Uzman erbaşların istihdam usulünde değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerine ait erbaş kadrolarında uzman onbaşı ve uzman çavuş istihdamına ilişkin esasları belirleyen Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Uzman erbaşlar için temel askerlik eğitimi şartı getirilirken, haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının tamamlanma durumuna göre uzman erbaşlığa alınmaya ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

Yapılan değişikliklere göre;

**Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilmek üzere temin edilen uzman erbaşlar, göreve başlamadan önce temel askerlik eğitimine tabi tutulacak.

**Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanlar eğitimlerine devam edecek. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacak, olumsuz sonuçlananların ise ilgili kurumla (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ilişiği kesilecek.

**Uzman Erbaş Olmak İsteyenlerin Vereceği Noter Senedinde (Taahhüt Senedi), güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmaması durumunda haklarında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını kabul ettiklerine dair ifade de yer alacak.

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Temel Askerlik Eğitimi: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilmek üzere temin edilen uzman erbaşlara, göreve başlamadan önce temel askerlik ve branş eğitimi uygulanmak suretiyle ortak anlayış kazandırılmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak.”

“Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Ancak güvenlik soruşturması tamamlanmayanların, soruşturma sonuçlarının alınmasını müteakip görevlendirilmeleri (dağıtımları) yapılır. Bu durumda olanların görevlendirilmeleri terhis olduktan sonra tamamlanır.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Terhis tarihinde güvenlik soruşturması tamamlanmayanlar, terhislerini müteakip bu soruşturmanın tamamlanması ile birlikte göreve başlatılırlar. Bunlara, terhis olmuş personele uygulanan işlemler uygulanır.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-B’sinde yer alan “Uzman Erbaş Olmak İsteyenlerin Vereceği Noter Senedi Örneği (Taahhüt Senedi)” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“…………BİRLİĞİNDE MUVAZZAFLIK HİZMETİNİ ONBAŞI/ÇAVUŞ OLARAK ../../..TAMAMLADIKTAN SONRA ….. SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE NASBEDİLDİĞİM TARİHTEN İTİBAREN UZMAN ONBAŞI/ÇAVUŞ OLARAK (   ) YIL MÜDDETLE ……. SAYILI KANUN VE BU KANUN ESASLARINA GÖRE ÇIKARTILAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ OLARAK VAZİFEMİ İFA EDECEĞİM, VAZİFEMİ İFA ETMEMEM VEYA GÜVENLİK SORUŞTURMAMIN OLUMLU SONUÇLANMAMASI HALLERİNDE BU KANUN VE YÖNETMELİKTE YAZILI HÜKÜMLERİN TATBİKİNİ KABUL EYLEDİĞİMİ BİLDİRİRİM.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir