Dışişleri Bakanlığı’nda bazı unvanların işe giriş usulünde değişiklik

Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru, hukuk müşaviri, danışman ve mütercim olarak görevlendirilecekler için Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerle; meslek memurluğu giriş sınavı ve bu sınava ilişkin usul ve esaslar ile başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Meslek memurluğu giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur. Adaylar, sınav duyurusunda ilan edilecek dil kategorilerinin birinden sınava girebilirler.

(2) Meslek memurluğu yazılı sınavında, Türkçe kompozisyon dışındaki bölümler, adayların tercihine göre, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça veya Bakanlığın sınav açılmasını uygun göreceği diğer dil kategorilerinde yapılır.

(3) Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adayların, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavlarına da girmeleri ve bu sınavların her bir bölümünden en az altmış puan almaları gerekir.

(4) Yazılı sınavda aşağıdaki esaslar çerçevesinde ek puan alınabilir:

a) Sınava İngilizceden girilmesi halinde, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.

b) Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavından alınan yetmişin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. Yazılı sınavda üçüncü bir yabancı dilden daha ilave puan alınabilmesi için YDS/e-YDS’den yetmişin üzerinde puan alınmış olması gerekir. Bu durumda, ilave puan eklemeleri, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre adayın lehine olacak şekilde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda adayların Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti ile verilen konuyu işleyebilme yeteneği öncelikle değerlendirilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Türkçe kompozisyon.

b) İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça veya Bakanlığın sınav açılmasını uygun göreceği dillerde kompozisyon.

c) İngilizce’den, Fransızca’dan, Almanca’dan, Rusça’dan, Arapça’dan veya Bakanlığın sınav açılmasını uygun göreceği dillerden Türkçe’ye çeviri.

ç) Türkçe’den İngilizce’ye, Fransızca’ya, Almanca’ya, Rusça’ya, Arapça’ya veya Bakanlığın sınav açılmasını uygun göreceği dillere çeviri.

d) Sınava İngilizce dışındaki dillerden girenler için ayrıca;

1) İngilizce kompozisyon.

2) Türkçe’den İngilizce’ye çeviri.

(2) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası, başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavları hakkında da uygulanır. Ancak başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavında 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde alınabilecek ek puanların yarısı uygulanır.

(2) Yazılı sınav aşağıda belirtilen üç bölümden oluşur:

a) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda sınava katılmakta olan meslek memurlarının Bakanlığa giriş dilinde tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin kaleme alınması.

b) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda Türkçe değerlendirme veya analiz yapılması.

c) Konsolosluk, idari-mali işler, protokol ve duyurulacak diğer konu başlıklarını kapsayan bölüm.

(3) İngilizce dışındaki dillerden sınava girenlerin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tabi tutulacakları İngilizce sınavında da tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin yazılması istenir.

(4) Sözlü sınavda, memurun mesleki bilgisi, nitelikleri ve motivasyonunun yanı sıra müzakere ve muhakeme kabiliyeti ile yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir