İzindeki Kamu Çalışanı Başka Bir İşte Çalışabilir mi?

657 sayılı Kanun, memurların Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunmalarını; ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almalarını; ticari mümessil veya ticari vekil olmalarını; kollektif şirket ortağı olmalarını; komandit şirketin komandite ortağı olmalarını; mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmalarını; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışmaları yasaklamıştır.

Öte yandan, memuriyet sıfatlarının devamı süresince memurlara yasaklanmış olan bu faaliyetlerin yanı sıra, bazı kurallara uyulması suretiyle; görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen görev almaları, özel kanunlarda belirtilen görevleri yapmaları, kurumlarından izin almak suretiyle insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar yapmaları, kooperatif şirket ortağı olmaları, komandit şirketlerde sermayesi paylara bölünmüş komanditer ortak ve komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olmaları, anonim veya limited şirket ortağı olmaları ile üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini yürütebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Bu belirlemeye göre, memuriyet sıfatlarının devamı süresince memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış bulunmaktadır.

Devlet memurunun izin kullanması(aylıklı ya da aylıksız)  memuriyetle olan bağını kesmemekte, sadece izin süresince görevine gitmemesi ve bu süre içinde (aylıksız izinlerde) mali haklardan ve bazı sosyal haklardan yararlanmamasına neden olmaktadır.

Öte yandan, Devlet memuriyetine ilişkin yükümlülükler ise izin süresince de devam etmektedir.

Ayrıca, belli bir mazeretten dolayı aylıksız izin verilen memur, bu mazeret ortadan kalktığında, diğer hallerde ise mazeret izni bitiminde süresi içinde görevine dönmediğinde, memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

İzin(aylıklı ya da aylıksız) kullanmakta olan memurun memuriyet bağ ve yükümlülüğü devam ettiğinden, memur görevde iken yapamayacağı ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetleri, izinli olduğu süre içinde de yapamayacaktır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına uymayan memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulandığından, bu yasağa izindeyken uymayanlar hakkında da benzer yaptırımın uygulanması söz konusu olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir