Memurluktan çıkarılmayı gerektiren fiil ve haller

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri işleyenler memuriyetten çıkarılmakta ve bu şekilde memuriyetten çıkarılanlar bir daha Devlet memurluğuna alınmamaktadır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlar:

-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

-Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

-Siyasi partiye girmek.

-Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.

-Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

-Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.

-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

-Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.

-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

-Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.

Ancak, bazı fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında disiplin cezası verilmekte ve haklarında uygulanan disiplin cezasına göre memuriyetlerinin sona ermesi durumu da ortaya çıkabilmektedir.

1-Disiplin cezası alan aday memur

Adaylık süresi içinde işledikleri fiil veya haller sebebiyle haklarında aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerin memuriyetle ilişikleri kesilir. Bu şekilde ilişikleri kesilenler 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

2-Disiplin cezası alan asil memur

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri işleyen memurlar, bazı durumlarda Devlet memuriyetinden çıkarılmaktadırlar. Bu şekilde memuriyetten çıkarılanlar, bir daha Devlet memurluğuna alınmamaktadır.

Buna göre;

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren bir fiil veya hali işleyen memur hakkında disiplin cezası verildikten sonra geçecek 10 yıl içinde; aynı fiil veya hali ikinci defa işlemesi ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren farklı fiil veya halleri üçüncü defa işlemesi durumunda ilgili memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanmaktadır.

Öte yandan, öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği en üst derecenin son kademesinde bulunan memurun herhangi bir fiil veya halden dolayı ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması durumunda, memuriyetle ilişiği kesilir.

Bu nedenle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren fiil ve hallerin,  memur için bazen Devlet memurluğundan çıkarılma sonucu doğuracağı söylenebilir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.