Kamuya işçi alım usulünde değişiklik

Bakanlar Kurulunun 2017/10092 sayılı Kararıyla çıkarılan Yönetmelik ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapıldı.

İşte değişiklikler yapan yönetmelik:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda Kurumdan talep etmek ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere Kuram tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

(2)Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kuram ve kuruluşuna iade edilerek düzeltildikten sonra ilan edilir.

(3)Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini ulusal düzeyde verir.

(4)Kamu kuram ve kuruluşları geçici işçi taleplerini ilçe veya il düzeyinde ya da ulusal düzeyde yahut teşkilat yapıları veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması hâlinde bölge düzeyinde verebilirler.

(5)Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il veya bölge düzeyinde ya da ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde; bölge düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesine istinaden işe alınanlar.

e) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 üncü maddesine göre sendikaların yönetim kademesinde görev alıp, bu görevi sona erenlerden tekrar işe başlayanlar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “en az” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan geçici işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının geçici işçi taleplerine, talep edilen açık iş sayısından daha az aday gönderilmesi hâlinde, açık işlerin karşılanamayan kısmı, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasındaki esaslar doğrultusunda karşılanır.

(7)Ulusal düzeyde yayımlanan KPSS ve EKPSS kapsamındaki işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, KPSS veya EKPSS şartı aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden ilana çıkılır. Talebe başvuru yapan adaylardan Kuruma kayıt tarihi esas alınarak açık iş sayısının üç katına kadar aday başvuru süresinin sonunda kamu kuram ve kuruluşuna gönderilir.

(8)Kurum tarafından yapılan çalışmalara rağmen karşılanamayan talepler için, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek talep şartları değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunulması sağlanır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir