Bazı uzmanlıkların istihdam usulünde değişiklik yapıldı

Bazı kurumların kariyer meslek personeli istihdamına ilişkin kurallarında değişiklikler yapıldı. Bazı uzmanlıklar kaldırılırken, bazı uzmanlıklar için gerekli dil puanı şartında değişiklikler yapıldı.

Kurum bazında yapılan değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Resmi Gazete’de yayınlanan “Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bir kariyer meslek kaldırılırken bazı önemli değişikliklere de gidildi.

Yönetmelik değişikliğinde göze çarpan bazı hususlar şöyle oldu:

-İletişim başuzmanlığı, iletişim uzmanlığı ve iletişim uzman yardımcılığı kaldırıldı. Kurumda bilişim uzmanlığı ile idari ve teknik uzmanlık ise devam ediyor.

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda istihdam edilecek uzman yardımcıları, KPSS sonrası yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavları ile alınabileceği gibi, KPSS sonrası sadece sözlü sınav yapılmak suretiyle de alınabilecek.

-Teknik uzman yardımcısı ve idari uzman yardımcısı kadrolarına başvuracaklarda aranan “belirlenen yabancı dillerden YDS’den en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak” şartı, “Kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,” şeklinde değiştirildi.

-Uzman yardımcılığına giriş için sadece sözlü sınav yapılması durumunda, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının 4 katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday giriş sınavına katılabilecek.

-Kurumda teknik veya idari uzman kadrolarına atananlar; son 2 yılda uyarma ve kınama disiplin cezası almamış olmaları ve memuriyetleri süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları, 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmaları ve YDS’den 70 ve üzeri puan almaları halinde bilişim uzmanı kadrolarına atanabilecek.

-Bilişim Uzmanı kadrosuna atanmış olanlar; en az on yıl mesleki kıdemlerinin bulunması, çalışmalarının bağlı olduğu yöneticileri tarafından başarılı görülmesi, son 2 yılda uyarma ve kınama disiplin cezası almamış olmaları ve memuriyetleri süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları şartıyla Bilişim Başuzmanı olarak atanabilecek.

SU ENSTİTÜSÜNE UZMAN ALIMINA İLİŞKİN ESASLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Türkiye Su Enstitüsü’nde uzman olarak istihdam edilecek personele ilişkin usûl ve esasları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında, uzman alımında aranan dil puanı şartının indirilmesi de yer alıyor.

23 Aralık 2016 günü yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**Su Enstitüsünde istihdam edilecek uzmanlarda aranan özel şartlar arasında yer alan KPDS’de en az 85 puan almış olma şartı YDS’de en az 75 puan alma şeklinde değiştirildi. Ayrıca, yurtiçinde eğitim dilinin tamamı ilgili yabancı dilde olan lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ilgili dilde mezun olanlar da uzman olarak istihdam edilebilecek.

**Giriş sınavını kazanan uzmanların atamaları Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından onaylanacak.

**İlk defa işe alınan uzmanlarla 3 aylık (daha önce 2 aylık) deneme süresi için sözleşme yapılacak.

ÖSYM’NİN SÖZLEŞMELİ UZMAN İSTİHDAM USULÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli uzmanların işe alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Sözleşmeli yerli ve yabancı uzman istihdamına ilişkin sınavlarda klasik ve test usulü birlikte de uygulanabilecek.

**Sözleşmeli yerli ve yabancı uzman olarak istihdam edileceklerde aranan eğitim, yancı dil ve tecrübe şartında değişiklik oldu.

**Sözleşmeli yerli ve yabancı uzman olarak işe alınacak olanlar, çalışacakları süre boyunca veya ÖSYM’deki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve ilişkin taahhüt beyanı da verecek.

**Adaylar, sözleşmeli yerli ve yabancı uzman alımı için yapılacak giriş sınavlarına en fazla iki kez başvurabilecek.

**Sözleşmeli yerli ve yabancı uzman giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde; giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla on katına kadar aday, sözlü sınava çağrılacak.

**Giriş sınavını kazananlardan göreve başlayabilmesi için istenen belgeler arasında yer alan “6 adet vesikalık fotoğraf” şartı kaldırıldı.

**İstihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı artırıldı. Boş kadrolar dâhil olmak üzere ÖSYM Uzman ve Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yarısı kadar sözleşmeli uzman istihdam edilebilecek Daha önce bu sayı 1/3’ü kadardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir