Vergi müfettişleri hakkında yeni düzenleme

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Grup Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve Grup Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

-Vergi Denetim Kurulunun ve vergi müfettişlerinin “idari” soruşturma yapma yetkisi açıkça belirtildi.

-Vergi Müfettişleri, görevleri sebebiyle öğrendikleri suç oluşturabilecek fiilleri yetkili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa bildirecek. Başkanlıkça rapor düzenlenmesi gereken haller dışında bu bildirimleri yazılı yapacak.

Değişiklik öncesindeki haliyle; Vergi Müfettişlerinin, memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetlerine göre, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde doğrudan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ise Başkanlık aracılığıyla ilgili mercilere bir raporla kovuşturma, soruşturma veya inceleme yapılmak üzere gerekli bildirimde bulunma durumları söz konusuydu.

-Vergi müfettişlerinin turne programlarında gösterilen süreler, işin gerektirdiği hallerde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından uzatılabilecek.

Değişiklik öncesinde, turne programında gösterilen süreler on günden fazla uzatılamıyordu ve 10 günü aşan uzatmalar için ayrıca görevlendirme yapılıyordu.

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “denetim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “idari” kelimesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “denetim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “idari” kelimesi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Vergi Müfettişleri, görevleri sebebiyle öğrendikleri suç oluşturabilecek fiilleri yetkili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa bildirirler.

(2) Başkanlıkça rapor düzenlenmesi gerektiği öngörülen haller dışında bu bildirimler yazıyla yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Turne programında gösterilen süreler, işin gerektirdiği hallerde Başkanlık tarafından uzatılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz konusu Vergi Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başkanlık, teftiş raporlama standartları ve teftiş rehberlerine uygunluğu yönünden değerlendirilmek üzere, ilgili birimlere tebliğinden önce cevaplı raporların Başkanlığa elektronik veya yazılı ortamda gönderilmesini isteyebilir. Başkanlıkça tebliği uygun görülen cevaplı raporlar ile Başkanlığa ulaştığı tarihi izleyen beş işgünü içinde uygun görüş bildirilmeyen cevaplı raporların aslı ile birer örneği; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, örneği teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer yazıya bağlı olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı “Teftiş raporları üzerine yapılacak işlemler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin başlığı “3628 sayılı Kanun uyarınca düzenlenecek Soruşturma Raporu” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterli sayıda düzenlenen soruşturma raporları, Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Oda ve Birlik Denetim Raporu

MADDE 65/A – (1) Oda ve Birlik Denetim Raporu, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında oda veya birlik denetimi sonucu düzenlenen rapordur.

(2) Yeterli sayıda düzenlenen Oda ve Birlik Denetim Raporları, ilgili mercilere iletilmek üzere Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir