Gelir uzmanı ile şef arasında ast-üst ilişkisi yoktur.

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde 2015 yılında yapılan değişiklikle, gelir uzman ve uzman yardımcılarına, şef’ler tarafından verilecek işleri de yürütme görevi verilmesi üzerine, Büro Memursen tarafından açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu(İDDK), gelir uzman ve uzman yardımcılarının,  şefe karşı sorumlu tutulmalarının kariyer ilkesine uygun olmadığına hükmetmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yaptığı incelemede, gelir uzman ve uzman yardımcılarının disiplin amirlerinin vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları olduğuna dikkat çekerek, mesleğe özel bir yarışma sınavı ile giren ve yeterlik sınavına tabi tutulan gelir uzman ve uzman yardımcılarının, görevde yükselmeyle atanılan bir kadro olan şefe karşı sorumlu tutulmalarının kariyer ilkesine uygun olmadığını belirtmiştir.

Bu gerekçelerle, gelir uzman ve uzman yardımcılarını şef’lere karşı sorumlu tutan yönetmelik hükümlerinin yürürlüğünü durdurmuştur.

2015/1414 itiraz nolu Danıştay İDDK, kararında şunlara vurgu yapmıştır.

“…özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle gelir uzman yardımcısı olarak girilen ve belli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak gelir uzmanı olarak atanılan kariyet bir mesleğin, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar, icra memuru gibi ünvanlardan görevde yükselme suretiyel geçiş yapılabilen “şef” kadrosunun astı olarak kademelendirildiği görülmektedir.

…dava konusu düzenleme ile,  gelir uzmanları ve yardımcılarının, görevde yükselme suretiyle atanılan bir ünvan olan şef kadrosunda görev yapan personele karşı sorumluluklarının olduğu hükmüne yer verilmesi suretiyle,  şef unvanı ile gelir uzmanı unvanı arasında kariyer ilkesine uygun olmayan bir ast-üst ilişkisi kurulası sonucunu doğuran dava konusu düzenlemede, hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle davacının itirazının KABULÜNE, Danıştay 16.Dairesinin 29.09.2015 günlü, E:2015/15374 sayılı kararının kaldırılmasına, … dava konusu düzenlemenin YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA 21.06.2016 gününde oy birliği ile karar verildi.”

Son olarak eklemek gerekirse, Danıştayın yukarıdaki kararı gelir uzmanı olup da şeflik ya da servis koordinatörlüğü yapan personele  karşı şümülünün olmadığı düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir