Devlet memurlarının mazeret izin süreleri ve kullanım şartları

Devlet memurlarının mazeret  izni hakları, bazı durumlara göre farklılık göstermektedir. En son haliyle devlet memurlarının mazeret izni sürelerini, kullanım şartları ile birlikte aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Mazeret İzinleri Süresi Kullanım Şartları
Analık İzni 16 Hafta

(Tek çocuklu gebeliklerde)

1-Analık izninin 8 haftası doğumdan önce 8 haftası doğumdan sonra kullanılır.

2-Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

3-Doktor raporuyla belgelemek şartıyla, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Doğum öncesi kullanmadığı izin hakkını doğum sonrasında kullanır

4-Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

5-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

18 Hafta

(Çoklu gebeliklerde)

Evlat Edinme İzni 8 Hafta  Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
İlave Analık İzni 2 Ay

(İlk doğumda)

  1-Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.

2-Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.

3-Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

4-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

4 Ay

(2.Doğumda)

6 Ay

(2’nciden sonraki doğumlarda)

12 Ay

(Çocuğunun engelli Olması durumunda)

 Babalık İzni 10 Gün 1- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde verilir.

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Ölüm İzni 7 Gün 1-Eşinin, çocuğunun, kendi ana, baba ve kardeşinin ölümü ile eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde yedi gün izin verilir.

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Evlilik İzni 7 Gün 1-Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanabilir

2-Talep ederse kullanabilir. Talep etmezse bu izin hakkı düşer.

Engelli Çocuk İzni 10 Gün Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
İlave Mazeret İzni 20 Gün (10+10) 1-Analık, babalık, Ölüm ve Evlilik izni haricinde, mazeretleri sebebiyle memura bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, on gün izin verilebilir.

2-Bu izin, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile verilir.

3-Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Süt İzni Günde 3 Saat

(analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı aylık süre için)

1-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

2-Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Günde 1,5 Saat

(analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı aylık süre için)

Hastalık İzni 1-Verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

2-İznin gerekliliği raporda yazmalıdır.

3-Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

3-Memur iyileştiğinde işe başlayabilmesi için ayrıca rapor alması gerekir.

4-İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

5-Hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esaslar 29/10/2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” ile düzenlenmiştir.

24 Aya kadar(12+12)(Diğer hastalık hâllerinde)
Meslek Hastalığı İzni İyileşinceye Kadar Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Kaza İzni İyileşinceye Kadar Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Refakat İzni 6 Aya Kadar (3+3) 1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde

2-Bu iznin kullandırılması sağlık kurulu raporuna bağlıdır.

3-Önce izin 3 ay olarak kullandırılır, sonra sağlık kurulu raporuyla bir kata kadar uzatılabilir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.