Hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararı(675/1)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen, hakim ve savcıların derece yükselmesindeki esaslara ilişkin ilke kararı bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

İşte o Karar:

HAKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARI

Karar No: 675/1 Karar Tarihi: 05.04.2017

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu îlke Kararının amacı, hâkim ve savcıların iki yılda bir tâbi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Tespit edilen bu esaslar, derece yükselmesi yapacak adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İdarî yargı hâkim ve savcıları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu îlke Kararı 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu îlke Kararında geçen;
a) Başarı oranı: Terfi döneminde yapılacak hesaplamaya esas kanun yolu değerlendirme formlarından “çok iyi” ve “iyi” olanların toplamının, “çok iyi”, “iyi”, “orta” ve “zayıf’ olanların toplamına oranını,
b) Hâkim, savcı: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan hâkim ve savcıları,
e) İş yüzdesi: Terfi dönemi içinde çıkarılan işin, devreden ve gelen iş toplamına
oranını,
d) Kanun: 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununu,
e) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
ifade eder.

Yükselme koşulları
MADDE 5 – (1) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için;
a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş veya Kanuna göre bulunmuş sayılmaları,
b) Yükselmesine engel mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması,
e) Bu İlke Kararında tespit olunan diğer koşulları taşımaları gerekir.
(2) Meslekte iken meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulamada alt derecede geçen süre üst derecede geçmiş sayılır. Bu halde, Kanunun yükselme derecelerinin tayini ile ilgili 29 uncu maddesi uygulanmaz.

Yükselme esasları
MADDE 6 – (1) Hâkim ve savcıların;
a) Ahlakî gidişleri,
b) Meslekî bilgi ve anlayışları,
c) Gayret ve çalışkanlıkları,
d) Gördükleri işlerin birikmesine sebep olup olmadıkları,
e) Çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri,
f) Göreve bağlılıkları ve devamları,
g) Üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen performans değerlendirme ve geliştirme formları, hâl kâğıtları ve sicil fişleri,
h) Kanun yolu incelemesinden geçen işlerine ilişkin düzenlenen kanun yolu değerlendirme formları,
i) Örnek karar ve mütalaaları ve varsa meslekî eser ve yazıları ile genel sicil durumları,
göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir.

Yükselme dereceleri
MADDE 7 – (1) Kurul, yükselmeye layık gördüğü hâkim ve savcıları;
a) Yükselmeye layık,
b) Tercihli yükselmeye layık,
c) Mümtazen yükselmeye layık,
olmak üzere üç kısma ayırır ve birer deftere yazarak kendilerine tebliğ eder. Bu defter sicil numarasına göre sıralanarak Resmî Gazete’de yayımlanır.
(2) İnceleme dönemi içinde bu İlke Kararının “A defterinde yükselme” başlıklı 8 inci maddesinde belirtilen;
a) Başarı oranına,
b) İş yüzdesine veya iş sayısına,
ulaşamayan hâkim ve savcıların terfiden geri bırakılmalarına Kurulca karar verilebilir.

A defterinde Yükselme
MADDE 8 – (1) Adlî yargı hâkimlerinden;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 60’ını, dördüncü ve beşinci bölgelerde % 50’sini,
b) Kadastro davalarına bakan hâkimlerden, geçen yıllardan devreden işlerin % 30’unu ve dönem içinde gelen işlerin ise % 50’sini, ya da geçen yıllardan devreden işler ile dönem içinde gelen işlerin toplamının % 50’sini,
c) Sulh ceza hâkimliklerinde müstemirren yetkilendirilen hâkimlerden, devreden ve gelen toplam iş miktarının % 70’ini,
d) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;
1) Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 400,
2) Asliye hukuk, aile ve iş mahkemelerinde 1000,
3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 800,
4) Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinde 1000,
5) Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde 800,
6) Sulh hukuk mahkemesinde 1200,
7) Ticaret mahkemelerinde 500,
8) Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde 600,
9) Tüketici mahkemesinde 1400,
10) Kadastro mahkemesinde 400,
11) İcra ceza işlerinde 3000,
12) İcra hukuk işlerinde 1600 dosyayı,
13) Sulh ceza hâkimliklerinde 3000 işi,
sonuçlandırıp karara bağlayanların terfi dönemi içinde haklarında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından % 50’sinin “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 4’ü geçmemesi şartıyla “A” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(2) Adlî yargı Cumhuriyet savcılarından;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 60’ını, dördüncü ve beşinci bölgelerde %50’sini,
b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden 1600 soruşturma, 6000 ilâmat evrakını,
sonuçlandıranların terfi dönemi içinde haklarında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından % 50’sinin “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 4’ü geçmemesi şartıyla “A” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(3) İdarî yargı hâkim ve savcılarından;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 70’ini,
b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;
1) İdare mahkemelerinde 800,
2) Vergi mahkemelerinde 1000 dosyayı,
sonuçlandırıp karara bağlayanların terfi dönemi içinde haklarında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından % 50’sinin “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 4’ü geçmemesi şartıyla “A” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(4) Bu maddede öngörülen iş yüzdesi veya iş sayısına ulaşılmış olması kaydıyla; başarı oranına ulaşamayanların, haklarında düzenlenen performans değerlendirme ve geliştirme formlarına, sicil fişlerine, müfettiş hal kâğıtlarına, çıkardıkları işin nitelik ve sayılarına göre “A” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

B defterinde (Tercihli) Yükselme
MADDE 9 – (1) Adlî yargı hâkimlerinden;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 70’ini, dördüncü ve beşinci bölgelerde % 60’ını,
b) Kadastro davalarına bakan hâkimlerden, geçen yıllardan devreden işlerin % 40’mı ve dönem içinde gelen işlerin ise % 60’ını ya da geçen yıllardan devreden işler ile dönem içinde gelen işlerin toplamının % 60’ını,
c) Sulh ceza hâkimliklerinde müstemirren yetkilendirilen hâkimlerden, devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80’ini,
d) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;
1) Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 500,
2) Asliye hukuk, aile ve iş mahkemelerinde 1200,
3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 1000,
4) Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinde 1200,
5) Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde 900,
6) Sulh hukuk mahkemesinde 1400,
7) Ticaret mahkemelerinde 600,
8) Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde 700,
9) Tüketici mahkemesinde 1600,
10) Kadastro mahkemesinde 500,
11) İcra ceza işlerinde 4000,
12) İcra hukuk işlerinde 1800 dosyayı,
13) Sulh ceza hâkimliklerinde 4000 işi,
sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından % 70’inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise % 60’mm “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 2’yi geçmemesi şartıyla “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(2) Adlî yargı Cumhuriyet savcılarından;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 70’ini, dördüncü ve beşinci bölgelerde % 60’ını,
b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden 2000 soruşturma, 8000 ilâmat evrakını,
sonuçlandıranların terfi dönemi içinde haklarında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından % 70’i “çok iyi” ve “iyi” olup “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 2’yi geçmemesi şartıyla, “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(3) İdarî yargı hâkim ve savcılarından;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80’ini,
b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;
1) İdare mahkemelerinde 1000,
2) Vergi mahkemelerinde 1200 dosyayı,
sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından % 70’inin, “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 2’yi geçmemesi şartıyla, “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.

C defterinde (Mümtaz) Yükselme
MADDE 10 – (1) Adlî yargı hâkimlerinden;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80’ini,
b) Kadastro davalarına bakan hâkimlerden, geçen yıllardan devreden işlerin % 50’sini ve dönem içinde gelen işlerin ise % 70’ini ya da geçen yıllardan devreden işler ile dönem içinde gelen işlerin toplamının % 70’ini,
c) Sulh ceza hâkimliklerinde müstemirren yetkilendirilen hâkimlerden, devreden ve gelen toplam iş miktarının % 90’mı,
d) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;
1) Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde 700,
2) Asliye hukuk, aile ve iş mahkemelerinde 1400,
3) Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevli iş mahkemelerinde 1200,
4) Asliye ceza ve çocuk mahkemelerinde 1400,
5) Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemelerinde 1000,
6) Sulh hukuk mahkemesinde 1600,
7) Ticaret mahkemelerinde 700,
8) Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemelerinde 800,
9) Tüketici mahkemesinde 1800,
10) Kadastro mahkemesinde 600,
11) İcra ceza işlerinde 5000,
12) İcra hukuk işlerinde 2000 dosyayı,
13) Sulh ceza hâkimliklerinde 5000 işi,
sonuçlandırıp karara bağlayanlardan, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 20, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 10 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve bunların % 80’inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise % 70’ inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddî eserleri ile yükselmek için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(2) Adlî yargı Cumhuriyet savcılarından;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80’ini,
b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden 2400 soruşturma, 10.000 ilâmat evrakını,
sonuçlandıranların, terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 20, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 10 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve bunların % 85’inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddî eserleri ile yükselmek için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(3) İdarî yargı hâkim ve savcılarından;
a) Bir inceleme dönemi içinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 90’mı,
b) Emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından;
1) İdare mahkemelerinde 1200,
2) Vergi mahkemelerinde 1400 dosyayı,
sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında, birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 20, üçüncü bölgede çalışanlar bakımından ise en az 10 kanım yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve bunların % 85’inin “çok iyi” ve “iyi” olması şartıyla, Kanunda ve bu İlke Kararında belirlenen nitelikleri taşıdıklarına veya maddî eserleri ile yükselmek için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenlerin “C” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.
(4) Bu maddenin uygulanmasında;
a) Haklarında “zayıf’ kanun yolu değerlendirme formu düzenlenenlerin durumu, bu formların oranının tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre % 2’yi geçmemesi şartıyla Kurulca takdir edilir.
b) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları, bölge idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri ile kadastro davalarına bakan hâkimler bakımından, terfi dönemi içinde haklarında belli sayıda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi şartı aranmaz.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının yükselmeleri
MADDE 11 – (1) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılarının,
a) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı tarafından haklarında düzenlenen sicil fişleri,
b) Performans değerlendirme ve geliştirme formları,
c) Hal kâğıtları,
d) Bu İlke Kararının 8,9 ve 10 uncu maddelerindeki Cumhuriyet savcılarının terfıleriyle ilgili başarı oranları,
gözetilerek ilgili defterde yükseltilmelerine Kurulca karar verilir.

Bölge idare mahkemesi daire başkanlan ve üyelerinin yükselmeleri
MADDE 12 – (1) Bölge idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri hakkında bu İlke Kararının 8, 9 ve 10 uncu maddelerindeki idari yargı hâkimleri yönünden düzenlenen iş yüzdesi ve başarı oranı hükümleri uygulanır. Ancak anılan iş yüzdelerinin 10’ar puan aşağısı esas alınır.

Ortak hükümler
MADDE 13 – (1) İş yüzdelerinin hesaplanması:
a) İnceleme dönemi içinde yetki değişikliği veya görev yeri değişikliği nedeniyle farklı mahkemelerde ya da yerlerde farklı sürelerde çalışılması hâlinde, bu mahkemelerin veya yerlerin bir kısmının iş yüzdesinin yetersiz olması durumunda iş yüzdesi ortalaması, iş yüzdeleri üzerinden değil dönem içinde bakılan ve çıkartılan toplam iş sayıları esas alınarak hesaplanır. Ancak, sulh ceza hâkimliklerinde müstemirren yetkilendirilen hâkimler yönünden bu hüküm uygulanmaz.
b) Altı ay veya daha kısa süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri yükselme incelemeleri sırasında aleyhe değerlendirilemez. Altı aydan fazla, bir yıldan az çalışılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri, yükselme derecelerine göre belirlenen iş yüzdelerinin 12’ye bölünmesi ile bulunacak aylık iş yüzdesinin çalışılan süreyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan rakamlar esas alınarak hesaplanır.
c) Görev yapılan mahkemelerdeki veya yerlerdeki sürelerin bir yılın altına düşmesi hâlinde, her mahkemede ve yerde çalışılan sürenin karşılığı olan oranlarda iş çıkarmak gerekir. Aylık oranlamaya tâbi mahkemelerdeki veya yerlerdeki iş yüzdesi ortalamasının hesaplanmasında ise öncelikle, çalışılan yer ve mahkemelerin toplam süresinin, yer ve mahkeme sayısına bölünmesi suretiyle ortalama süre belirlenir. Daha soma, inceleme döneminde bakılan ve çıkarılan toplam iş sayıları esas alınarak bulunacak iş yüzdesinin, yukarıdaki usule göre belirlenen ortalama sürenin karşılığı olan iş yüzdesine ulaşıp ulaşmadığına bakılır.
(2) Haklı nedenler: Bir inceleme dönemi içinde uzun süreli sağlık raporu veya doğum nedeniyle ücretsiz izin alınması ya da görevli olarak yurt dışına gönderilmesi, görevden ayrılmak suretiyle yüksek lisans veya doktora öğrenimi yapılması, tayin ve yetki nedeniyle değişik mahkemelerde çalışılması, müstemir yetki dışında iş çıkarılması, devreden ve gelen iş sayısının fazlalığı, yargılamanın ve soruşturmanın zorunlu kıldığı işlemlerin zamanında yapılmamasının haklı nedenlerden kaynaklanması gibi sebeplerle yukarıda 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen asgarî oranlardan az iş çıkarılması hâli Kurulca lehe değerlendirilebilir. Bu İlke Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca iş çıkarmaları mümkün olmayıp, (h) bendi uyarınca da haklarında kanun yolu değerlendirme formu ile sicil fişi düzenlenemeyen, müfettiş hâl kâğıdı veya performans değerlendirme ve geliştirme formu bulunmayan hâkim ve savcılar “B” defterinde yükseltilirler.
(3) Puan ilâvesi ve kesirler; Terfıe tâbi tutulan hâkim ve savcıların tüm terfileri, performans değerlendirme ve geliştirme formları ile müfettiş hâl kâğıtları dikkate alınarak terfi dönemi içindeki iş yüzdesi ve başarı oranlarına Kurulca iki puan ilâve edilebilir. îş yüzdesi ve başarı oranı hesabında kesirler tam sayıya çıkartılır.
(4) İnceleme dönemine ait işler:
a) 1 Nisan – 31 Mart,
b) 1 Ağustos – 31 Temmuz,
c) 1 Aralık – 30 Kasım,
tarihleri arasında iki yıl içinde çıkarılan işlerdir.
(5) Terfi döneminin en az yarısı kadar süreyle ceza infaz kuramlarından sorumlu olarak görev yapan Cumhuriyet savcıları ile münhasıran ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz işlemleriyle görevli olan Cumhuriyet savcılarının, derece yükselmelerinde kanun yolu değerlendirme formlarına ilişkin koşullar aranmaz.
(6) Terfi döneminin en az yarısı kadar süreyle, “müstakilen” infaz veya sulh ceza hâkimliklerinde görev yapan hâkimlerden, haklarında yeterli sayıda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmeyenler bakımından, bu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanabilir.

Disiplin cezalarının yükselmeye etkisi
MADDE 14 – (1) Uyarma, aylıktan kesme ve kınama cezası gerektiren fiillerin niteliğine göre yükselmeye engel olup olmayacağı ve Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yükselme dereceleri belirlenirken hangi deftere geçirileceği Kuralca takdir edilir.

İki yıllık yükselme süresini doldurmadan derece yükselme incelemesine girenlerin durumu
MADDE 15 – (1) Bir yıla kadarki hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı dışındaki bir hizmetin değerlendirilmesi nedeniyle, en az bir yıllık hâkimlik ve savcılık hizmeti ile derece yükselmesi incelemesine giren hâkim ve savcılar, bu İlke Kararında öngörülen diğer şartlan taşımaları hâlinde tercihan veya mümtazen yükseltilebilirler.

Fişle yükseltilenler
MADDE 16 – (1) Bu İlke Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri uyarınca iş çıkarmaları ve haklarında kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi mümkün olmayan hâkim ve savcıların yükseltilmelerinde, haklarında düzenlenen sicil fişleri, müfettiş hâl kâğıtları ve performans değerlendirme ve geliştirme formlarında yer alan bilgiler esas alınarak yükselme çeşitleri belirlenir.

Kademe ilerlemesi yapamayanların durumu
MADDE 17 – (1) Bulunduğu derecenin birinci kademesinde bir yıl çalışıp veya çalışmış sayılıp da kademe ilerlemesine layık görülmeyenler, bir yıl sonra yeniden kademe ilerlemesi için incelemeye tâbi tutulurlar.

Listelerin yayımı ve listelere giremeyecek olanlar
MADDE 18 – (1) Listelerin Yayımı:
a) Hâkimler ve savcılardan derece yükselme süresini bitiren, haklarında yükselmeye engel mahkeme hükmü veya disiplin cezası bulunmayanların adlarını gösteren listeler, Kuralca hazırlanarak yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylan içinde Resmî Gazete’de yayımlanır.
b) Bu listede adları bulunmayanlar, Kanunun 22 nci maddesine göre, listelerin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurala başvurmak suretiyle durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yeniden inceleme talebinin Kuralca reddi hâlinde, bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz edebilirler. Başvuru veya itirazın kabulü hâlinde ilgililerin adları, süre kaydına bakılmaksızın Resmi Gazete’de ait olduğu listeye ek olarak yayımlanır.
(2) Listelere Giremeyecek Olanlar:
a) Derece yükselmesini durdurma cezası alanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselmesi incelemesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile,
b) Yer değiştirme cezası almış olanlar cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselme incelemesi tarihinden itibaren iki yıl süre ile,
c) Meslekten çıkarmayı gerektirmeyecek şekilde kasti bir suç nedeniyle hapis veya göreviyle ilgili bir suçtan dolayı adlî para cezasına mahkum olanlar veya bir derecedeki iki veya bir sınıfta üç defa kınama cezasına uğrayanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselmesi incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile,
d) Kademe ilerlemesini durdurma cezası alanlar, cezanın kesinleşmesini izleyen derece yükselmesi incelemesi tarihinden itibaren bir yıl süre ile,
derece incelemesi listesine dahil edilemezler. Yukarıda sayılan cezalar kademe ilerlemesi döneminde kesinleşmiş ve uygulanmış ise derece yükselmesi incelemesi sırasında bir daha dikkate alınmazlar.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen cezalar, aynı sebepten dolayı alınsa bile ayrı ayrı uygulaması yapılır.
(4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen cezaların birinci derecenin kademelerinde alınması hâlinde cezanın kesinleşmesini izleyen kademe ilerlemesi incelemesi tarihinden itibaren öngörülen sürenin sonuna kadar incelemeye tâbi tutulmazlar.

İnceleme usulü ve zamanı
MADDE 19 – (1) Derece yükselmesi bu İlke Kararının 18 inci maddesi gereğince düzenlenip Resmî Gazete’de yayımlanan listeye göre her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere yapılır.
(2) Derece yükselmesi incelemesi sırasında;
a) İlgilinin açık ve gizli sicilleri,
b) Kanunun 23 üncü maddesine göre düzenlenen sicil fişleri,
c) O dönem içinde teftiş görenlerin müfettiş hal kâğıtları, performans değerlendirme ve geliştirme formları, denetim raporları,
d) Yükselmeye engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin cezaları ile tüm bilgi ve belgeler,
Kurulun incelemesine sunulur.

Kaldırılan hükümler
MADDE 20 – (1) 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.04.2015 tarihli ve 388/1 sayılı “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu İlke Kararı 2017 Ağustos terfi döneminden itibaren uygulanır.
(2) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları ile bölge idare mahkemesi daire başkan ve üyeleri bakımından bu İlke Kararının iş yüzdesi, sicil fişleri, performans değerlendirme ve geliştirme formları ile hal kâğıtları ve bunun değerlendirilmesine ilişkin hükümleri, 2017 Nisan terfi döneminden itibaren uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu İlke Kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir