Çalışma Uzman Yardımcılığı hakkında bilinmesi gerekenler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarında mezun adaylar için açtığı giriş sınavları sonuçlarına göre Çalışma Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Çalışma Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonrası yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Giriş sınavına, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilmektedir.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman yardımcısı olarak atananlar için yardımcılık süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanı veya üstü yöneticiler tarafından belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

Öte yandan, uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

Tez hazırlama

Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet süresinin bitiminde, Uzman Yardımcılarının tez konusu belirlenir.

Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına tezini teslim etmesi için bir yıl süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini Tez Değerlendirme Ve Yeterlik Sınavı Kurulu önünde sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi başarısız sayılır. Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlaması veya aynı tezi düzelterek sunması için Kurul kararıyla bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil Bakanlıkta en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

-Yeterlik sınavında başarılı olması,

-Uzman yardımcılığına giriş tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Bakanlığa ibraz edilmesi,

gerekir.

Başarısızlık halinde yapılacak işlem

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Çalışma Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan Çalışma Uzman Yardımcıları;

-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek.

-Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.

-Birimin görev alanında yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak.

-Birimin görev alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

-Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

görevlerini yürütürler.

Özlük hakları

Çalışma Uzmanı ve Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosunda olanların maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

2016 yılı ikinci altı aylık döneminde göreve başlayacak bekar ve çocuksuz bir “Çalışma Uzman Yardımcısı” 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 3.961 TL maaş alabilecektir. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan, Çalışma Uzmanı olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.


(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir