İptal kararıyla umutlanan gelir uzmanının umudu kursağında kaldı

Anayasa Mahkemesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibarelerini iptal etmesiyle umutlanan gelir uzmanlarına Meclisten üzücü bir haber geldi. 

Hükümet tarafından Meclise sevk edilen Kanun Tasarısı ile, Gelir uzmanları ile ilgili Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği söz konusu hükümler aynı şekilde yeniden düzenlendi.

Anayasa Mahkemesinin 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’ya ilişkin iptal kararları, Resmi Gazete’de yayımlanmasından (24 Mayıs 2016) itibaren 1 yıl içinde başka bir düzenleme yapılmamış olsaydı, Gelir Uzmanları makam ve görev tazminatından yararlanabilecek ve aylık ücretleri merkez teşkilatı uzmanları ile aynı seviyede olacaktı.

Söz konusu “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”’nın;

-17 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (b) bendini, iptal kararı öncesindeki haliyle yeniden düzenliyor.

-67 nci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ve aynı ek madde ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen (III) sayılı Cetvelin (1) numaralı sırasını, iptal edilen kararı öncesindeki haliyle yeniden düzenliyor.

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

MADDE 17- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak kaydıyla, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar    2.000”

MADDE 67- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı ek madde ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen (III) sayılı Cetvelin (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş, uzman, denetçi, i kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara ; atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda bulunanlardan,”

Sıra

No

Kadro Unvanı Ücret

Göstergesi

Tazminat

Göstergesi

1 Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;    
  Kadro Derecesi 1 olanlar 46.450 25.560
  Kadro Derecesi 2 olanlar 43.400 23.870
  Kadro Derecesi 3 olanlar 40.850 22.475
  Kadro Derecesi 4 olanlar 39.300 21.625
  Kadro Derecesi 5 olanlar 37.950 21.000
  Kadro Derecesi 6 olanlar 36.800 20.250
  Kadro Derecesi 7 olanlar 35.550 19.550

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir