Kamu işçilerine Bayram ikramiyesi ödenecek

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamuda çalışan işçilere dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 aylık ikramiye ödenmesine karar verildi.

İkramiyenin birinci yarısının 10/10/2013 tarihinde(yani bugün), diğer yarısının ise  24/12/2013 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Karar, Maliye Bakanlığının 25/9/2013 tarih ve 8554 sayılı yazısı üzerine alınmıştır.

Nerelerde çalışanlar ikramiye alacak?

Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, bir aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılacaktır

İşçilere İkramiyeleri Hangi Esaslara Göre Ödenecektir?

Yukarıda belirtilen işçilere daha önce yapılan tediyelerden(ikramiyeden)) ayrı olarak bu yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılacaktır.

Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

İşten Ayrılanlara da çalışmaları nisbetinde ikramiye ödenecek

Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenintaallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir.

İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir