657’de memurları bağlayan süreler nelerdir?

657 sayılı Kanunda sürelere bağlanan hususlar, söz konusu sürelere uyulmadığı durumlarda memurun çeşitli yaptırımlarla karşılaşması sonucunu da doğurabilmektedir.

İşte o sürelerden bazıları…

Atamalarda göreve başlama

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle, aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü; başka yerdeki görevlere atananlar ise  atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan kabul edilebilir mazereti olmaksızın süresi içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan süresi içinde yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir ve kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Askerlik

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Bilgi artırmak için gidilen yabancı memleketten dönüş

Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenler, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Süresi içerisinde görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izin süresinin bitmesi

Herhangi bir sebeple aylıksız izne ayrılan memura verilen izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Bu süre içerisinde göreve dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Çekilmiş (istifa etmiş) sayılma

İzinsiz  veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memuriyetten çekilme isteğinde bulunulmuş sayılırlar.

Eş ve çocukların faaliyetlerini bildirme

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları; Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunan, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alan, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olan memurlar, eş ve çocuklarının bu durumunu                15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Eş ve  çocuklarının bu durumu süresinde bildirmeyen memurlara kınama cezası verilir.

Disiplin cezası

Memurun özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemesi aylıktan kesme cezası verilmesini; kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini; bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemesi ise Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektirir.

Uyarma veya kınama cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve halin 5 yıl içerisinde yeniden işlenmesi durumunda ya da aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir memur hakkında bir derece ağır ceza uygulanır.

Ayıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve halin 10 yıl içerisinde yeniden işlenmesi durumunda ya da aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir memur hakkında bir derece ağır ceza uygulanır.

Zam ve tazminatta kesinti

Sağlık kurulu raporuna dayanan veya uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıktan kaynaklanan ya da resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresinden sayılan haller hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir