Sağlık çalışanları döner sermaye ek ödeme usul ve esasları yeniden belirlendi.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personele, çeşitli unsurlar esas alınmak suretiyle yapılan döner sermaye ek ödemesinin oran, usul ve esasları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”; Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında fiilen görev yapan personele unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları belirlenirken,

17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre;

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, döner sermaye ek ödemesinden;

-İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli memurlar, sözleşmeli personel ve açıktan vekil olarak atananlar,

-Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli memurlar, sözleşmeli personel ve açıktan vekil olarak atananlar,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel,

-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personeli,

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında fiilen görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil personel

yararlanacak.

Ek ödemeden kesinti yapılması

Ek ödemeden, vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılma uygulamasına devam olunacak.

Öte yandan, ödenecek net ek ödeme tutarının, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu belirlenmesi uygulaması da devam edecek.

Yeni düzenlemenin geçerli olacağı tarih

Ek ödemeye ilişkin bugün yayımlanan yeni düzenleme hükümleri;

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları personeli için 18/1/2014 tarihinden,

-Diğer personel için ise 1/12/2014 tarihinden

geçerli olarak uygulanacak.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında fiilen görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında fiilen görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında bulunan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

b) Analiz ve kontrol laboratuvarları: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarları,

c) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Analiz ve Kontrol Laboratuvarları için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

ç) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları toplam puanı: Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

d) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Bilimsel çalışma destek puanı: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ile bağlı birimlerinde ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarında görev yapan personele Ek-5 sayılı tabloda yer alan bilimsel çalışmaları belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon tarafından onaylanması halinde onayı takip eden 2 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

g) Birim performans kriterleri: Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri için, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak belirlenen kriterleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için ise Ek-7 sayılı tabloda yer alan kriterleri,

ğ) Birim performans puanı: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarları ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için belirlenen kriterler çerçevesinde tespit edilen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0) ile (20.000) arasında değişen puanı,

h) Çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

ı) Dönem ek ödeme katsayısı: Halk sağlığı müdürlüğü için 10 uncu maddeye göre, İl Sağlık Müdürlüğü için 16 ncı maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına, merkez laboratuvarları için 10 uncu maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının merkez laboratuvarlar toplam puanına bölünmesi sonucu, Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için ise 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutarın Analiz ve Kontrol Laboratuvarları toplam puanına bölünerek bulunan katsayıyı,

i) Ek ödeme matrahı: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamını,

j) Ek puan: Bu Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,

k) Geçici veya re’sen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlık, bağlı kuruluşlar veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,

l) Halk Sağlığı Müdürlüğü: Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olarak faaliyet göstermek üzere her ilde kurulan Halk Sağlığı Müdürlüklerini,

m) Halk Sağlığı Müdürlüğü birimleri: Halk Sağlığı Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren entegre ilçe hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

n) Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

o) Halk Sağlığı Müdürlüğü il toplam puanı: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

ö) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve merkez laboratuvarları tarafından elde edilen gayrisafi hâsılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı,

p) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personel ile merkez laboratuvarlar için Ek-2, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personel için Ek-3 ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarları için ise Ek-4 sayılı tabloda belirlenen katsayıyı,

r) İkinci görev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

s) İl grubu: Toplam nüfus büyüklüğüne göre Ek-6 sayılı tabloda yer alan illeri,

ş) İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlüklerini,

t) İl Sağlık Müdürlüğü birimleri: İl Sağlık Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren İl ambulans komuta kontrol merkezi baştabipliği, ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu gibi birimleri,

u) İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri için tespit edilen birim performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen birim sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

ü) İl Sağlık Müdürlüğü il toplam puanı: İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

v) Merkez laboratuvar: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatına bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarları,

y) Merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması: Merkez laboratuvarları için tespit edilen performans puanlarının, birim performans puanı tespit edilen laboratuvar sayısına bölünmesi ile bulunan puanı,

z) Merkez laboratuvarları toplam puanı: Merkez laboratuvarlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

aa) Net performans puanı: Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan her personel için 11 inci maddede, merkez laboratuvarlarda görev yapan personel için ise 12 nci maddede, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personel için 17 nci maddede, Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan personel için ise 22 nci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

bb) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

cc) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

çç) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı tabloda yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bağlı Birimler ile Merkez

Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarlarda görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarlarda görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülür.

a) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin, elde ettikleri gelirlerinin tamamı Halk Sağlığı Müdürlüğünün döner sermayesine gelir kaydedilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü, o dönem elde ettiği gelirden 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Halk Sağlığı Müdürlüğünün döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) Merkez laboratuvarların geliri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez döner sermayesine gelir olarak kaydedilir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, merkez laboratuvarların o dönem elde ettiği gelirlerinden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını merkez laboratuvarları personeline ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele yapılacak ek ödeme, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından oluşturulan döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Merkez laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele, bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılır.

c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatından Bakanlık taşra teşkilatı veya bağlı kuruluşların taşra teşkilatı ile merkez laboratuvarlarına geçici veya re’sen görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödeme ile 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde belirlenen ödeme tutarı ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeler görevlendirildiği yerden yapılır.

ç) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden merkez laboratuvarları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu merkez teşkilatından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

d) Bakanlık ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatında veya Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan personelin merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı merkez laboratuvarları/müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılmaz.

e) Bakanlık veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatına görevlendirilen personel ile Cumhurbaşkanı ve Başbakanın emrine görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele süre sınırı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

f) Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere ek ödeme yapılır.

g) Aile hekimliği ile ilişkilendirilmemiş olan ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu yerden kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır.

ğ) Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüğünce hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde ise Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

h) Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüğünce katılması uygun görülen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüğünce katılması uygun görülen personele ise Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

ı) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

i) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ve aynı maddenin 5 inci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcileri, izinli sayıldığı bu sürelerde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

j) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

k) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, olağanüstü hâllerde ve Bakanlık tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele her görevlendirme itibariyle ilk ay için Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalamasının veya merkez laboratuvarı tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 20’si, aynı görevlendirmenin devamı niteliğindeki görevlendirmenin bir aydan fazla devam etmesi halinde takip eden aylar için ise % 30’u oranında ek puan verilir. İnsani ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması, merkez laboratuvarları tarafından merkez laboratuvarları birim performans puan ortalaması ve tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

l) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında, 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

m) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile merkez laboratuvarlarında personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, halk sağlığı müdürü veya ilgili laboratuvardan sorumlu kurum başkan yardımcısının teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için Halk Sağlığı Müdürlüğü/merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, halk sağlığı müdürü veya ilgili laboratuvardan sorumlu kurum başkan yardımcısının gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır.

n) Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Bu ek puan, Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen personel için %10 olarak uygulanır.

o) Muayene ve kabul komisyonu üyeleri için Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale-satın alma komisyonu üyelerine, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10’u, B tipi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personel hariç olmak üzere il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10’u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i ve İ-1, İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 35’i, İ-5 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 25’i, İ-6 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si, İ-7 grubu olan illerin Halk Sağlığı Müdürlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

ö) Merkez laboratuvarlarında görev yapan personele merkez laboratuvarları birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.

p) Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

r) Kurumca oluşturulan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde Halk Sağlığı Kurumu adına işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen personel için Halk Sağlığı Müdürlüklerince on işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda kadro unvan katsayıları % 5, onbir ile otuz arasındaki işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 10, otuzbir ile elli işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 15, ellibir ile yetmiş arasındaki işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 20, yetmişbir ile doksan işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda % 25, doksanbir ve üzeri işyeri ile anlaşma imzalanması durumunda ise % 30 oranında artırılır.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine istinaden hazırlanan Yönergede öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele; görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı, şube müdürü, entegre ilçe hastane başhekimi ile hastane müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, Yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan merkez laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) Belirli süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği müdürlüğün/merkez laboratuvarının döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz” hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Halk Sağlığı Müdürlüğü döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6 – (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Halk Sağlık Müdürlüğü döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Halk sağlığı müdürü,

b) Bir halk sağlığı müdür yardımcısı,

c) Destek hizmetler veya idarî ve malî işler şube müdürü,

ç) Bir halk sağlığı laboratuvar sorumlusu,

d) Bir toplum sağlığı merkezi sorumlu tabibi,

e) Bir tabip temsilcisi,

f) Sağlık hizmetleri sınıfı personeli arasından bir temsilci (tabip hariç),

g) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

ğ) Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile müdürlüğe bağlı birimlerde en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) İkinci fıkranın (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Müdürlükçe yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Halk Sağlığı Müdürlüğü döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) İl döner sermaye komisyonunun başkanı halk sağlığı müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri halk sağlığı müdürü tarafından belirlenen birim tarafından yürütülür.

Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 8 – (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından döner sermaye komisyonu oluşturulur.

(2) Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bünyesinde laboratuvar bulunan Başkan Yardımcıları arasından Kurum Başkanı tarafından belirlenen Kurum Başkan Yardımcısı,

b) Döner sermaye işlemlerini yürüten daire başkanı,

c) Laboratuvarlardan sorumlu daire başkanları,

ç) Laboratuvar sorumluları arasından bir temsilci,

d) Laboratuvarlarda görev yapan tabip dışı personel arasından iki temsilci,

e) Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, merkez laboratuvarlarında en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonu Kurum Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Merkez laboratuvarları döner sermaye komisyonunun sekretarya hizmetleri döner sermaye işlemlerini yürüten daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde net performans puanının belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Halk sağlığı müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, birimlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır;

1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (halk sağlığı müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

d) 10 uncu maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, halk sağlığı müdürlüğü il toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

e) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

f) Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.

Merkez laboratuvarlarda net performans puanının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Merkez laboratuvarlarda görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, merkez laboratuvarların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır;

1) Merkez laboratuvarı personeli net performans puanı: Net performans puanı = (Merkez laboratuvarı birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

c) 10 uncu maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, merkez laboratuvarları toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

ç) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

d) Merkez laboratuvarlarının birim performans kriterleri ve puanları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 13 – (1) İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiş olup, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.

a) İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin, elde ettikleri gelirlerin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İl sağlık müdürlüğü, o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, İl Sağlık Müdürlüğünün döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) Bakanlık taşra teşkilatından Bakanlık taşra veya bağlı kuruluşların taşra teşkilatı ile merkez laboratuvarlarına geçici veya re’sen görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödeme ile 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde belirlenen ödeme tutarı ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeler görevlendirildiği yerden yapılır.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personelden İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine en az bir ay süreyle geçici görevle görevlendirilen personele, geçici olarak görev yaptığı Müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

ç) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatında veya Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan personelin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde geçici veya re’sen görevlendirilmesi halinde personele, görev yaptığı Müdürlüğün döner sermayesinden ek ödeme yapılır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu yerden ek ödeme yapılmaz.

d) Bakanlık veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatına görevlendirilen personel ile Cumhurbaşkanı ve Başbakanın emrine görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele süre sınırı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

e) Kendi isteği ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamında kadrosunun bulunduğu yerden yalnızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmamak üzere ek ödeme yapılır.

f) Bakanlıkça veya İl Sağlık Müdürlüğünce hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde ise İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

g) Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça veya İl Sağlık Müdürlüğünce katılması uygun görülen personele bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu yerden, İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ile kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça zorunlu tutulan hizmet içi eğitimlerin üç ayı geçmesi halinde ve Bakanlıkça zorunlu tutulmayan hizmet içi eğitimlere Bakanlıkça veya İl Sağlık Müdürlüğünce katılması uygun görülen personele ise İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,25, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

ğ) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

h) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ve aynı maddenin 5 inci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcileri, izinli sayıldığı bu sürelerde İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

ı) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

i) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik olağanüstü hallerde ve Bakanlık tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve kendi hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele her görevlendirme itibariyle ilk ay için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il birim performans puan ortalamasının % 20’si, aynı görevlendirmenin devamı niteliğindeki görevlendirmenin bir aydan fazla devam etmesi halinde takip eden aylar için ise % 30’u oranında ek puan verilir. İnsani ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurtdışına görevlendirilen personel ise İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması ve tabip/diş tabipleri için 1,50, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

j) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ve 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

k) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, İl Sağlık Müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, İl Sağlık Müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır.

l) İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Bu ek puan, Bakanlık merkez teşkilatında veya Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görevlendirilen personel için % 10 olarak uygulanır.

m) Muayene ve kabul komisyonu üyeleri için İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il birim performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u, il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 10’u, merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ve İ-1, İ-2, İ-3 ve İ-4 grubu olan illerin İl Sağlık Müdürlerine İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 35’i, İ-5 grubu olan illerin İl Sağlık Müdürlerine İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 25’i, İ-6 grubu olan illerin İl Sağlık Müdürlerine İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si ve İ-7 grubu olan illerin İl Sağlık Müdürlerine İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

n) Bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık ve bağlı kuruluşların personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) Bakanlıkça il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, ilçe sağlık müdürü ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele İl Sağlık Müdürlüğünün döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

a) Belirli süreyle görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği İl Sağlık Müdürlüğünün döner sermayesinden aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

(5) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz” hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 14 – (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir.

(2) İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl Sağlık Müdürü,

b) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü veya İdari İşler Şube Müdürlüğü veya Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü veya İdari İşler Şube Müdürü veya Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürü,

ç) İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi,

d) Bir pratisyen tabip,

e) Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci,

f) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) İkinci fıkranın (d), (e) ve (f) bendinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları İl Sağlık Müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Komisyonun başkanı İl Sağlık Müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri İl Sağlık Müdürü tarafından belirlenen şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem elde ettiği gelirden 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktar ile nakit kaynakları üzerinden belirler. Bu şekilde karar alınan tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan tutarın toplamı dağıtılabilecek tutar olarak esas alınır.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde net performans puanının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan birim sayısına bölünerek il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personel, İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır;

1) Birim personeli net performans puanı: Net performans puanı = (birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

d) 16 ncı maddeye göre belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarı, İl Sağlık Müdürlüğü il toplam puanına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

e) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

f) Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanları Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları

Temel esaslar

MADDE 18 – (1) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görevli personele yapılacak ek ödemeye ilişkin iş ve işlemler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülür.

a) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup fiilen görev yapan personele yapılacak ek ödeme Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan karşılanır.

b) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, laboratuvar birim performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri ve aynı maddenin 5 inci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca haftada dört saat izinli sayılan ilçe temsilcileri, izinli sayıldığı bu sürelerde, laboratuvar birim performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez.

d) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ve 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

e) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, Laboratuvarlardan Sorumlu Kurum Başkan Yardımcısının teklifi üzerine ek ödeme komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5’ini geçmemek kaydıyla, laboratuvarlardan sorumlu kurum başkan yardımcısının gerekçeli teklifi üzerine, ek ödeme komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan ile yapılacak kesinti bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır.

f) Analiz ve kontrol laboratuvarlarında görev yapan personele laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir.

g) Muayene ve kabul komisyonu üyeleri için laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere laboratuvar birim performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i, pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme yapılması halinde 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan aylık ek ödeme tutarı, yönetmelik çerçevesinde aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları ek ödeme komisyonunun teşkili

MADDE 19 – (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ek ödeme Komisyonu teşkil edilir.

(2) İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ek Ödeme Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı.

b) Laboratuvarlardan Sorumlu Daire Başkanı.

c) Laboratuvar sorumluları.

ç) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelden bir temsilci.

d) Teknik hizmetler sınıfı personelden bir temsilci.

(3) İkinci fıkranın (ç) ve (d) bendinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları ek ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 20 – (1) Komisyonun başkanı Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısıdır. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında yapılan ek ödemeler, Bakanlık merkez payından aktarılacak tutar ve hizmet sunum şartlarını değerlendirerek dönem ek ödeme katsayısını belirler ve laboratuvarların birim performans puanlarını da değerlendirilir. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Analiz ve Kontrol laboratuvarları komisyonunun sekretarya hizmetleri laboratuvarlardan sorumlu daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesi

MADDE 21 – (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ayrılan paydan Analiz ve Kontrol Laboratuvarı için ayrılan tutardan o aya ilişkin dağıtılabilecek tutar 20 nci madde uyarınca belirlenir.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları net performans puanının belirlenmesi

MADDE 22 – (1) Analiz ve Kontrol Laboratuvarları görev yapan personelin net performans puanı aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Her dönem, laboratuvarların Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre birim performans puanları belirlenir.

b) Laboratuvar birim performans puanları toplamı, performans puanı hesaplanan laboratuvar sayısına bölünerek laboratuvar birim performans puan ortalaması bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personel, laboratuvar birim performans puan ortalaması üzerinden değerlendirilir.

ç) Net performans puanlarının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır;

1) Laboratuvar personeli net performans puanı: Net performans puanı = (laboratuvar birim performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda görev yapan personelin net performans puanı: Net performans puanı = (Laboratuvar birim performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı).

d) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ek ödeme zamanı

MADDE 23 – (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilâtında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek ödeme yapılmayacak personel

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.

Kanuni kesintiler

MADDE 25 – (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 26 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin hükümleri 18/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

b) Diğer hükümleri ise 1/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Ekleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir