Devlet memurlarının aylıksız izin hakları ve kullanım şartları

Devlet memurlarının aylıksız yıllık izin hakları, bazı şartların yerine gelmesiyle kazanılabilir.  En son haliyle devlet memurlarının aylıksız izin sürelerini, kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Aylıksız İzinler
Aylıksız Refakat İzni 18 Aya Kadar 1-Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin(3 aya kadar-gerekirse 1 kat uzatılabilen- refakat izni) bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Aylıksız Analık-Babalık İzni 24 Aya Kadar Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
Aylıksız Evlatlık Alma İzni 24 Aya Kadar 1-Evlatlık edinilen çocuğun üç yaşını doldurmamış olması gerekir

2-Evlat edinme münferiden olabileceği gibi eşle birlikte de olabilir.

3-104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

4-Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Haftalık Normal Çalışma Süresinin Yarısı kadar Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Eşleri Yurtdışı Görevinde ya da Eğitiminde Olanlara Verilen Aylıksız İzin Eşlerinin Görevi Süresince Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin(Yabancı bir memleket ya da uluslar arası bir kuruluşta görev alması nedeniyle memura verilen aylıksız izin) memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
Memurun Hayat Boyu 1 Yıllık Aylıksız İzin Hakkı 1 Yıla Kadar 1-Bu izin yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış memurlara verilir.

2-Bu izin memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere verilir

3- Sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde belirtilen “Yer değiştirme suretiyle atama” gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar için bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkı kullandırılmaz.

Askerlik İzni Askerlik Hizmeti Süresince 1-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

2-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

3-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında görev alanlara verilen aylıksız izin 10 Yıla Kadar Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) on yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Uluslararası kuruluşlarda görev alanlara verilen aylıksız izin 21 Yıla Kadar Uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
Yurtdışına Yetiştirilmek Üzere Gönderilen Kamu Çalışanının İzin Hakkı 4 Yıla Kadar (2+2) 1-Bu izni kullanacakların asli memur olmaları şarttır.

2-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarıyla gönderilmeleri gerekir.

3- Dış burslara dayanılarak gönderilmeleri gerekir.

4-Öncelikle 2 yıl izin verilir, gerek görülmesi halinde 2 yıl daha süre verilebilir.

5-bu tür izin kullanan memurların izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmeleri icap eder.

6- Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında, 1/2/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir