İş Güvenliği Uzmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi

Çalışanlar.Net-29 Aralık 2012 Tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak 30/12/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile işverenler,

ya gerekli niteliklere sahip çalışanları arasından ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın alarak, iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadırlar.

Bu zorunluluk iş güvenliği uzmanının vergilendirilmesini gündeme getirmiştir. İş güvenliği uzmanlığı faaliyetinin bir işyerine bağlı ve bir işverene tabi olarak yapılması durumunda elde ettiği gelir, ücret olarak değerlendirileceğinden,  iş güvenliği uzmanına ödenen ücret kaynaktan kesinti yoluyla vergilendirilecektir. Bu durumda, ücretin ödenmesi sırasında, işveren, sorumlu sıfatıyla tevkif ettiği(kestiği) vergiyi bir beyanname ile vergi dairesine bildirmek ve ödemek zorundadır.

Anacak, iş güvenliği uzmanlığı hizmetinin bir işyerine bağlı ve bir işverene tabi olunmaksızın kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde, serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde çalışan iş güvenliği uzmanlarının serbest meslek defteri tasdik ettirerek, ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesinden mükellefiyet kaydı açtırmaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili mevzuat ne diyor?

Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 7.Maddesi gereğince, işverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, söz konusu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır. Yine aynı yönetmeliğin 8.Maddesinde,  iş güvenliği uzmanlığı belgesinin ancak mühendis, mimar veya teknik elemanlara verilebildiğinden bahsedilmiştir.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, iş güvenliği uzmanının icra ettiği faaliyetin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan serbest meslek faaliyeti olduğu aşikardır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İş Yeri” başlıklı 156 ıncı maddesinde de; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu madde hükmüne göre, mükelleflerin faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin işyeri özelliğini taşıyabilmesi için, bu yerlerin faaliyetin icrasına tahsis edilmesi veya faaliyetin icra edildiği yer olma özelliğini taşıması gerekmekte olup, faaliyet konusunun ayrı bir işyeri açılmasını gerektirmeyecek nitelikte olması halinde ikametgah adresinin işyeri olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, 128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Vergi Tevkifatı ve Esasları ” başlıklı bölümünün (4) numaralı bendinde; “… Hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edileceğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat birlikte değerlendirildiğinde iş güvenliği uzmanları mesleklerini seyyar olarak değişik işyerlerinde icra etmeleri durumunda, ikametgah adreslerinin işyeri olarak gösterilmesi mümkündür. Bu durumda hem ikamet edilen hem de işyeri olarak kullanılan konut için yapılan kira ödemelerinden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre ödemelerin tamamı üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir