında olmak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı, derecesi ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan olunur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Giriş” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “uygulama” ibaresi “giriş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı başvuru ve değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Başvuru şekilleri sınav ilanında belirtilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların başvurularındaki beyanları esastır.

a) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP93 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Son aday ile eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte giriş sınavına girmeye hak kazanır.

b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adı, soyadı, sınava giriş yerleri, sınav tarih ve saatleri Genel Müdürlüğün internet adresinden giriş sınavından en az on gün önce ilan edilmek suretiyle duyurulur.

c) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı konuları

MADDE 14 – (1) Giriş sınavına katılan adaylar, sınav komisyonu tarafından;

a) Genel kültürü,

b) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

c) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

ç) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

d) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

e) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,

esas alınarak giriş sınavına tabi tutulur.

(2) Giriş sınavı; giriş sınavının sözlü bölümü için on, uygulamalı bölümü için doksan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir. Giriş sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Uygulama” ibareleri “Giriş” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “uygulama” ibareleri “giriş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Giriş sınavı sonuçlarına, ilanın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Sınav kurulu itirazları değerlendirerek beş iş günü içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) İlan edilen giriş sınavı sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanmasına müteakip nihai başarı listesi ilan edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından” ibaresi “Sağlık kurum ve kuruluşlarından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Göreve hazırlama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj

MADDE 19 – (1) İlk defa devlet memuru olarak ataması yapılan orman muhafaza memuru adayları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak orman muhafaza memuru kadrosu bulunan birimlerin listesi Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmeler bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla hesaplanan süreler dikkate alınarak her yılın Mart ayında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Şubat aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, en geç Şubat ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.”

“(5) İsteğe bağlı yer değiştirmeler Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Şubat ve Eylül aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, Mart dönemi yer değiştirmeler için Şubat, Ekim dönemi yer değiştirmeler için Eylül ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Mazeret durumuna dayalı yer değişikliği

MADDE 21/A – (1) Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeret halini oluşturur. İlgililerin talebi ile birlikte bu mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir. Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

(2) Genel Müdürlük, mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.

(3) Sağlık durumu nedeniyle mazeret haline dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının,  görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin veya yer değiştirmesinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu mazeret haline dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları sağlık kurum ve kuruluşlarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

(4) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Genel Müdürlük bünyesinde çalışıyor olması halinde, Genel Müdürlüğün daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(5) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirmelerde;

a) Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi halinde can güvenliği mazeretine dayalı olarak yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumda memur aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

(6) Mazeret durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalardan sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olanlar, atama dönemine tabi değildir. Aile birliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar ise hizmet aksamasına mahal vermeyecek şekilde, bulunulan yerin hizmet özelliği, ilgili bölge ve birimlerin personel ihtiyacı, kurumsal personel planlaması ve diğer hususlar ile ilgili birimlerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye göre atama döneminde veya atama dönemine tabi olmaksızın yapılabilir.

Hizmet gereği atama

MADDE 21/B – (1) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak tayin dönemi gözetilmeksizin yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler,  10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Sözleşmeli orman muhafaza memuru

EK MADDE 1 – (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilecek orman muhafaza memurları bu Yönetmelikteki sınava ilişkin hükümlere tabidir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir