İş müfettişliği hakkında bilinmesi gerekenler

İş müfettişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak çalışırlar ve mesleğe iş müfettiş yardımcısı olarak giriş yaparlar.

İş müfettişi ile iş müfettiş yardımcılarının çalışma esaslarıyla görev ve sorumlulukları, 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ…

Buna göre,

İş müfettiş yardımcısı olabilmenin şartları şunlardır:

(1) Müfettiş yardımcısı olabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

c) İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavının, sınav kurulunca belirlenen puan türünden ilan olunan puana eşit veyaüzerinde puan almak,

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,

gerekir.

(2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına en fazla iki defa girilebilir.

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakan onayı ile, Ankara’da iki aşamalı olarak yapılır.

Giriş sınav ilanı

(1) Müfettiş yardımcılığına atanacaklarda aranacak genel ve özel koşullar, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve dereceleri, başvuru yeri ve son başvuru tarihi ile müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı kısmının yapılacağı yer ve zaman, giriş sınavının içeriği ve değerlendirme yöntemi başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce Bakanlığın internet sitesinde ve Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az ikisinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) Sınava başvuru ve kayıt işlem süreleri, yazılı sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce sona erecek şekilde tespit olunur. 

Yazılı ve sözlü sınav konuları

 (1) Yazılı sınav, üç oturumda ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır;

a) İşin yürütümü yönünden:

1) Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Yabancıların Çalışmaİzinleri Hakkında Kanun, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

2) İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

3) Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.

b) İş sağlığı ve güvenliği yönünden:

1) Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük ve diğer ilgili mevzuat).

2) İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın-İş Kanunu, Deniz-İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

3) Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

Yazılı sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

(1) Sınav kurulu yazılı ve sözlü sınav konularından yazılı sınav sorularını hazırlar.

(2) Yazılı sınav soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulunca imzalanır. Soru kağıtları, adayların şahitliğinde açılmak üzere kapalı zarfa konarak mühürlenir. Kapalı zarf, salonda gözetmen olarak görevli bulunan müfettişler ile yeteri kadar adayın imzasının bulunduğu tutanak düzenlenerek açılır.

(3) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını sınavdan önce kendilerine dağıtılan ve isim yerleri kapalı olan kağıtlara yazarlar. Sınav kağıtlarına kapalıisim yerleri dışında ad, soyad, adres gibi adayların kimliğini belirtici herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Buna aykırı davrananlar ile kopyaçektiği saptananlar veya kopya girişiminde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

(4) Sınav bitiminde, gözetmen olarak görevlendirilen müfettişler tarafından, sınavın bitiş saatini, sınava girenlerin ve toplanan kağıtların sayısınıve gerekli görülen diğer hususları belirten bir tutanak düzenlenerek Başkana verilir.

(5) Yazılı sınav kâğıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı veya birlikte, kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir.

(6) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde bir hafta süreyle ilan edilir ve yazılısınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava çağrılır. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılır.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi

(1) Sınav kurulu yazılı ve sözlü sınav konularından sözlü sınav sorularını hazırlar.

(2) Sözlü sınav soru kâğıtları ve cevap anahtarları sınav kurulunca imzalanır. Soru kâğıtları, adayların şahitliğinde açılmak üzere kapalı zarfa konarak mühürlenir. Kapalı zarf, sözlü sınav salonunda, sınav kurulu üyeleri ile yeteri kadar adayın imzasının bulunduğu tutanak düzenlenerek açılır.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır. Buna göre sözlü sınavda, adayın;

a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilir.

(4) Adaylar, sınav kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen konularda elli puan üzerinden, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü notu belirlenir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Müfettiş yardımcılığına atanma

(1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır.

(2) Giriş sınavı başarı notlarının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde sırasıyla Kamu Personeli Seçme Sınavının yabancı dil bölümünden doğru cevap sayısı üstün olanlar ve çalışma tecrübesi olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananlar, Bakanlık ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilir ve adaylara tebligat yapılır.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

(1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Yürürlükteki mevzuat ile iş teftişi ve idari teftiş konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

c) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerini öğretmek,

d) Sosyal, kültürel ve beceriye dayalı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarının birinci fıkrada belirtildiği şekilde yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır. Bu konuda, Başkanlık ile müfettişler tarafından yürütülen görevler; yardımcı, yönlendirici ve özendirici niteliktedir.

(3) Müfettiş yardımcıları, Başkanlığın uygun göreceği eğitim ve yetişme programına göre çalışmak, refakatine verildikleri müfettişlerin gösterecekleri işleri gerektiği biçimde yapmak, müfettişlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler.

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

(1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

(2) Birinci dönem çalışmaları;

a) Birinci dönem çalışmaları 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerineİlişkin Genel Yönetmelik gereği aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile baş

b) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı, çalışma mevzuatı ve işteftişi tarihçesi ile iş teftişi ve idari teftişe ilişkin yürürlükteki mevzuatın ve bu hususlarda Bakanlıkça işlem ve faaliyetlerin öğretilmesi amacıyla teorik mesleki eğitim dü Mesleki eğitim sürecinde, eğiticiler tarafından sınav yapılır. Bu sınav sonucunda yüz tam puan üzerinden alınan not, birinci dönem çalışma notu sayılır.

(3) İkinci dönem çalışmaları;

a) Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarının öğrenilmesi sağlanacak şekilde dü

b) Müfettiş yardımcıları refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadı Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Başkanlıkça, mevzuat ve uygulamanın, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usul ve esaslarının öğrenilmesini sağlayacak şekilde bir çalışma programı hazırlanır ve uygulanı Müfettiş yardımcılarının çalışmaları, refakatinde bulunduklarımüfettişler tarafından en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlenir.

ç) Zaruri haller hariç, müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde aynı müfettişin refakatinde altı aydan fazla kalamaz. Müfettişyardımcılarına, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından yüz tam puan üzerinden notlar verilir. Bu notların ortalaması ikinci dönem çalışma notu sayılır.

(4) Üçüncü dönem çalışmaları;

a) Müfettiş yardımcıları için, ikinci dönem çalışmaları sırasında, kendilerinin de görüşleri alınarak, çalışma hayatı ile ilgili bir konuda etüdçalışması yapmak üzere Başkanlıkça bir konu belirlenir. Müfettiş yardımcıları bu çalışmaları, Başkanlığın danışmanlığında hazı

b) Müfettiş yardımcıları etüd çalışmalarını yeterlik sınavından üç ay önce Başkanlığa teslim ederler. Bu çalışmalar Başkanlıkça değerlendirilir ve yüz puan üzerinden puanlandırılı Bu not üçüncü dönem notu sayılır.

Yetki verilmesi

(1) Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini tamamlayan, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa alan müfettiş yardımcılarına, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile teftiş yetkisi verilir.

Yetişme notu

(1) Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma notlarının ortalamasıdır.

(2) Yetişme notunu oluşturan notların her birinin altmış puandan, yetişme notunun ise yetmiş puandan aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavına çağrılma

(1) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan ve yetişme notu yetmiş ve yukarıda olan müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(4) Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ise sözlü sınavdan en az üç gün önce ilgililere bildirilir.

Yeterlik sınav kurulu ve çalışma esasları

(1) Yeterlik sınavları, Başkanlıkta işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden ayrı ayrı oluşturulan yeterlik sınav kurullarıtarafından yapılır.

(2) Sınav kurulları, Başkanın başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile müfettişler arasından belirlenen dört asıl ve dört yedeküyeden oluşur.

(3) Yeterlik sınav kurulları, yeterlik yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlar, sınavların yapılmasını sağlar ve sınavları değerlendirir.

(4) Yazılı sınavın yapılması ve değerlendirilmesi 23 üncü maddenin iki ila beşinci fıkraları, sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi de 24 üncümaddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılır.

Yeterlik sınavı

(1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Yazılı sınav, çalışma hayatı mevzuatı, kamu idaresi ve personeli ile ilgili mevzuat, mesleki bilgiler, teftiş usulleri ve yöntemleri konularından yapılır.

(3) Yazılı sınavdan başarılı olabilmek ve sözlü sınava girebilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır. Buna göre sözlü sınavda, adayın;

a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilir.

(5) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen konularda elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü notu belirlenir. Sözlüsınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Yeterlik başarı sıralamasında, yeterlik yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması esas alınır.

(7) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınmasından itibaren sınav kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

Müfettişliğe atanma

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınav notlarında eşitlik olması halinde, yetişme notu esas alınır.

Başka göreve atanma

(1) Müfettiş yardımcılarından;

a) Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,

b) Geçerli bir nedeni olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler,

c) Yetişme notu ortalaması yetmiş puanın altında olanlar,

ç) Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşanlar,

Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

Müfettiş yardımcılığı dâhil Kurulda en az on yıl çalışan müfettişler, Başkanın teklifi üzerine, kıdem sırasına göre Başmüfettişliğe atanır.

Müfettişlik kıdemi

(1) Müfettişlik kıdeminde esas alınan süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte ve müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmekşartıyla Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

(2) Aynı giriş sınavı ile müfettiş yardımcılığına giren müfettiş yardımcılarının kıdemi, müfettiş yardımcılığına giriş sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir.

(3) Aynı giriş sınavı ile müfettiş yardımcılığına giren müfettişlerin kıdemi, müfettişlik yeterlik sınavındaki başarı puanlarına göre tespit edilir.

(4) Aynı giriş sınavı ile Kurulda göreve başlayan müfettiş yardımcılarından, yeterlik sınavına geçerli bir nedene dayanarak girmeyenlerden, daha sonra yapılan yeterlik sınavıyla müfettişliğe geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerinden olan müfettişlerden sonra gelir.

(5) Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, müfettişlik kıdemi esas alınır.

(6) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş olmasıhalinde, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

Müfettişlikten ayrılanların yeniden atanmaları

(1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında bir göreve atanan müfettişler, Kurulda boş kadro bulunduğu ve meslekten ayrı kaldıkları süre içinde müfettişlik mesleğinin şeref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadıkları, ayrıca Kurula yararlıolabilecekleri anlaşıldığı takdirde, Başkanın teklifi üzerine yeniden müfettişliğe atanabilirler.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdemi, müfettişlikten ayrıldıkları tarihten itibaren devam eder.

Müfettişlik güvencesi

(1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri müfettişraporu, sağlık raporu veya yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevden alınamaz, kendi istekleri dışında idari görevlere atanamazlar.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, mevzuatla belirlenen görevler ile teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikteki işler dışında görev verilemez.

(3) Müfettişler kesinleşmiş yargı kararı veya disiplin soruşturmasıyla ortaya konulmuş delil karartma ve saptırma fiilleri olmadıkça, gerçekleştirdikleri teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmalar nedeniyle yapmış oldukları işlemlerden ve sonucunda tanzim etmiş oldukları raporlardan veya kanunla verilen yetkilerini kullanmalarından dolayı sorumlu tutulamazlar. Kanaatleri veya aldıkları tedbirler nedeniyle açılacak özel hukuk davalarında husumet, Bakanlığa tevcih edilir.

(4) Teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri, müfettiş raporu, sağlık raporu veya yargı kararı ile tevsik edilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları, diğer memurluklara naklolunurlar.

Teftiş faaliyetleri

(1) Başkanlık, Kurulun teftiş faaliyetlerini; iş teftişi ve idari teftiş faaliyetleri olarak iki ana başlık altında yıllık olarak planlar.

(2) Yıllık olarak planlanan teftiş faaliyetleri “Genel Çalışma Planı” başlığında her yılın aralık ayı içerisinde Bakana sunulur. Bakan tarafından onaylanan Genel Çalışma Planı Başkan tarafından uygulamaya konulur.

(3) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları iş teftişi kapsamında yürütülür.

(4) 4447 sayılı Kanun ile 4904 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek inceleme ve teftişler ile il müdürlüklerinde 4857 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan işçi şikâyetleri incelemesi işlemlerinin teftişi, iş teftişi faaliyetleri kapsamında planlanır ve yürütülür.

(5) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yürütülen yetkilendirme ve belgelendirme işlemlerinin teftişi ile eğitim kurumlarının ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimleri işlemlerinin teftişi, iş teftiş faaliyetleri kapsamında planlanır ve yürütülür.

(6) Teftiş faaliyetleri esnasında 49, 50, 51 ve 52 nci maddeler kapsamında değerlendirilen fiil ve haller ile karşılaşılması halinde, durum derhal Başkanlığa bildirilir ve alınacak Bakan onayı çerçevesinde işlem yapılır.

İş teftişi türleri

 Genel Çalışma Planının iş teftişine ilişkin bölümü “işin yürütümü” ve “iş sağlığı ve güvenliği” teftişleri için ayrı ayrı hazırlanır.İş teftişi faaliyetleri, “programlı teftiş” ve “incelemelerden oluşan program dışı teftiş” olmak üzere planlanır.

Programlı teftiş

Genel Çalışma Planı kapsamında programlanan ve çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu işyerlerinde gerçekleştirilen teftişlerdir.

İnceleme

İnceleme, programlı teftiş dışında çalışma mevzuatı ile ilgili talep üzerine veya Kurula intikal ettirilen evraklardan teftişhizmetiyle bağdaşır nitelikte olanların teftiş programına alınması sonucu işyerlerinde gerçekleştirilen teftişlerdir.

İş teftişi rapor türleri

(1) Programlı teftiş raporu, programlı teftişler kapsamında gerçekleştirilen teftişler sonucunda düzenlenen rapordur.

(2) İnceleme raporu, programlı teftiş kapsamı dışında, çalışma mevzuatı ile ilgili işyerlerinde gerçekleştirilen teftişler sonucu düzenlenen rapordur.

(3) İdari tedbir raporu, bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilmesi durumunda, işyerlerinde işin durdurulmasına ilişkin ilgili Yönetmelik gereği işlem yapılmak üzere, işin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkları içeren rapordur. İşin durdurulması işlemi bu rapor üzerinden yürütülür. Durdurma kararının kaldırılması talepleri üzerine yapılan incelemelerde de aynı usul izlenir.

(4) Araştırma raporu, programlı teftişler ile program dışı teftişlerin hazırlanması aşamasında gerek görülmesi halinde, belirli bir sektör ya da alanın sorunlarının belirlenmesi amacıyla veya Başkanın gerek gördüğü diğer konularda, Başkanın talimatıyla yürütülen araştırma faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapordur.

İdari teftiş türleri

(1) İdari teftiş görevleri müfettişlere, “programlı idari teftiş”, “idari inceleme”, “ön inceleme” ve “soruşturma” olarak verilir.

(2) Genel Çalışma Planının idari teftiş bölümünde, hangi birimlerin “programlı idari teftiş” kapsamına alınacağı 49 uncu maddedeki esaslara göre belirlenir. İdari teftiş kapsamındaki diğer faaliyetlere ise Bakanlığın öncelikleri dikkate alınarak yer verilir.

Programlı idari teftiş

(1) Programlı idari teftişler; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların iş, işlem ve süreçlerinin mevzuata uygunluğu ile performans ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve Bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olmak için çözüm ve öneriler geliştirmek amacıyla belirli zaman aralıklarıyla Genel Çalışma Planı çerçevesinde yapılır.

(2) İdari teftiş programları Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel riskler değerlendirilerek ve bu risklerönceliklendirilerek hazırlanır.

İdari inceleme

Bakan veya Başkan tarafından istenilen konular ile kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar, şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumlar hakkında idari inceleme yapılır.

Ön inceleme

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren personelin, bu Kanun kapsamındaki eylem ve işlemleri hakkında ön inceleme yapılır.

Soruşturma

(1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların personeli ile ilgili diğer şahıslar hakkında, konusu yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç teşkil edebilecek nitelikte olan veya personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerle ilgili olarak soruşturma yapılır.

(2) Müfettişler;

a) Hüviyeti belli kimseler tarafından kişi veya olayın belirtildiği, soyut ve genel nitelikte olmayan, açık adresli, imzalı ve suç teşkil edecek nitelikte iddiaları içeren, ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayan ihbar veya şikâyet dilekçelerinde belirtilen konularda,

b) İdari teftiş veya idari inceleme sırasında suç sayılan bir eylemi saptamaları halinde,

c) Bakan tarafından doğrudan emir verilmesi halinde,

soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca soruşturma yapılabilmesi için durumun derhal Başkanlığa bildirilmesi ve konuyla ilgili Bakan onayıalınması gerekir.

Görevden uzaklaştırma

(1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak;

a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten veya bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan,

ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan,

d) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili önemli yolsuzluklarda bulunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti ve kamu düzeni gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı görülen,

f) Suç delilleri henüz elde edilememiş olmakla beraber, iş başında kalmalarının tahkikatı güçleştireceği kanaatine varılan,

e) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlara ait kıymetlerin muhafazasına mahsus yerlerdeki kıymetlerin mevcudunda makul görülemeyecek miktarda açığı çıkan yahut suiistimali ile Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları önemli miktarda zarara soktuğu sabit olan ya da göreve devamı halinde meydana gelen zararın artmasına sebep olacağına kanaat getirilen,

memurları idari teftiş faaliyetlerinin her aşamasında geçici bir önlem olarak ve görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun da açık bir biçimde ortaya konulması suretiyle usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Bu hareket ve eylemlerden birinci fıkranın (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

Görevden uzaklaştırmada usul

(1) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler birim amirince alınır. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte görevden uzaklaştırılana, birim amirine, aylığının ödendiği birime ve Başkanlığa yazı ile hemen bildirilir.

(2) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip, görevi başında kalmakta ısrar ettiği tutanakla belgelenen personel hakkında, 5237 sayılıTürk Ceza Kanunu gereğince takibat yapılması için müfettiş tarafından derhal, o yerin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilir ve düzenlenen tutanak da bu yazıya eklenir.

(3) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan hususların temininde aczi veya ihmali görülen amirler hakkında da müfettiş tarafından ayrıca soruşturma yapılır. Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında işledikleri suçların türü ve mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde takibat yapılır.

(4) Görevden uzaklaştırılan personele ilişkin soruşturma ile ilgili birimlerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin, diğer işlerdenöncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

İdari teftiş rapor türleri

 (1) Cevaplı rapor:

a) Cevaplı rapor, programlı idari teftişlerde noksan ve hatalı bulunan, mevzuata aykırı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi veya tamamlanmasıgereken işlemleri, kayıt ve hesapları, birimin genel durumunu, teftiş edilenlerin cevapları ile bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren rapordur.

b) Cevaplı raporun teftiş edilen birimin bulunduğu yerde düzenlenmesi esastı

c) Bu raporlar, teftiş edilenlerin yürürlükteki hükümlere göre tenkidi gerekli görülen işlem, eylem ve hareketleri hakkında dü Herhangi bir eleştiri ve öneri getirilmeyen konuların cevaplı raporda yer almaması gerekir.

ç) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki görevlilerinin işlemlerinin teftişi ile ilgili raporlar ünite veya servisler itibariyle hazırlanır. Birden fazla ünite veya servis işi ile görevli olanların her ünite veya servise ait eylem ve işlemi ayrı bir rapora konu olur.

d) Cevaplı raporlar inceleme ve teftişin bitirilmesinden sonra geciktirilmeden hazırlanıp ilgili memur ve amirlerin savunma ve düşünceleri alınmaküzere, teftiş edilen birimin en yüksek amirine verilir.

e) Cevaplı raporlar müfettişlikçe verilecek süre içinde, teftiş edilenler ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından raporların özel bölümlerinde cevaplandırılmak suretiyle müfettişe geri gönderilir ve raporun bir nüshası da teftiş dosyasında saklanı

f) Kendilerine cevaplı rapor gönderilen veya verilenlerle amirleri, tenkit olunan işlemleri usul ve mevzuat çerçevesinde düzeltmek ve rapordaki cevaplarında bunu göstermekle gö Bunlar, tenkit maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında müfettişten ayrı bir düşüncede bulunduklarıtakdirde, bunun hukuki dayanağını raporun özel kısmında açık ve kısa şekilde belirtirler.

g) Müfettişler cevaplandırılarak kendilerine gönderilen veya verilen raporları inceledikten ve gerekiyorsa tamamlayıcı inceleme yaptıktan sonra, en kısa süre içinde, son düşüncelerini de katarak Başkanlığa gö

ğ) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

h) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılmaması hususunu müfettişler kendileri izler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir.

ı) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmediğinde durum müfettiş tarafından bir yazı ile teftiş edilen birim ve kuruluşa bildirilir ve bu yazının, bir nüshası Başkanlığa da gönderilir.

i) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ile buralardaki görevlilerin çalışmaları en az yedi yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler tarafından teftiş edilir ve incelenir. Programlı idari teftiş uygulamasında, her bir müfettişin yurt dışı teftiş süresi altı ayı geç Gerektiğinde, Bakan onayı ile bu süre uzatılabilir.

(2) Soruşturma raporu;

a) Soruşturma raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine dayanmayan, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevli bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da kusurlu sayılacak eylem ve davranışları hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardı

b) Adli ve idari yönden suç oluşturduğu saptanan eylem veya işlemlere ilişkin hususlar ayrı soruşturma raporlarında yer alı Adli soruşturma raporlarında idari ceza, önlem ve düzenlemelere ilişkin öneriler yer almaz.

c) Soruşturma raporlarının, doğrudan Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi konusunda ilgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığa gönderilmesi esastı Ancak, soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi adli kovuşturmayı gerektiren hallerin müfettişlerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev’i ile kanunların hangi maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek aslı ilgili Cumhuriyet Savcılığına, örneği Başkanlığa gönderilir.

(3) Ön inceleme raporu;

a) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucunda, ilgililer hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceği hususunda düzenlenen rapordur.

b) Ön inceleme raporunda idari ceza, önlem ve düzenlemelere ilişkin önerilere yer verilmez.

(4) İdari inceleme raporu; Bakan veya Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar, şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek görülmeyen durumlar hakkında yapılan inceleme üzerine düzenlenen rapordur.

(5) Genel durum raporu; Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumuna, idarede gözlenen aksaklıklara, mevzuat yetersizliklerine ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça gerek görüldüğünde düzenlenen rapordur.

İş teftişi raporları üzerine yapılan işlemler

(1) İş teftişi faaliyetleri kapsamında düzenlenen raporlar, en kısa sürede Kurul tarafından mevzuata uygunluk yönünden incelenir. Raporlarda müfettişin mevzuata dayanan görüş ve kanaatlerine müdahale edilemez.

(2) İş teftişi raporunun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun düzenlenmesiyle ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar gerekçeleriyle birlikte raporda belirtilir ve Başkan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılarak gereği için ilgili yerlere gönderilir.

Raporların işleme konulması

(1) İl müdürlüklerine ve/veya ilgili birimlere gereği yapılmak üzere doğrudan gönderilen iş teftişi raporlarında belirtilen işlemler geciktirmeksizin yerine getirilir. Ancak, raporda maddi hata veya mevzuata açıkça aykırı yönler bulunması halinde, rapor işleme konulmaz ve aykırılık gerekçeleriyle birlikte Başkanlığa intikal ettirilir. Başkanlığın vereceği karar, Bakanlık görüşü olarak uygulamaya esas alınır. Başkanlığın görüşü, ilgili İl Müdürlükleri ve/veya birimler ile ilgili grup başkanlığına gönderilir.

(2) İl müdürlükleri, işverenlerden intikal eden işyerlerindeki mevzuata aykırılıkların giderildiğine dair bildirimleri işyeri dosyalarında muhafaza eder. Bu bildirimler, Başkanlığın talebi olmadığı sürece Kurula intikal ettirilmez.

(3) İdari teftişler sonucu düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından incelendikten sonra Bakana sunulur. Ancak, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Rapordaki inceleme eksikliği Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir. Eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde müfettişin, Başkanlığın görüşüne katılmaması halinde, müfettişin görüşü ile birlikte Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Bakana sunulur. Bakanca onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen idari teftiş raporlarının birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında raporun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda gerekçeleriyle birlikte belirtilir. Rapor Başkanlık tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Bakana sunulur. Bakan tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılmaküzere rapor ve ekleri, gereği için Başkanlıkça ilgili birimlere ve/veya mercilere gönderilir.

Teftiş rehberi

Kurulun her türlü teftiş faaliyetinin planlanması, programlanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere“Teftiş Rehberi” hazırlanır. 

Mesleki gelişim eğitimleri

(1) Müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büro çalışanları; mesleki bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, alanı ile ilgili yeni gelişmeleri öğrenmelerini ya da yeni bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, değişikliklere uyum sağlamak, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak hedeflerine yönelik olarak mesleki gelişim eğitimlerine tabi tutulurlar.

(2) Mesleki gelişim eğitiminin süresi, konuları, yeri, tarihleri ve eğitimde yer alacak diğer faaliyetler Başkanlık tarafından planlanır.

(3) Mesleki gelişim eğitimleri; çalışma hayatı ile ilgili mevzuat, müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenebilmesi ve bu hususlarla ilgili uluslararası gelişmeler konularında yapılır.

(4) Mesleki gelişime yönelik eğitimler, kurum içi ve dışı olarak düzenlenebileceği gibi üçüncü fıkrada belirtilen konularda diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım şeklinde de sağlanabilir.

(5) Müfettişler ve müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen;

a) Sertifikalı ve/veya sertifikasız kurs, seminer, panel ve konferanslara,

b) Akademik ve kariyer eğitimlerine,

c) Yabancı dil eğitimlerine,

katılmaları imkanlar ölçüsünde teşvik edilir.

(6) Müfettişler ve müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine yönelik olarak yurtdışına gönderilmesinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yıllık plan ve programlar

(1) Hizmetiçi eğitim, Yıllık Eğitim Planına göre gerçekleştirilir.

(2) Yıllık Eğitim Planı, Başkanlıkça hazırlanır ve her yılın aralık ayında Başkanın onayına sunularak kesinleşir.

(3) Yıllık Eğitim Planında, mevzuatta, teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda veya kurumsal ve sosyal fayda görüleceği durumlarda değişiklik yapılabilir.

Kimlik belgesi ve mühür

(1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına Bakan tarafından imzalanmış müfettişlerin görev ve yetkilerinin belirtildiği birer kimlik belgesi verilir. Ayrıca müfettişlere birer resmi mühür ve beratı verilir.

(2) Müfettişler, teftişe başlamadan önce veya duruma göre teftiş sırasında, kimlik belgeleriyle kendilerini tanıtırlar.

Haberleşme

(1) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını, Başkanlığa veya bağlı oldukları grup başkanlığına yazılı olarak telgraf, faks veya elektronik ortamda uygun araçlarla bildirirler. Ancak aynı gün içindeki gidiş ve dönüşler bildirilmez. Heyet halinde çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

(2) Müfettişler tarafından Başkanlığa veya grup başkanlığına gönderilecek yazılar resmi yazışma kurallarına göre yapılır.

(3) Faksla iletilen yazıların asılları, takip eden ilk iş gününde Başkanlığa veya grup başkanlığına verilir ya da gönderilir. Ancak görev yerlerinden ayrılış veya görev yerlerine varışa ilişkin faksların asılları intikal ettirilmez.

Yazışmalar

Müfettişler, görevleriyle ilgili olarak kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle, 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve standart dosya planına uygun olarak doğrudan yazışma yapabilirler. İş teftişi ile ilgili yazışmalar hariç, Başbakanlığa, bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimlerine ve yabancı ülkelere yönelik olarak yapılan yazışmalar ise Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır. 

Çalışma ve hakediş cetveli:

(1) Müfettişler ve müfettiş yardımcıları her ay sonunda, yaptıkları çalışmalar ile hesap durumlarını gösteren çalışma ve hakediş cetveli düzenlerler.

(2) Bu cetvelin çalışma durumuna ait bölümünde resmi tatillere rastlayan günler ile seyahatte geçen günler işaret edilmek suretiyle çalışma günlerinin nerelerde ve hangi işleri görmekle geçirildiği, kısa ve yapılan işler hakkında açık bir fikir edinmeyi mümkün kılacak cümlelerle günlük olarak belirtilir. Cetvelin özel tablo ve sütunlarında o ay içinde gönderilen yazılar ile düzenlenen raporların tarih ve numaraları gösterilir.

(3) Cetvelin hakediş durumunu gösteren kısmında ise, müfettişlerin hesap durumları aylık olarak düzenlenir. Bir ayın cetvelinde o ay içindeçekilen ve iade edilen paralarla birlikte, müfettiş ve müfettiş yardımcısının o ayın sonunda hazineye karşı olan hesap durumu da gösterilir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ertesi aya borç bakiyesi devredemez.

(4) Düzenlenen çalışma ve hakediş cetvelleri Başkanlığa veya grup başkanlığına ertesi ayın ilk üç işgünü içerisinde verilir. Grup başkanlıklarına verilen çalışma ve hakediş cetvelleri, incelenip imzalandıktan sonra en geç beşinci işgünü Başkanlığa gönderilir.

Harcırah ve diğer istihkakların alınması

(1) Müfettişler harcırahlarını ve diğer istihkaklarını Başkanlıkça belirlenecek ve mali mevzuatın öngördüğü usul ile alırlar.

(2) Müfettişler her ay sonunda, o aya ait olarak aldıkları harcırah avansından borçlu kaldıkları takdirde, borçlu kaldıkları miktarı en geç ayın son işgünü iade ederler.

Görevden ayrılma halinde iade edilecek demirbaşlar, diğer eşya ve belgeler

Müfettişler, herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde, kendilerine verilmiş olan kimlik belgesi, mühür, bilgisayar gibi demirbaş, eşya ve belgeleri Başkanlığa veya grup başkanlığına iade ederler.

Ücretleri

ÇSGB İş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “İş Müfettiş Yardımcısı”, 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde aylık 3.714 TL net ücret alabilecektir. Hesaplamaya Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir. (Asgari Geçim İndirimi olarak 2015 yılında bekar memur için geçerli olan (90,11 TL)  tutar uygulanmıştır. Bu nedenle 2016 yılında net maaş bir miktar fazla olabilir.)

Öte yandan,1 inci derece İş Müfettişi kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

(1) Müfettişler görevleriyle ilgili olarak;

a) Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından kendilerine verilen iş teftişi faaliyetlerini yürütmek, çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa veya grup başkanlıklarına intikal ettirmek,

b) İş kanunları kapsamında olan veya kapsamda olduğu kanısına varılan işyerlerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak,

c) İşyerinde çalışma mevzuatı gereği bulundurulması gereken kayıt ve belgelerin işyerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek,

ç) Gerekli gördükleri kimseleri bulundukları veya uygun gördükleri yerde dinlemek, bilgi ve ifadelerine başvurmak üzere çağırmak,

d) Görevleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunların suretlerini almak, konusu suç ve/veya kabahat oluşturan belge ve kayıtları idari ve kazai mercilerde kesin hüküm oluşuncaya kadar tanzim edilecek bir tutanakla alıkoymak,

e) Çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek, kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen hammadde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, iş sağlığı ve güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddelerle işyerindeki hava, duman, buhar, toz ve benzerlerinden örnekler alıp tahlil ve muayene etmek veya ettirmek, bu örnekleri işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işyerinde çalışanlardan birinin önünde ve durumu bir tutanakla belgelemek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle almak, gerektiğinde fotoğraf, video gibi kayıtlar yapmak,

f) Görevli oldukları mahallerde, programlarında bulunmayan, fakat iş sağlığı ve güvenliği yönünden hayati bir tehlike tespit ettiği işyerlerinde, Başkanlığa veya bağlı olduğu grup başkanlığına bilgi vererek teftiş yapmak,

g) İşyerlerinde işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi halinde, ilgili mülki amire gönderilecek bir yazı ile bu işçilerin çalışmaktan alıkonulmasını talep etmek,

ğ) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek amacıyla sektörel analizlere dayalı olarak belirlenen denetimleri yürütmek ve bu konularda alınmasıgerekli tedbirleri önermek,

h) Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemleri, buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her türlü hal ve hareketleri ile ilgili olarak mevzuat ve Başkanlığın talimatları çerçevesinde teftiş, inceleme,ön inceleme ve soruşturma yapmak; bu görevler yerine getirilirken görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlüvarlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek ve erişebilmek; bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan evrak ve belgelerin asıllarını, tasdik edilmiş suretlerini bırakmak suretiyle almak,

ı) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasınıgerektiren konularda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek amacıyla durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarara veya kayba meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

i) 53 üncü madde hükmü çerçevesinde memurları görevden uzaklaştırmak,

j) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında söz konusu Kanun hükümleri uyarınca hareket etmek,

k) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonuçlarını bir rapora veya rapor gerektirmiyorsa bir yazıya bağlayarak Başkanlığa veya bağlıolduğu grup başkanlığına vermek,

l) Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,

m) Bakanlık faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, mevzuata, plan ve programa uygun çalışılmasını temin etmek amacıyla teklifler hazırlamak ve Bakana sunulmak üzere Başkanlığa veya grup başkanlığına vermek,

n) Başkanlık tarafından düzenlenen anketler ile ilgili işleri yürütmek ve istenen istatistikî bilgileri derlemek,

o) Çalışma mevzuatı ve Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili olarak; görevlendirildikleri konularda yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, kurs, seminer ve eğitim vermek,

ö) Hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına katılmak,

p) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları gibi konular hakkındaki kanaatlerini 30 uncu madde uyarınca Başkanlığa iletilmek üzere grup başkanlığına bildirmek,

r) İdari teftiş faaliyetlerinde görevlendirilmeleri halinde, yürütülen teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme esnasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığını tespit ettiklerinde, konunun uzman kurum ve kişilerce incelettirilmesini ve uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderlerinin ödenmesini Başkanlıktan talep etmek,

s) Bakan, Başkan veya Grup Başkanı tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.

(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa; müfettişler ellerindeki işleri, Başkanlığın talimatı ile bir başka müfettişe devredebilir. Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan müfettiş, devir tarihine kadar yapılan işlerin neler olduğuna ilişkin çıkaracağıözetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe başlanılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı dizi pusulası ile devreder.

Müfettişlerin uyacakları hususlar ve etik kurallar

(1) Müfettişler;

a) Görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

b) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadı

c) Görevleri sırasında ve çalışmaları esnasında giyimleri, davranışları ve hareketleri ile saygı ve itibar telkin etmek zorundadı

ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

d) Görevlerini ifa ederken, mevzuatla saptanan kuralların yerindeliğini, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının ilgilileriyle tartış

e) Başladıkları teftişleri olanaklar ölçüsünde ara vermeden, kendileri yapmak zorundadı Emir almadıkça işlerini bırakamaz, başka bir müfettişe devredemezler.

f) Eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları işyerlerinde teftiş

g) Görevleri sebebiyle, işyerlerinin yapım ve üretim koşulları, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve teknikleri ile ekonomik ve ticari durumları, işyerlerinden alınan hammadde, gereç ve benzeri örneklerin tahlil, muayene ve inceleme sonuçları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça açı

ğ) Görevin başka türlü yapılmasının mümkün olmadığı haller dışında, şikâyetçilerin ve/veya ihbarda bulunan kişilerin ve kendilerine bilgi ve ifade veren kişilerin kimliklerini ifşa edemezler.

h) Görevlerini yaparken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle yükümlüdü

Başka görev yasağı

(1) Müfettişler, serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.

(2) Bilirkişi olarak görevlendirilen müfettişler, bu durumu derhal Başkanlığa bildirmek zorundadır. Müfettişler, Bakanlık ile ilgili dava ve işlere konu olan olaylarda, bilirkişi olarak görev alamazlar. Bu duruma uyulmadan bilirkişi olarak görevlendirildiklerini yaptıkları inceleme sonucundaöğrenmeleri halinde, ilgili Kanun hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

(3) Müfettişlerin asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayınları, seminer ve konferanslara katılmaları ve Bakan onayı ile ders vermeleri görev yasağı kapsamında değerlendirilmez.

Teftişe tabi olanların ve diğer ilgililerin yükümlülükleri ve sorumlulukları

(1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki tüm birim yöneticileri, her türlü teftiş hizmetinin gerektirdiği biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun ve yeterli donanımı olan bir çalışma yeri sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

(2) Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen diğer kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli müfettişler tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, müfettişlerin görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmek ile yükümlüdürler.

(3) İdari teftişe tabi olan Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların personeli;

a) Ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklarla, bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları, sözlü veya yazılıtalebinde müfettişe göstermek veya vermek, bu belge, defter ve vesikaları müfettişin saymasına ve tetkik etmesine yardımcı olmak, müfettişlerin sözlüveya yazılı sorularını cevaplamak zorundadı

b) Müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, her türlü elektronik ağ ile veri tabanına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak zorundadı

c) Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını, elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadı

(4) Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerin yöneticileri bir teftiş defteri ve dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde ilgililere zimmetle teslim etmek zorundadırlar.

(5) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklere tabi personele verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık ve mücbir sebepler dışında, müfettiştarafından gerek görülmesi halinde, görevin tamamlanmasına kadar durdurulabilir. Müfettişin gerek görmesi halinde izinde olan görevliler çağrılabilir.

Kurulun görev ve yetkileri

(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

b) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemleri teftiş

c) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleriö

ç) Kayıtdışılık ile ilgili tespit yapılması halinde ilgili kurumlara gereği için bildirimde bulunmak.

d) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürü

e) Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin görevleri ile hal ve hareketlerinin incelenmesini, teftişini, soruşturmasını ve ön incelemesini yapmak.

f) Özel kanunlarla verilen teftiş, denetim, soruşturma ve diğer görevleri yürü

g) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını

ğ) Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıtdışılık, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak işyerleri ve sektörler düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları göz önünde bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerdeki işyerlerinin denetimine öncelik vermek.

h) Çalışma hayatının denetimi ve raporlanmasına ilişkin ilke, yöntem, standart ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) Sosyal değişimler, teknolojik gelişmeler ve uluslararası mevzuatta ortaya çıkan değişikliklerin çalışma hayatıyla ilgili mevzuata yansıtılması için görüş bildirmek.

i) Denetim sonuçlarına göre işgücü piyasasını geliştirecek ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltecek tavsiye ve tekliflerde bulunmak.

j) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazı

k) Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 20 nci maddesine göre İş Teftişi Genel Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğü’ne gö

l) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek.

m) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, derlemek, değerlendirmek ve yorumlamak.

n) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.

o) Bakan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir